LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1315 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2527

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo
Nr. IX-1315 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymą Nr. IX-1315 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šis įstatymas nustato sprogmenų saugos kontrolę ir sprogmenų ženklinimą, sprogmenų gamybos, prekybos, naudojimo licencijavimo, kitos sprogmenų civilinės apyvartos reikalavimus ir sąlygas, sprogmenų civilinės apyvartos teisinius pagrindus ir sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę.

2. Šio įstatymo tikslas – reguliuoti sprogmenų civilinę apyvartą, kad būtų užtikrintas žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumas ir nustatyta sprogmenų atpažinties ir susekamumo sistema.

3. Šio įstatymo nuostatos nereglamentuoja:

1) civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas;

2) ginklų ir šaudmenų apyvartos, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas;

3) sprogmenų apyvartos, kurią atlieka Lietuvos Respublikos specialaus statuso subjektai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vidaus reikalų statutinės įstaigos, Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir jiems pavaldžios įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė;

4) sprogmenų apyvartos, kurią atlieka kariniai vienetai, kai jie įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka Lietuvos Respublikoje įgyvendina tarptautinių operacijų, pratybų ar kitų karinio bendradarbiavimo renginių uždavinius;

5) sprogmenų pirmtakų apyvartos.

4. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Atitikties sertifikatas – dokumentas, kuriuo paskelbtoji (notifikuota) įstaiga patvirtina, kad pagaminti sprogmenys atitinka B, C2, D, E, F ar G modulio, reglamentuojamo Lietuvos policijos generalinio komisaro, sprogmenims keliamus reikalavimus, įskaitant ir saugos reikalavimus.

2. Atitikties ženklas CE – ženklas, kuriuo sprogmenų gamintojas nurodo, kad sprogmuo atitinka taikytinus derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų dėl ženklinimo šiuo ženklu reikalavimus.

3. Fizinis asmuo – Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.

4. Gamybos vieta patalpos ir (ar) teritorija, kuriose sprogmenų gamintojas projektuoja ir (ar) gamina, ženklina, pakuoja sprogmenis, atlieka pagamintų sprogmenų bandymus ir atitikties įvertinimą.

5. Juridinis asmuo – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija arba jų padalinys.

6. Kontroliuojantysis asmuo – fizinis asmuo, kuris, būdamas juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir panašiai), turi daugiau kaip trečdalį visų balsų arba turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą stebėtojų tarybos (valdybos) narių, administracijos vadovus arba faktiškai kontroliuoja juridinio asmens priimamus sprendimus.

7. Modulis – sprogmenų kokybės atitikties standarto reikalavimai.

8. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga – akredituota bandymų laboratorija, sertifikavimo ar atitikties kontrolės įstaiga, kurią valstybė narė paskiria atsakingą už sprogmenų atitikties įvertinimą ir apie ją praneša kitoms valstybėms narėms.

9. Sprogdinimo priemonės – sprogdinimo darbams atlikti skirti įrenginiai, įtaisai ar medžiagos.

10. Sprogimas – ypač greitai vykstantis medžiagos fizinio būvio pokytis, kurio metu tam tikrame tūryje staigiai išsiskiria didelis energijos kiekis.

11. Sprogmenų civilinė apyvarta – sprogmenų, skirtų civiliniam naudojimui, gamyba, įgijimas, laikymas, naudojimas, saugojimas, realizavimas, paėmimas, sunaikinimas, taip pat sprogmenų importas, įvežimas į Lietuvos Respubliką, eksportas, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

12. Sprogmenų eksportas – sprogmenų gabenimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos (Lietuvos Respublikoje įforminant jų negrąžinamojo eksporto muitinės procedūrą) į Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskiriamas valstybių teritorijas.

13. Sprogmenų eksportuotojas, importuotojas, įvežantysis ar išvežantysis asmuo fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jų padalinys, turintys šio įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka išduotą atitinkamą leidimą importuoti, eksportuoti, įvežti ir išvežti sprogmenis.

14. Sprogmenų gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją ar rašytinį sutikimą vykdyti Lietuvos Respublikoje licencijuojamą veiklą – sprogmenų gamybą.

15. Sprogmenų gamyba – sprogmenų projektavimas, gaminimas, ženklinimas ir pakavimas, įskaitant bandymus ir atitikties įvertinimą.

16. Sprogmenų importas – sprogmenų gabenimas į Lietuvos Respublikos teritoriją (Lietuvos Respublikoje įforminant jų išleidimo į laisvąją apyvartą muitinės procedūrą) iš Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskiriamų valstybių teritorijų.

17. Sprogmenų išvežimas – sprogmenų gabenimas iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos muitų teritorijai priskiriamas valstybių teritorijas.

18. Sprogmenų įvežimas – sprogmenų gabenimas į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos muitų teritorijai priskiriamų valstybių teritorijų.

19. Sprogmenų naudojimas – fizinio ar juridinio asmens ūkinė komercinė veikla, kurios metu sprogmenys sunaikinami ūkinėje komercinėje veikloje tam tikslui, kuriam jie buvo pagaminti ir siekiant panaudoti jų sprogstamąsias savybes.

20. Sprogmenų naudotojas fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą licenciją ar rašytinį sutikimą vykdyti Lietuvos Respublikoje licencijuojamą veiklą – sprogmenų naudojimą.

21. Sprogmenų pirmtakas – pradinis cheminis junginys ar jų mišiniai, neskirti sprogimui atlikti, tačiau tam tikromis sąlygomis galintys būti panaudoti jam atlikti.

22. Sprogmenų prekiautojas – fizinis ar juridinis asmuo, užsiimantis sprogmenų prekyba.

23. Sprogmuo – sprogstamosios medžiagos ir sprogdinimo priemonės, kurios sprogmenimis laikomos Jungtinių Tautų rekomendacijose dėl pavojingų prekių, priskiriamų tų rekomendacijų ST/SG/AC.10/1 pirmajai klasei, pervežimo, taip pat įtaisas su sprogstamąja medžiaga (ar iš sprogstamosios medžiagos), specialiai pagamintas sprogdinti ar tam tikromis sąlygomis sprogti.

24. Sprogstamoji medžiaga – sprogimui atlikti skirtas cheminis junginys ar jų mišiniai, kurie, paveikti išorinio poveikio (trinties, šilumos, smūgio, kibirkšties ir kita), gali staigiai išskirti didelį energijos kiekį.

25. Unikalus atpažinties žymuo – sprogmenų gamintojo naudojamas ženklas, skirtas sprogmenų atpažinties ir susekamumo sistemai įgyvendinti ir sprogmenims žymėti. Unikalų atpažinties žymenį sudaro raidinis skaitmeninis kodas, brūkšninis ir (ar) matricos kodai, taip pat jame nurodytas sprogmenų gamintojo pavadinimas.

26. Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SPROGMENŲ SAUGOS KONTROLĖ IR ŽENKLINIMAS

 

3 straipsnis. Sprogmenų, jų gamybos ir sprogdinimo darbų saugos reikalavimai, su sprogmenimis tiesiogiai dirbančių fizinių asmenų kvalifikacija

1. Sprogmenų civilinė apyvarta turi būti vykdoma taip, kad sprogmenys keltų kuo mažesnį pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, aplinkai ir turtui. Rinkai gali būti tiekiami tik tie sprogmenys, kurie atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus.

2. Sprogmenų konstrukcija ir jų pagaminimo būdas turi užtikrinti, kad juos sunaikinant aplinkai bus padaroma kuo mažiau žalos.

3. Sprogmenys turi būti išbandyti tokiomis sąlygomis, kokiomis numatoma juos naudoti.

4. Sprogmenų gamybos saugos reikalavimus nustato Lietuvos policijos generalinis komisaras, sprogmenų sprogdinimo darbų saugos reikalavimus – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

5. Su sprogmenimis tiesiogiai dirbantys fiziniai asmenys privalo būti išklausę mokymo kursus, kurių programas tvirtina ir išklausytų mokymo kursų pripažinimo tvarką nustato Lietuvos policijos generalinis komisaras, ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.

 

4 straipsnis. Sprogmenų atitikties įvertinimas

1. Sprogmenys turi turėti atitikties sertifikatą.

2. Sprogmenų atitikties vertinimas turi būti atliekamas Lietuvos Respublikoje gaminamiems, į Lietuvos Respubliką įvežamiems ir importuojamiems sprogmenims vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymu (toliau – Atitikties įvertinimo įstatymas) ir Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

3. Sprogmenų atitikties vertinimą atlieka paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos.

4. Pradėdamas gaminti naujos technologijos sprogmenis, sprogmenų gamintojas, prieš kreipdamasis į paskelbtąją (notifikuotą) įstaigą, privalo įvertinti sprogmens atitiktį pagal B arba G modulį. Jeigu sprogmenų gamintojas pasirenka B modulio atitikties vertinimą, jis, savo nuožiūra, papildomai dar turi atlikti C2, D, E arba F modulio atitikties vertinimą. Sprogmenų gamintojas privalo užtikrinti, kad serijiniu būdu pagaminti sprogmenys atitiks atitikties sertifikate apibūdintą modulį.

5. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, vadovaudamasi šiuo įstatymu, Atitikties įvertinimo įstatymu, Lietuvos policijos generalinio komisaro reglamentuotais moduliais, jų taikymo tvarka įvertinusi sprogmenų atitiktį atitinkamam moduliui, išduoda atitikties sertifikatą arba motyvuotai atsisako jį išduoti.

 

5 straipsnis. Sprogmenų ženklinimas

1. Visi Lietuvos Respublikoje pagaminti, į Lietuvos Respubliką įvežami, importuojami, iš Lietuvos Respublikos išvežami, eksportuojami sprogmenys turi būti paženklinti atitikties ženklu CE.

2. Per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu vežami sprogmenys turi būti paženklinti atitikties ženklu CE, jeigu jie vežami į kitą valstybę narę arba bus toliau vežami per kitos valstybės narės teritoriją. Sprogmenų gamintojas, eksportuotojas, importuotojas, įvežantysis ar išvežantysis asmuo atsako už atitikties ženklo CE naudojimo teisėtumą.

3. Sprogmenų gamintojas, prekiautojas, naudotojas, importuotojas, įvežantysis ar išvežantysis asmuo privalo užtikrinti, kad sprogmenys būtų paženklinti unikaliu atpažinties žymeniu, išskyrus:

1) sprogmenis, kurie vežami nesupakuoti arba hidrauliniuose krautuvuose ir iš karto iškraunami į sprogdinimo ertmes;

2) sprogmenis, kurie gaminami sprogdinimo vietose ir ką tik pagaminti (in situ gamyba) užtaisomi;

3) sprogdiklius, kurie yra virveliniai nedetonuojamieji uždegimo įtaisai;

4) padegamąsias virvutes, kurių šerdį sudaro smulkiagrūdžiai juodi milteliai, apsupti minkštu audiniu su vienu arba keliais apsauginiais išoriniais sluoksniais, ir kurios po uždegimo dega iš anksto nustatytu greičiu, nesukeldamos išorinio sprogstamojo poveikio;

5) kapsulinius degtuvus, kuriuos sudaro metalinė arba plastikinė kapsulė, kurioje yra mažas kiekis nuo smūgio lengvai užsidegančio pirminės sprogstamosios medžiagos mišinio, ir kurie atlieka uždegimo elementų funkciją B, C, D kategorijų ginklų šoviniuose arba šaunamųjų užtaisų padegamosiose kapsulėse.

4. Jeigu sprogmenys dar nėra galutinis produktas ir šie sprogmenys naudojami kitų sprogmenų gamybai, sprogmenų gamintojai neprivalo sprogmenų ženklinti nauju unikaliu atpažinties žymeniu, išskyrus atvejus, kai pagaminus galutinį produktą unikalaus atpažinties žymens nesimato.

5. Lietuvos Respublikoje esančioms gamybos vietoms unikalaus atpažinties žymens tris skaitmenis, žyminčius gamybos vietą, suteikia Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

6. Jeigu į Lietuvos Respubliką importuojamų sprogmenų gamybos vieta yra ne valstybėje narėje, tačiau sprogmenų gamintojas yra įsisteigęs valstybėje narėje, Policijos departamentas sprogmenų gamintojo prašymu suteikia šio unikalaus atpažinties žymens tris skaitmenis, žyminčius sprogmenų gamybos vietą. Jeigu sprogmenų gamintojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, prašymą suteikti unikalaus atpažinties žymens tris skaitmenis, žyminčius gamybos vietą, Policijos departamentui pateikia sprogmenų importuotojas.

7. Eksportuojami iš Lietuvos Respublikos sprogmenys gali būti neženklinami unikaliu atpažinties žymeniu, jeigu pagal importuojančios valstybės reikalavimus jie yra paženklinti kitokiu atpažinties žymeniu, leidžiančiu atpažinti sprogmenis ir atsekti jų judėjimą.

8. Atitikties ženklu CE ir unikaliu atpažinties žymeniu sprogmenys turi būti ženklinami tokiu būdu, kad žymenys būtų aiškiai matomi, lengvai įskaitomi ir patvarūs. Atitikties ženklu CE ženklinamas pats sprogmuo arba, jeigu tai neįmanoma, ženklinama sprogmens pakuotė ir sprogmens lydimieji dokumentai. Draudžiama ženklinti sprogmenis užrašais, kuriuos galima būtų klaidingai palaikyti atitikties ženklu CE ir unikaliu atpažinties žymeniu. Šalia atitikties ženklo CE nurodomas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant sprogmens gamybos kontrolę. Sprogmenį paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi pati paskelbtoji (notifikuota) įstaiga arba jos pavedimu tą daro sprogmenų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas. Kitus žymenis ant sprogmenų galima tvirtinti tik tuo atveju, jeigu jie netrukdo pamatyti ir perskaityti atitikties ženklą CE ir unikalų atpažinties žymenį. Atitikties ženklu CE gali būti žymimi tik sprogmens lydimieji dokumentai šiais atvejais, jeigu sprogmenys:

1) gaminami savo reikmėms;

2) vežami nesupakuoti arba mobiliuose sprogmenų gamybos įrenginiuose ir iš karto iškraunami į sprogdinimo ertmes;

3) gaminami sprogdinimo vietose ir šiose sprogdinimo vietose iš karto, kai pagaminami (in situ gamyba), sunaudojami.

9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, ar sprogmenys, tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, atitinka šiame straipsnyje nustatytus ženklinimo reikalavimus. Jeigu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustato, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami sprogmenys yra nesertifikuoti, nepaženklinti unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE, kad unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE sprogmenys paženklinti neteisėtai, ši institucija privalo užtikrinti tokių sprogmenų pašalinimą iš rinkos ir įpareigoti sprogmenų gamintoją (prekiautoją) per nurodytą laiką pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu sprogmenų gamintojas (prekiautojas) neįvykdo šių reikalavimų, sprogmenys iš sprogmenų gamintojo (prekiautojo) paimami šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SPROGMENŲ gamybos, prekybos, naudojimo LICENCIJAVIMO SĄLYGOS

 

6 straipsnis. Sprogmenų gamybos, prekybos, naudojimo licencijavimas

1. Licencijuojama ši veikla:

1) sprogmenų gamyba;

2) prekyba sprogmenimis;

3) sprogmenų naudojimas.

2. Licencijas verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta licencijuojama veikla gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys. Licenciją turinčio fizinio ar juridinio asmens darbuotojai neprivalo atskirai gauti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas licencijas.

3. Kiekvienai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai licencijuojamai veiklai yra išduodama atskira licencija.

4. Lietuvos Respublikoje verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta licencijuojama veikla turi teisę ir kitų valstybių narių paslaugų teikėjai, pateikę Policijos departamentui įsisteigimo valstybėje narėje gautas licencijas ir (ar) leidimus verstis šia veikla. Policijos departamentas, patikrinęs pateiktos licencijos ir (ar) leidimo galiojimą, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka rašytinį sutikimą verstis Lietuvos Respublikoje licencijuojama veikla (toliau – rašytinis sutikimas).

5. Sprendimas dėl licencijos ar rašytinio sutikimo išdavimo priimamas ir licencija ar rašytinis sutikimas išduodami arba pateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją arba rašytinį sutikimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, numatytų šiame įstatyme ar šio straipsnio 10 dalyje nurodytose licencijavimo taisyklėse ir reikalingų licencijai ar rašytiniam sutikimui išduoti, gavimo Policijos departamente dienos.

6. Policijos departamentas, gavęs šio straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia licenciją ar rašytinį sutikimą prašančiam išduoti asmeniui (toliau – pareiškėjas) ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinimą apie šių dokumentų gavimą. Patvirtinime taip pat nurodoma šio straipsnio 5 dalyje nurodytas terminas licencijai ar rašytiniam sutikimui išduoti, sprendimo apskundimo tvarka bei terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per šio straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad licencija išduota ar rašytinis sutikimas išduotas.

7. Licencija ar rašytinis sutikimas neišduodami, jeigu:

1) licencijai ar rašytiniam sutikimui išduoti pateikti ne visi arba netinkamai įforminti šio straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo neįvykdė Policijos departamento reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti jų trūkumus;

2) rašytiniam sutikimui išduoti gaunama duomenų, kad kitų valstybių narių paslaugų teikėjų registracija, licencija ar leidimas negalioja, licencijos ar leidimo galiojimas sustabdytas;

3) licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas buvo panaikintas ir nuo licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo panaikinimo nepraėjo 3 metai (ši nuostata netaikoma, jeigu licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas buvo panaikintas licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojo prašymu);

4) pažeisti šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

8. Licencijos ir rašytiniai sutikimai gali būti išduodami tiek popierinės, tiek ir elektroninės formos.

9. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus Policijos departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, per Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai.

10. Ūkinės komercinės veiklos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, licencijavimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

7 straipsnis. Teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai

1. Juridinio asmens darbuotoju, kuris gamina sprogmenis, jų įsigyja, juos laiko, naudoja ar realizuoja, juridinio asmens padalinio vadovu, kuris tiesiogiai kontroliuoja sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, ar fiziniu asmeniu, kuris verčiasi licencijuojama veikla, negali būti:

1) asmuo, įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos arba sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

2) asmuo, sergantis ligomis ar turintis fizinių trūkumų, dėl kurių jis negali tinkamai elgtis su sprogmenimis;

3) asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai;

4) asmuo, apie kurį policija turi duomenų, kad jis kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

5) asmuo, kuriam verstis šio įstatymo nustatyta licencijuojama veikla uždrausta teismo sprendimu;

6) asmuo, įtariamas, kaltinamas ar nuteistas padaręs tyčinį nusikaltimą, o teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;

7) asmuo, kuris per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus padarė administracinius nusižengimus būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;

8) asmuo, kuris per vienus metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kai pasibaigė administracinės nuobaudos vykdymas, padarė pakartotinai administracinį nusižengimą, susijusį su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais, viešąja ar valdymo tvarka, disponavimu ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis;

9) asmuo, per pastaruosius metus nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, viešajai tvarkai ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga.

2. Kontroliuojančiuoju asmeniu, juridinio asmens ar jo padalinio vadovu, kurio veikla nėra tiesiogiai susijusi su sprogmenų gamybos, įgijimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo kontrole, negali būti asmuo, kuris atitinka šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 punktuose nustatytus kriterijus.

3. Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali tinkamai elgtis su sprogmenimis, sąrašą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

4. Fiziniam asmeniui, kuris siekia gauti rašytinį sutikimą, ar juridiniam asmeniui, kuris siekia gauti rašytinį sutikimą, ir šio juridinio asmens kontroliuojančiajam asmeniui, vadovui ar jo padalinio vadovui, kurio veikla nėra tiesiogiai susijusi su sprogmenų gamybos, įgijimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo kontrole, netaikomi šio straipsnio 1 dalies 3, 5, 7, 8 ir 9 punktuose nustatyti apribojimai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPROGMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS REIKALAVIMAI

 

8 straipsnis. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojo bendrosios pareigos 

1. Licencijos ir rašytinio sutikimo turėtojas privalo:

1) iki licencijuojamos veiklos pradžios įsirengti patalpas sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti ir Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka gauti leidimą laikyti sprogmenis, kuriuo patvirtinama, kad patalpos sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus; 

2) užtikrinti šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančią sprogmenų apskaitą ir apsaugą;

3) Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka teikti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau – teritorinė policijos įstaiga) duomenis apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos, vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis;

4) pasikeitus fizinio asmens, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar juridinio asmens ūkinės komercinės veiklos pobūdžiui ar kitiems duomenims, kurie buvo nurodyti dokumentuose, pateiktuose licencijai ar rašytiniam sutikimui gauti, apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Policijos departamentui;

5) sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančių institucijų reikalavimu pateikti informaciją apie darbuotojus, dirbančius su sprogmenimis susijusį darbą (sveikatos medicininio patikrinimo išvadas, patvirtinančias, kad darbuotojas neserga ligomis ar neturi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su sprogmenimis, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo), taip pat darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą);

6) sudaryti sąlygas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančių institucijų valstybės tarnautojams tikrinti licencijuojamą veiklą. Jų prašymu teikti informaciją apie kiekvieno turimo sprogmens kilmę ir jo buvimo vietą per visą laiką nuo įsigijimo iki realizavimo ar sunaudojimo;

7) vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą gaminant sprogmenis ir atliekant sprogdinimo darbus, reikalavimus;

8) prieš priimdamas į darbą darbuotoją, kurio darbas bus tiesiogiai susijęs su sprogmenimis, pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą), siekiant patikrinti, ar nėra šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių, dėl kurių darbuotojas negalėtų dirbti su sprogmenimis susijusio darbo, ir sveikatos medicininio patikrinimo išvadas, patvirtinančias, kad jis neserga ligomis ar neturi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su sprogmenimis, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, nėra sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Teritorinei policijos įstaigai taip pat privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius fizinio asmens, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar darbuotojo, dirbsiančio tiesiogiai su sprogmenimis, kvalifikaciją. Asmens, dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių jau tikrinto įsisteigimo valstybėje narėje, patikrinimo duomenys, dokumentai gaunami per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, iš įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos;

9) sprogmenų apskaitos žurnalus, unikalius atpažinties žymenis, surinktus duomenis apie sprogmenis ir kitus dokumentus saugoti 10 metų nuo paskutinio įrašo padarymo dienos (likvidavus juridinį asmenį, mirus fiziniam asmeniui ar juridiniam, fiziniam asmeniui nutraukus licencijuojamą veiklą, apskaitos dokumentai perduodami Policijos departamentui);

10) pranešti teritorinei policijos įstaigai asmens, galinčio ne darbo valandomis suteikti informaciją apie kiekvieno turimo sprogmens kilmę ir jo buvimo vietą per visą laiką nuo jo įsigijimo iki realizavimo ar sunaudojimo, vardą, pavardę, duomenis ryšiams palaikyti.

2. Licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojui draudžiama:

1) pavesti, įgalioti ar kitaip perleisti teisę verstis licencijoje ar rašytiniame sutikime nurodyta licencijuojama veikla kitam asmeniui;

2) verstis licencijuojama veikla patalpose, jeigu neturi leidimo laikyti jose sprogmenis;

3) verstis licencijuojama veikla, jeigu licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas yra sustabdytas.

 

9 straipsnis. Leidimas laikyti sprogmenis

1. Patalpos sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti turi atitikti Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo visų ir tinkamai įformintų dokumentų, numatytų šio įstatymo 6 straipsnio 10 dalyje nurodytose licencijavimo taisyklėse ir kurių reikia leidimui laikyti sprogmenis išduoti, gavimo teritorinėje policijos įstaigoje dienos Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka išduoda leidimą laikyti sprogmenis. Leidimas laikyti sprogmenis išduodamas neterminuotam laikui.

2. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia leidimą laikyti sprogmenis prašančiam išduoti asmeniui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinimą apie šių dokumentų gavimą. Patvirtinime taip pat nurodoma šio straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas leidimui laikyti sprogmenis išduoti, sprendimo apskundimo tvarka bei terminai ir tai, kad tuo atveju, jeigu leidimą laikyti sprogmenis prašantis išduoti asmuo ar jo įgaliotas asmuo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą negauna jokio atsakymo, yra laikoma, kad leidimas laikyti sprogmenis išduotas.

3. Leidimas laikyti sprogmenis neišduodamas, jeigu:

1) pateikti ne visi arba netinkamai įforminti dokumentai, numatyti šio įstatymo 6 straipsnio 10 dalyje nurodytose licencijavimo taisyklėse ir kurių reikia leidimui laikyti sprogmenis išduoti, ir leidimą laikyti sprogmenis prašantis išduoti asmuo ar jo įgaliotas asmuo neįvykdė teritorinės policijos įstaigos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

2) patalpos sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti neatitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytų reikalavimų.

4. Leidimo laikyti sprogmenis galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) nustatoma, kad patalpos sprogmenims laikyti, gaminti ar jais prekiauti neatitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytų reikalavimų;

2) nustatoma, kad sprogmenys laikomi pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5. Leidimo laikyti sprogmenis galiojimą sustabdo teritorinė policijos įstaiga. Teritorinė policijos įstaiga, sustabdžiusi leidimo laikyti sprogmenis galiojimą, leidimo laikyti sprogmenis turėtojui nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą šio straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimams pašalinti ir įspėja, kad nepašalinus nustatytų pažeidimų bus panaikintas leidimo laikyti sprogmenis galiojimas. Teritorinės policijos įstaigos nustatytas terminas šio straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimams pašalinti skaičiuojamas nuo pranešimo apie leidimo laikyti sprogmenis galiojimo sustabdymą gavimo dienos.

6. Jeigu leidimo laikyti sprogmenis turėtojas per teritorinės policijos įstaigos nustatytą terminą, nurodytą šio straipsnio 5 dalyje, pateikia dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo laikyti sprogmenis galiojimas (arba teritorinei policijos įstaigai atlikus patikrinimą ir tai nustačius), teritorinė policijos įstaiga sprendimu leidimo laikyti sprogmenis galiojimo sustabdymą panaikina.

7. Leidimo laikyti sprogmenis galiojimą teritorinė policijos įstaiga panaikina, jeigu:

1) juridinis asmuo likviduojamas ar miršta fizinis asmuo;

2) leidimo laikyti sprogmenis turėtojas prašo panaikinti leidimo laikyti sprogmenis galiojimą;

3) leidimo laikyti sprogmenis turėtojas po leidimo laikyti sprogmenis galiojimo sustabdymo per teritorinės policijos įstaigos nustatytą terminą, nurodytą šio straipsnio 5 dalyje, nepašalina šio straipsnio 4 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimų;

4) nustatoma, kad teritorinei policijos įstaigai ar kitoms sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms buvo pateikta informacija, žinant, kad ji klaidinga arba suklastota.

 

10 straipsnis. Reikalavimai, taikomi licencijos, rašytinio sutikimo turėtojui, sprogmenų importuotojui ir įvežančiajam asmeniui

1. Versdamasis licencijuojama veikla, sprogmenų gamintojas privalo:

1) pagamintus sprogmenis ženklinti ir gauti jų atitikties įvertinimą pagal šio įstatymo 4 ir 5 straipsnių reikalavimus;

2) užtikrinti saugos sąlygas, šalinančias sprogmenų savaiminio užsidegimo ar sprogimo tikimybę;

3) parengti, su Policijos departamentu suderinti ir turėti objektų, kuriuose laikomi ar gaminami sprogmenys, galimų avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo planus;

4) pasikeitus teisės aktuose nustatytiems saugos, techniniams reikalavimams, užtikrinti, kad gaminamų sprogmenų kokybė, techniniai reikalavimai atitiktų šiuos pakeitimus;

5) siekdamas apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, tirti gaminamų sprogmenų bandinius, nagrinėti ir teisės aktų nustatyta tvarka registruoti sprogmenų naudotojų, fizinių ir juridinių asmenų, kurie verčiasi jų pagamintų sprogmenų prekyba, skundus dėl jų pagamintų sprogmenų, registruoti ir tirti reikalavimų neatitinkančius pagamintus sprogmenis, informuoti sprogmenų prekiautojus, parduodančius tokius sprogmenis, apie tokią stebėseną;

6) parengti sprogmenų brėžinius, receptūras, gamybos technologijas, aprašymus, reikalingus brėžiniams, receptūroms, gamybos technologijoms suprasti, sprogmenų naudojimo instrukcijas (toliau – techniniai dokumentai);

7) saugoti techninius dokumentus ir atitikties sertifikatus sprogmenų gamybos ir jų tiekimo rinkai laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip 10 metų nuo sprogmenų patiekimo rinkai dienos;

8) nurodyti savo pavadinimą, registruotą sprogmens pavadinimą arba ženklą, adresą, kuriuo su sprogmenų gamintoju galima susisiekti, ant sprogmens arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba sprogmens lydimajame dokumente. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su sprogmenų gamintoju;

9) užtikrinti, kad prie sprogmens būtų pridėtos aiškios ir suprantamos sprogmens naudojimo instrukcijos, sprogmenų vežimo ir laikymo reikalavimai lietuvių kalba;

10) nedelsdamas imtis reikiamų priemonių užtikrinti techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus; sprogmenį pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti, kai patiektas rinkai sprogmuo yra nesertifikuotas, nepaženklintas unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE, unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE buvo paženklintas neteisėtai, taip pat kai sprogmenų gamintojas turi pagrindą manyti, kad rinkai patiektas sprogmuo neatitinka techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, jeigu sprogmuo kelia pavojų, sprogmenų gamintojas nedelsdamas praneša valstybių narių, kurių rinkai jis tiekė tokį sprogmenį, kompetentingoms institucijoms, pateikdamas išsamią informaciją visų pirma apie sprogmenų neatitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir apie visas taikomas priemones, kurių buvo imtasi;

11) užtikrinti, kad vežimo ir laikymo sąlygos nepažeistų sprogmenų saugos ir techninių reikalavimų;

12) nustatyti procedūras, kurios užtikrintų serijinės produkcijos – sprogmenų – techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

2. Jeigu sprogmenų gamintojas:

1) savo sprogmenis parduoda, jis privalo laikytis šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) savo sprogmenis naudoja, jis privalo laikytis šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.

3. Sprogmenų prekiautojas privalo:

1) turėti parduodamų sprogmenų dokumentus, kuriuose nurodyti jų techniniai duomenys;

2) reikalauti iš pirkėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę įsigyti sprogmenis;

3) registruoti sprogmenų pirkėjus Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytos formos žurnale;

4) pašalinti sprogmenį iš rinkos, kai patiektas rinkai sprogmuo yra nesertifikuotas, nepaženklintas unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE, unikaliu atpažinties žymeniu arba atitikties ženklu CE buvo paženklintas neteisėtai;

5) užtikrinti, kad vežimo ir laikymo sąlygos nepažeistų sprogmenų saugos ir techninių reikalavimų;

6) prieš patiekdamas rinkai sprogmenis, patikrinti, ar sprogmenų gamintojas atliko atitikties vertinimo procedūrą, parengė techninius dokumentus, ar gaminys šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka paženklintas atitikties ženklu CE, unikaliu atpažinties žymeniu, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai – sprogmenų naudojimo instrukcijos, sprogmenų vežimo ir laikymo reikalavimai lietuvių kalba. Jeigu sprogmuo kelia pavojų, sprogmenų prekiautojas praneša apie tai sprogmenų gamintojui ir atitinkamoms sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms;

7) paaiškėjus, kad rinkai jo patiektas sprogmuo neatitinka techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, nedelsdamas imtis priemonių, būtinų užtikrinti sprogmens atitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jį pašalinti ar atšaukti iš rinkos. Šiais atvejais sprogmenų prekiautojas nedelsdamas informuoja Policijos departamentą, pateikdamas išsamią informaciją apie sprogmenų neatitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir apie visas taikomas priemones, kurių buvo imtasi.

4. Sprogmenų naudotojas privalo:

1) naudoti tik pagal šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimus paženklintus sprogmenis;

2) naudoti sprogmenį laikydamasis prie sprogmens pridėtų jo naudojimo instrukcijų.

5. Sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo privalo:

1) rinkai patiekti tik techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančius sprogmenis;

2) prieš patiekdamas rinkai sprogmenis, patikrinti, ar sprogmenų gamintojas atliko atitikties vertinimo procedūrą, parengė techninius dokumentus, ar gaminys šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka paženklintas atitikties ženklu CE, unikaliu atpažinties žymeniu, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai – sprogmenų naudojimo instrukcijos, sprogmenų vežimo ir laikymo nurodymai lietuvių kalba. Jeigu sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo mano ar turi pagrindą manyti, kad sprogmuo neatitinka techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo neturi teisės sprogmens importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, iki nėra užtikrinama jo atitiktis šiems reikalavimams. Be to, jeigu sprogmuo kelia pavojų, sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo apie tai turi pranešti sprogmenų gamintojui ir atitinkamoms sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms;

3) paaiškėjus, kad rinkai patiektas sprogmuo neatitinka techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, nedelsdamas imtis priemonių, būtinų užtikrinti sprogmens atitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jį pašalinti ar atšaukti iš rinkos. Šiais atvejais sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo nedelsdami informuoja Policijos departamentą, pateikdami išsamią informaciją apie sprogmenų neatitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir apie visas taikomas priemones, kurių buvo imtasi;

4) užtikrinti, kad vežimo ir laikymo sąlygos nepažeistų sprogmenų saugos ir techninių reikalavimų;

5) ant sprogmens arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant sprogmens pakuotės arba sprogmens lydimajame dokumente nurodyti savo pavadinimą, registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su juo galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami lietuvių kalba;

6) 10 metų po sprogmens patiekimo rinkai saugoti atitikties sertifikato kopiją, kad sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančios institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrinti, kad šių institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai;

7) sudaryti sąlygas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms tikrinti jų veiklą, susijusią su sprogmenimis. Šių institucijų prašymu teikti informaciją apie kiekvieno importuoto, įvežto, turimo sprogmens kilmę, atitiktį techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir jo buvimo vietą per visą laiką nuo įsigijimo iki realizavimo ar sunaudojimo.

6. Jeigu sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo arba sprogmenų prekiautojas sprogmenį rinkai patiekia savo vardu ar naudodami savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau patiektą sprogmenį, kad gali pasikeisti jo atitiktis šio įstatymo nustatytiems reikalavimams, sprogmenų importuotojas, įvežantysis asmuo arba sprogmenų prekiautojas, atlikę nurodytus veiksmus, veikia kaip sprogmenų gamintojas, todėl įgyja šiame įstatyme numatytas pareigas (išskyrus šio straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktus), taikomas sprogmenų gamintojui.

 

11 straipsnis. Sprogmenų gamybos sąlygos

1. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis gaminti sprogmenis, privalo turėti Policijos departamento išduotą licenciją arba rašytinį sutikimą.

2. Sprogmenų gamintojas, prieš pradėdamas gaminti sprogmenis, šių sprogmenų techninius dokumentus Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka privalo suderinti su Policijos departamentu.

3. Licencija verstis sprogmenų gamyba suteikia teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje ir bet kurioje kitoje valstybėje narėje šiai veiklai reikalingas sprogmenų sudedamąsias dalis, parduoti ir naudoti bandymų tikslais savo pagamintus sprogmenis.

4. Sprogmenų gamintojas turi teisę rašytiniu įgaliojimu paskirti savo įgaliotąjį atstovą – fizinį arba juridinį asmenį. Įgaliotasis atstovas vykdo sprogmenų gamintojo rašytiniame įgaliojime nurodytas užduotis. Jeigu šios užduotys susijusios su realiu disponavimu sprogmenimis, tai yra gaminimu, prekyba, naudojimu, įgaliotasis atstovas privalo turėti atitinkamą (atitinkamas) licenciją (licencijas), nurodytą (nurodytas) šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, arba rašytinį sutikimą.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytu rašytiniu įgaliojimu sprogmenų gamintojo įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

1) saugoti atitikties sertifikatus ir techninius dokumentus 10 metų po sprogmens patiekimo rinkai;

2) jeigu sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekanti institucija pateikia pagrįstą prašymą, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus sprogmens atitikčiai techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti;

3) sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti sprogmenų, dėl kurių sprogmenų gamintojo įgaliotasis atstovas gavo įgaliojimus, keliamą pavojų.

6. Sprogmenų gamintojo įgaliotasis atstovas neturi teisės rengti techninių dokumentų. Be to, jis nėra atsakingas už sprogmenų gamintojo sprogmenų saugos reikalavimus projektuojant ir gaminant sprogmenis.

 

12 straipsnis. Prekybos sprogmenimis sąlygos

1. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis prekiauti sprogmenimis, privalo turėti Policijos departamento išduotą licenciją arba rašytinį sutikimą.

2. Licencija arba rašytinis sutikimas verstis prekyba sprogmenimis nesuteikia teisės gaminti sprogmenis ir juos naudoti.

3. Draudžiama parduoti sprogmenis:

1) fiziniams asmenims, kurie nesiverčia šio įstatymo nustatyta licencijuojama veikla, išskyrus paraką ir kapsules lygiavamzdžių ir graižtvinių šaunamųjų ginklų savininkams ir valdytojams, kurie parako ir kapsulių gali įsigyti ir laikyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka;

2) fiziniams ir juridiniams asmenims, nepateikusiems licencijos, rašytinio sutikimo prekiauti sprogmenimis arba licencijos, rašytinio sutikimo naudoti sprogmenis;

3) kurių neįmanoma identifikuoti arba jeigu nėra lydimųjų dokumentų, leidžiančių nustatyti sprogmens pavadinimą, sprogmenų gamintoją, pagaminimo datą, įgijimo teisėtumą, taip pat vežimo ir laikymo nurodymų lietuvių kalba;

4) nepaprastosios, karo padėties arba mobilizacijos atveju;

5) nepaženklintus pagal šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimus;

6) neturinčius atitikties sertifikatų.

4. Sprogmenų prekybos tarpininko (asmens, atstovaujančio sprogmenų gamintojo, prekiautojo ar sprogmenų naudotojo interesams, kai sprogmenų gamintojas, prekiautojas ar sprogmenų naudotojas sudaro sutartis dėl sprogmenų įsigijimo ar pardavimo) veikla Lietuvos Respublikoje draudžiama.

 

13 straipsnis. Sprogmenų naudojimo sąlygos

1. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudoti sprogmenis, privalo turėti Policijos departamento išduotą licenciją ar rašytinį sutikimą.

2. Licencija ar rašytinis sutikimas verstis sprogmenų naudojimu suteikia teisę įsigyti, laikyti, vežti ir naudoti sprogmenis.

3. Licencija ar rašytinis sutikimas verstis sprogmenų naudojimu nesuteikia teisės gaminti sprogmenis ir jais prekiauti.

 

14 straipsnis. Sprogmenų importo, įvežimo į Lietuvos Respubliką, eksporto, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priežiūra

1. Sprogmenų eksportuotojas, išvežantysis asmuo turi pateikti Policijos departamentui valstybės, į kurią jis numato importuoti, įvežti sprogmenis, kompetentingos institucijos sutikimą importuoti, įvežti sprogmenis ir valstybių, per kurias sprogmenys bus vežami, kompetentingų institucijų leidimus vežti sprogmenis. Jeigu, tikrinant šiuos dokumentus, Policijos departamentui kyla klausimų dėl šių dokumentų tikrumo ir teisėtumo, Policijos departamentas turi teisę per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, nusiųsti šiuo klausimu paklausimą valstybių narių kompetentingoms institucijoms, siekdamas nustatyti, ar pateikti dokumentai nesuklastoti.

2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą ūkinę komercinę veiklą vykdo ne valstybėje narėje įsisteigęs juridinis asmuo, jo filialas ir (ar) padalinys arba ne valstybės narės fizinis asmuo, jis, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, turi pateikti Policijos departamentui valstybės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos patvirtinimą, kad šis fizinis ar juridinis asmuo turi reikalingas licencijas, rašytinius sutikimus ir leidimus verstis sprogmenų įvežimu ar importu į Lietuvos Respubliką arba išvežimu ar eksportu iš Lietuvos Respublikos.

3. Policijos departamentas, išnagrinėjęs pateiktus duomenis, dokumentus ir sąlygas, kuriomis gali būti vežami sprogmenys, ir nustatęs, kad yra pateikti visi reikiami dokumentai, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse ir šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodytame tvarkos apraše, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui išduoti, gavimo Policijos departamente dienos išduoda leidimą eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos, importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis. Šis leidimas yra vežamų sprogmenų lydimasis dokumentas ir turi būti pateikiamas kompetentingoms institucijoms šių pareikalavimu.

4. Fizinis ar juridinis asmuo negali importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos ar vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenų tol, kol nėra gautas šio įstatymo nustatyta tvarka išduodamas atitinkamas leidimas, licencija ar rašytinis sutikimas.

5. Policijos departamentas, išdavęs leidimą išvežti sprogmenis į kitą valstybę narę, privalo nedelsdamas pranešti šiai valstybei narei apie sprogmenų išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos į jos teritoriją. Tokia informacija turi būti perduota valstybės narės kompetentingoms institucijoms iki šių sprogmenų išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Be to, apie tai turi būti pranešta kitų valstybių narių, per kurių teritorijas sprogmenys bus vežami tranzitu, kompetentingoms institucijoms.

6. Sprogmenys, įtraukti į teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, eksportuojami, išvežami iš Lietuvos Respublikos, importuojami, įvežami į Lietuvos Respubliką ir vežami tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

15 straipsnis. Sprogmenų apskaita

1. Sprogmenų gamintojai, eksportuotojai, importuotojai, įvežantieji ar išvežantieji asmenys, prekiautojai ir sprogmenų naudotojai privalo tvarkyti gaminamų, įsigytų, laikomų, sunaudotų ir realizuotų sprogmenų apskaitą ir teikti šiuos duomenis teritorinei policijos įstaigai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sprogmenų apskaitos tvarkymo ir jos duomenų teikimo teritorinei policijos įstaigai tvarką nustato Lietuvos policijos generalinis komisaras.

 

16 straipsnis. Sprogmenų gamintojų, prekiautojų ir naudotojų licencijuojamos veiklos vidaus auditas

1. Sprogmenų gamintojai, prekiautojai ir naudotojai privalo kiekvienais metais atlikti licencijuojamos veiklos vidaus auditą.

2. Licencijuojamos veiklos vidaus audito duomenys teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikiami sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms.

3. Sprogmenų gamintojų, prekiautojų ir naudotojų licencijuojamos veiklos vidaus audito tvarką nustato Lietuvos policijos generalinis komisaras.

 

17 straipsnis. Licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

1. Licencijos galiojimą sustabdo Policijos departamentas. Policijos departamentas licencijos turėtojui nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytiems pažeidimams pašalinti ir įspėja, kad per Policijos departamento nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų bus panaikintas licencijos galiojimas. Policijos departamento nustatytas terminas šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytiems pažeidimams pašalinti skaičiuojamas nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos.

2. Sprogmenų gamybos licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo prašymu arba kai licencijos turėtojas pažeidžia šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 16 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

3. Prekybos sprogmenimis licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo prašymu arba licencijos turėtojui pažeidus šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalies 5 punkte bei 16 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

4. Sprogmenų naudojimo licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo prašymu arba licencijos turėtojui pažeidus šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 4 dalyje bei 16 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

5. Jeigu šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus pažeidimus padarė kitos valstybės narės paslaugų teikėjas, licenciją ir (ar) leidimą gavęs įsisteigimo valstybėje narėje, Policijos departamentas sustabdo savo išduoto rašytinio sutikimo galiojimą nustatydamas paslaugos teikėjui ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytiems pažeidimams pašalinti ir įspėja, kad per Policijos departamento nustatytą terminą nepašalinus nustatytų pažeidimų bus panaikintas rašytinio sutikimo galiojimas. Policijos departamento nustatytas terminas šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytiems pažeidimams pašalinti skaičiuojamas nuo pranešimo apie rašytinio sutikimo galiojimo sustabdymą gavimo dienos.

6. Rašytinio sutikimo galiojimas sustabdomas ir tuo atveju, kai iš paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybės narės gaunama informacija apie šioje valstybėje narėje priimtą sprendimą sustabdyti licencijos ar leidimo galiojimą.

7. Jeigu licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojas per Policijos departamento nustatytą terminą, nurodytą šio straipsnio 1 ar 5 dalyje, pateikia dokumentus, įrodančius, kad nebėra aplinkybių, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas (arba Policijos departamentui atlikus patikrinimą ir tai nustačius), Policijos departamento sprendimu licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

8. Licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimą Policijos departamentas panaikina, jeigu:

1) juridinis asmuo likviduojamas ar miršta fizinis asmuo;

2) licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojas prašo panaikinti licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimą;

3) licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojas per Policijos departamento nustatytą terminą, nurodytą šio straipsnio 1 ar 5 dalyje, nepašalina šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų pažeidimų;

4) sprogmenų gamintojas pažeidžia šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje ar 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus arba prekiauja ne savo pagamintais sprogmenimis ar naudoja ne savo pagamintus sprogmenis;

5) sprogmenų prekiautojas pažeidžia šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 2 dalyje ar 3 dalies 1, 2 , 3 ir 4 punktuose nurodytus reikalavimus;

6) sprogmenų naudotojas pažeidžia šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje ar 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus;

7) nustatoma, kad Policijos departamentui ar kitoms sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms buvo pateikta informacija, žinant, kad ji klaidinga arba suklastota;

8) licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojas, kuriam išduotos licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimas sustabdytas, vykdo licencijuojamą veiklą.

9. Rašytinio sutikimo galiojimas panaikinamas ir tuo atveju, kai iš paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybės narės gaunama informacija apie šioje valstybėje narėje priimtą sprendimą panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą.

10. Licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojas šiame straipsnyje nurodytus dokumentus Policijos departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, per Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SPROGMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS KONTROLĖ

 

18 straipsnis. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančios institucijos, šių institucijų įgaliotų valstybės tarnautojų teisės

1. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę pagal kompetenciją atlieka Policijos departamentas, teritorinės policijos įstaigos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos.

2. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančių institucijų įgalioti valstybės tarnautojai turi teisę:

1) tikrinti, kaip laikomasi sprogmenų civilinę apyvartą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

2) apžiūrėti teritoriją ir patalpas, kuriose gaminami, laikomi, naudojami, realizuojami sprogmenys, ir ten atlikti patikrinimą;

3) gauti iš bet kurio fizinio ar juridinio asmens, vykdančio sprogmenų civilinę apyvartą, iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų visą turimą informaciją apie veiksmus, susijusius su sprogmenų civiline apyvarta;

4) siūlyti Policijos departamentui priimti sprendimą dėl licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo sustabdymo ar licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo panaikinimo, jeigu yra šio įstatymo 17 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 8 ar 9 dalyje nurodytos aplinkybės;

5) nustatę šiame įstatyme nurodytų sprogmenų civilinės apyvartos tvarkos pažeidimų, duoti fiziniam ar juridiniam asmeniui privalomuosius nurodymus šiuos trūkumus pašalinti;

6) imtis kitų priemonių, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

3. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

19 straipsnis. Sprogmenys kaip radiniai ar bešeimininkis turtas

1. Asmuo, radęs sprogmenų, privalo nedelsdamas apie tai pranešti teritorinei policijos įstaigai. Ši privalo iš karto imtis priemonių, kad rasti sprogmenys nekeltų pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai, aplinkai ir turtui.

2. Sprogmenys, kurių savininkas nežinomas, paimami šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

20 straipsnis. Sprogmenų paėmimas, tolesnis jų panaudojimas ar sunaikinimas

1. Sprogmenys paimami:

1) jeigu sprogmenys gaminami, įgyjami, laikomi, realizuojami, įvežami, importuojami į Lietuvos Respubliką, išvežami, eksportuojami iš Lietuvos Respublikos, vežami tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, neturint licencijos, rašytinio sutikimo ar leidimo;

2) jeigu sprogmenys neatitinka saugos reikalavimų ir kelia pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, saugumui, aplinkai ir turtui;

3) sustabdžius leidimo laikyti sprogmenis galiojimą;

4) panaikinus licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimą;

5) šio įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais;

6) radus juos kaip radinius;

7) licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojo prašymu;

8) kitais įstatymų nustatytais atvejais.

2. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu atveju sprogmenis paima teritorinė policijos įstaiga. Paimti sprogmenys laikomi iki leidimo laikyti sprogmenis galiojimo sustabdymo pabaigos sprogmenims laikyti pritaikytose leidimo laikyti sprogmenis turėtojo, iš kurio sprogmenys paimti, ir policijos užplombuotose patalpose arba Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos teritorinės policijos įstaigos patalpose.

3. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose nustatytais atvejais sprogmenis paima teritorinė policijos įstaiga. Jeigu sprendimas dėl leidimo laikyti sprogmenis, licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo panaikinimo įstatymų nustatyta tvarka apskundžiamas, sprogmenys laikinai paimami saugoti iki galutinio sprendimo priėmimo. Laikinai paimti sprogmenys saugomi sprogmenims laikyti pritaikytose leidimo laikyti sprogmenis, licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojo, iš kurio sprogmenys paimti, ir policijos užplombuotose patalpose arba Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos teritorinės policijos įstaigos patalpose.

4. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytais atvejais sprogmenis paima Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kartu su teritorine policijos įstaiga. Paimti sprogmenys saugomi sprogmenims laikyti pritaikytose leidimo laikyti sprogmenis, licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojo, iš kurio sprogmenys paimti, ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užplombuotose patalpose arba Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos patalpose.

5. Šio straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 8 punktuose nustatytais atvejais, taip pat sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančios institucijos prašymu sprogmenis paima Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliota teritorinė policijos įstaiga. Paimti sprogmenys saugomi sprogmenims laikyti pritaikytose Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos teritorinės policijos įstaigos patalpose.

6. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekanti institucija, šio straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nustatytais atvejais paėmusi sprogmenis, privalo nustatyti šių sprogmenų atitiktį šio įstatymo nustatytiems reikalavimams. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekanti institucija, nustačiusi, kad sprogmenys turi atitikties sertifikatus ir kad sprogmenys nėra pažeisti išoriškai, priima sprendimą juos realizuoti.

7. Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekanti institucija, šio straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nustatytais atvejais paėmusi sprogmenis ir nustačiusi sprogmenų gamintoją, apie tai privalo informuoti Europos Komisiją.

8. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais paimti sprogmenys, kurie neturi atitikties sertifikatų, taip pat išoriškai pažeisti sprogmenys nesaugomi. Šie sprogmenys visais atvejais neatlygintinai sunaikinami. Šiuos sprogmenis naikinti turi teisę Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos teritorinės policijos įstaigos savo nustatyta tvarka.

9. Sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo, taip pat saugojimo šio straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais tvarką nustato Lietuvos policijos generalinis komisaras, suderinęs su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

10. Sprogmenų gamintojai ir naudotojai turi teisę naikinti savo pagamintus ir (ar) įsigytus sprogmenis ir jiems gaminti naudojamas medžiagas ir žaliavas. 

 

21 straipsnis. Duomenų apie sprogmenis teikimas tretiesiems asmenims

1. Policijos departamentas teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotoms institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teikia duomenis apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos, vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis. Šių duomenų sudėtį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

2. Policijos departamentas kitoms valstybėms narėms teikia informaciją apie sprogmenų civilinę apyvartą Lietuvos Respublikoje, fizinius ir juridinius asmenis, kurie verčiasi šiame įstatyme nustatyta licencijuojama veikla.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos Respublikos

sprogmenų apyvartos kontrolės

įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 58).

2. 2008 m. balandžio 4 d. Komisijos direktyva 2008/43/EB, nustatanti civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų atpažinties ir susekamumo sistemą pagal Tarybos direktyvą 93/15/EEB (OL 2008 L 94, p. 8), su pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 22 d. Komisijos direktyva 2012/4/ES (OL 2012 L 50, p. 18).

3. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija) (OL 2014 L 96, p. 1).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos policijos generalinis komisaras iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Atitikties sertifikatai, atliktas sprogmenų ženklinimas ir leidimai laikyti sprogmenis, išduoti iki šio įstatymo įsigaliojimo, galioja ir po šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Asmenys, įgiję licenciją verstis sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ir (ar) sprogmenų naudojimu (toliau – licencija) ar rašytinį sutikimą verstis Lietuvos Respublikoje sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ir (ar) sprogmenų naudojimu (toliau – rašytinis sutikimas) iki šio įstatymo įsigaliojimo, po šio įstatymo įsigaliojimo turi teisę ir toliau vykdyti licencijoje ar rašytiniame sutikime nurodytą veiklą.

5. Licencijų, rašytinio sutikimo ar leidimo laikyti sprogmenis išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo procedūras, pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigia Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

6. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki 2016 m. gruodžio 31 d. perduoda Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dokumentus, susijusius su sprogmenų civiline apyvarta. Dokumentus, susijusius su licencijų, rašytinio sutikimo ar leidimo laikyti sprogmenis išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo procedūromis, pradėtomis iki 2016 m. gruodžio 31 d., Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perduoda Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per vieną mėnesį nuo minėtų procedūrų užbaigimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė