LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-677 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2015 m. rugpjūčio 4 d. Nr. D1-580

Vilnius

 

 

P a p i l d a u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 punktu ir jį išdėstau taip:

„3. Nustatau, kad įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, pastato energinio naudingumo sertifikatas gali būti rengiamas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodikos reikalavimus, taikytus rengiant pastato energinio naudingumo sertifikatą prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas