LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo nr. įv-757 „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-959

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtintą Bibliotekos bendrosios apskaitos knygos formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis