Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 2 d. Nr. 179

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Pakeisti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“:

1Pakeisti 6 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Asmenys, turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką pagal Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, kurie mokosi Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklose arba kurių mokymą vykdo profesinio mokymo teikėjai, arba kurie studijuoja aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administraciją. Asmenys, besimokantys ar studijuojantys užsienio valstybės mokymo įstaigoje, dėl globos (rūpybos) išmokos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją. Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio valstybės mokymo įstaigą asmenų gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jie nebuvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jie kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje iki išvykimo faktiškai gyveno, administraciją. Buvę vaiko globėjai (rūpintojai), turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą pagal Išmokų vaikams įstatymo 12 straipsnio 4 dalį, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje veikia buvusių globotinių (rūpintinių), kurie pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo liko pas juos gyventi ir yra jų išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), bendrojo ugdymo mokykla ar profesinio mokymo teikėjas, administraciją.“

2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Kreipimosi dėl išmokos diena laikoma diena, kurią pateiktas prašymas skirti išmoką. Jei kreipiantis dėl išmokos su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį, o šis įteikiamas pareiškėjui jo prašyme nurodytu informavimo būdu. Visi trūkstami dokumentai, reikalingi išmokai skirti, pateikiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas per vieną mėnesį nepateikia reikiamų dokumentų, jo prašymas laikomas nepateiktu. Jei pateikiamas prašymas skirti kelių rūšių išmokas, bet per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos nepateikiami vienai iš jų skirti reikalingi dokumentai, prašymas laikomas nepateiktu tik dėl tos išmokos, kuriai skirti trūksta dokumentų.“

3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), buvęs vaiko globėjas (rūpintojas), asmuo, vaiko laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu laikinai prižiūrintis vaiką, pats pilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba visiškai veiksniu (emancipuotu) pripažintas ar susituokęs nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti išmoką, vaikas nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą kreiptis dėl jam priklausančios išmokos vaikui skyrimo, pats nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti išmoką už savo vaiką ar vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, arba šių asmenų įgalioti asmenys, taip pat neveiksnių šioje srityje asmenų globėjai.“

4. Pakeisti 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

10. Kreipiantis dėl bet kurios Išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos, būtina pateikti vieną iš asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinančių dokumentų – pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas), išskyrus Nuostatų 19 punkte nustatytus atvejus, ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos prašymą skirti atitinkamą išmoką. Fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo turi pateikti vieną iš savo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, išskyrus Nuostatų 19 punkte nustatytus atvejus, dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje, ir įgaliojimą.“

5. Pakeisti 12.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.8. pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) išduotą neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą arba kitus dokumentus, patvirtinančius vaikui nustatytą neįgalumo lygį ar asmeniui nustatytą darbingumo lygį (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, nustatytas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, terminas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis ar darbingumo lygis), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;“.

6. Papildyti 12.9 papunkčiu:

12.9. pateikti mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikui (asmeniui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, suteiktų akademinių atostogų patvirtinimas, jų suteikimo data ir terminas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.“

7. Pakeisti 14.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.7. mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data ir mokymosi bei išlaikymo patvirtinimas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;“.

8. Papildyti 14.10 papunkčiu:

14.10. mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikui (asmeniui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, suteiktų akademinių atostogų patvirtinimas, jų suteikimo data ir terminas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;“.

9. Papildyti 14.11 papunkčiu:

14.11. laisvos formos rašytinį buvusio globotinio (rūpintinio), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, likusio gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir jo išlaikomo (nemokamai gaunančio nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti buvusio globotinio (rūpintinio) ir buvusio globėjo (rūpintojo) duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos, kurioje gyvena buvęs globėjas (rūpintojas) ir išlaikomas buvęs globotinis (rūpintinis), adresas), patvirtinimas, kad buvęs globotinis (rūpintinis) likęs gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), data, iki kurios buvęs globotinis (rūpintinis) gyvens pas buvusį globėją (rūpintoją) ir bus jo išlaikomas (gaus nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), ir patvirtinimas, kad apie pasikeitusias aplinkybes (kad buvęs globotinis (rūpintinis) nebegyvena pas buvusį globėją (rūpintoją) ir nėra jo išlaikomas, apie nutrauktą mokymąsi (data)) savivaldybės administracijai buvęs globotinis (rūpintinis) įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo dienos;“.

10. Papildyti 14.12 papunkčiu:

14.12. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą neįgalumo lygio pažymą ar kitus dokumentus, patvirtinančius vaikui nustatytą neįgalumo lygį (nurodomas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, nustatytas neįgalumo lygis, terminas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.“  

11. Pakeisti 15.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.5. pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, jei vienkartinė išmoka įsikurti naudojama automobiliui, mopedui, motociklui įsigyti, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.“

12. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. mokymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar rezidentūroje (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi (studijavimo) patvirtinimas), arba, baigus mokslus ar studijas, mokymo įstaigos išduotą mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, patvirtinantį įgytą pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;“.

