LIETUVOS RESPUBLIKOS

SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO ĮSTATYMO NR. XII-2769 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. XIII-2815

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šis įstatymas taikomas ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytoms kredito sutartims.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda