LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2018 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-758 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-2016

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. NVŠ lėšos savivaldybėms skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu einamiesiems kalendoriniams metams. Šios lėšos konkrečiai savivaldybei apskaičiuojamos visas NVŠ lėšas padalinus iš Lietuvos mokinių, kurie praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. mokėsi pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus ir padauginus iš savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. besimokiusių mokinių skaičiaus. NVŠ lėšas savivaldybės naudoja NVŠ programoms finansuoti ir Aprašo įgyvendinimui administruoti, neviršijant 3 proc. savivaldybei skirtos lėšų sumos.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą. 

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

1.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. NVŠ programos turi būti registruotos Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa privalo turėti unikalų NŠPR kodą.“

1.5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būti įgyvendinama nuotoliniu būdu, jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu priimtas valstybės ir / ar savivaldybės lygiu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.“

1.6. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 13 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), savivaldybei teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos formos skelbiamos NŠPR.”

1.7. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo savivaldybės atsakingas asmuo pažymi tai NŠPR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.“

1.8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. NVŠ teikėjas:

24.1 sudaro mokymo sutartis su paslaugos gavėju, elektroniniu būdu užpildydamas mokymo sutartį (Aprašo 3 priedas) Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį;

24.2. mokymo sutartis saugo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos  dokumentų ir archyvų įstatymu, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511“Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir popierines arba elektronines mokymo sutarčių kopijas teikia savivaldybei, kuri popierines mokymosi sutarčių kopijas suformuoja elektroniniu formatu ir visų sutarčių elektronines kopijas saugo švietimo portale emokykla.lt;

24.3. iki NVŠ programos vykdymo pradžios NŠPR pažymi NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju - skaitmeninę ugdymo platformą) ir laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujina pagal poreikį;

24.4. vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.“

1.9. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Savivaldybė:

25.1. su švietimo teikėju, kurio NVŠ programa buvo patvirtinta kaip atitinkanti keliamus reikalavimus, sudaro sutartį. Sutartyje nurodomos skiriamos NVŠ lėšos, nurodomi NVŠ teikėjo įsipareigojimai, sąlygos ir atsakomybės už netinkamą NVŠ programos įgyvendinimą ar kitus sutarties ir teisės aktų pažeidimus. Jei švietimo teikėjas yra laisvasis mokytojas, sutarties pasirašymo metu jis turi būti įregistravęs veiklą ir įsipareigoja pats įgyvendinti jo vardu NŠPR įregistruotą NVŠ programą;

25.2. NVŠ lėšas švietimo teikėjui perveda už kiekvieną mėnesį pagal paskutinę mėnesio darbo dieną Mokinių registro NVŠ finansavimo išraše, kurį susiformuoja savivaldybė, esančių vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                       Jurgita Šiugždinienė