13. Papildyti 17.5 papunkčiu:

17.5. mokymo įstaigos išduotą pažymą, jei vaikui (asmeniui) akademines atostogas mokymo įstaiga suteikė dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros (nurodomas vaiko (asmens) vardas, pavardė, gimimo data, suteiktų akademinių atostogų patvirtinimas, jų suteikimo data ir terminas), jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.“

14. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, gali būti pateikti asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, pašto siunta, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodyta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, teikiami asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų, įskaitant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos, išskyrus šiame punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir dokumentai, reikalingi atitinkamai išmokai skirti, teikiami elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.“

15. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Savivaldybės administracija gautą prašymą ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda (arba išsiunčia) pranešimą apie prašymo ir dokumentų gavimą, nurodydama jų registravimo datą. Elektroninių ryšių priemonėmis gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.“

16. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Jei prašymas dėl atitinkamos išmokos skyrimo pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl atitinkamos išmokos skyrimo ar neskyrimo, informaciją apie priimtą sprendimą (nurodoma data) tą pačią dieną pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.“

17. Pakeisti 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2. skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, iki vaikui sukaks 18 metų arba iki nepilnametis vaikas bus pripažintas emancipuotu ar sudarys santuoką. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, kai vaikui sukanka 18 metų arba kai nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu, arba kai nepilnametis vaikas sudaro santuoką, jeigu šie asmenys arba vyresni kaip 18 metų asmenys ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat asmenis akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpiu), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, asmenys turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo
18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų
III skyriuje;“.

18. Pakeisti 27.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.3. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, neįgaliam vaikui iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas bus pripažintas emancipuotu ar sudarys santuoką. Jeigu, pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, neįgalumo lygis vaikui nustatomas pakartotinai, savivaldybės administracijai gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenis apie pakartotinį neįgalumo lygio nustatymą (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo data ir terminas) arba išmokos gavėjui pateikus dokumentus, nurodytus Nuostatų 12.8 papunktyje, išmokos mokėjimas vaikui iki 18 metų tęsiamas be atskiro prašymo, bet ne ilgiau negu iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, kai vaikui sukanka
18 metų arba kai nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu, arba kai nepilnametis vaikas sudaro santuoką, jeigu šie asmenys arba vyresni kaip 18 metų asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat asmenis akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpiu), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo nustatytam 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 23 metai, asmenys turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;“.

19. Pakeisti 27.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.4. papildomai skiria ir moka išmoką vaikui, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, vertinant bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai socialinė parama mokiniams bendrai gyvenantiems asmenims paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktą. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę pašalpą ar socialinę paramą mokiniams, papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, skiriama ir mokama 12 mėnesių arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba jeigu ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos mokėjimo laikotarpį. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka Išmokų vaikams įstatymo nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka, arba jeigu ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpį. Pasibaigus papildomai paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis per Išmokų vaikams įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų III skyriuje;“.

20. Papildyti 27 punktą nauju 27.10 papunkčiu:

27.10. skiria ir moka globos (rūpybos) išmoką, nustatytą Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punkte, neįgaliam vaikui jo globos (rūpybos) laikotarpiu iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų arba iki nepilnametis vaikas bus pripažintas emancipuotu ar sudarys santuoką. Jeigu, pasibaigus paskirtos globos (rūpybos) išmokos mokėjimo laikotarpiui, neįgalumo lygis vaikui nustatomas pakartotinai, savivaldybės administracijai gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenis apie pakartotinį neįgalumo lygio nustatymą (nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo data ir terminas) arba išmokos gavėjui pateikus dokumentus, nurodytus Nuostatų 14.12 papunktyje, globos (rūpybos) išmokos, nustatytos Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punkte, mokėjimas vaikui iki 18 metų tęsiamas be atskiro prašymo, bet ne ilgiau negu iki neįgalumo lygio termino pabaigos. Jeigu, pasibaigus paskirtos globos (rūpybos) išmokos mokėjimo laikotarpiui, neįgalumo lygis vaikui pakartotinai nenustatomas, globos (rūpybos) išmokos mokėjimas vaikui iki 18 metų tęsiamas be atskiro prašymo, jam mokant Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytą globos (rūpybos) išmoką;“.

21. Buvusius 27 punkto 27.1027.12 papunkčius laikyti atitinkamai
27.11
27.13 papunkčiais.

22. Pakeisti 29 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu vaikas (asmuo) išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre ir gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, jam mokama globos (rūpybos) išmoka, lygi skirtumui tarp Išmokų vaikams įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio bei gaunamos našlaičių pensijos ir (arba) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.“

23. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė