Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. 1122

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiais galios 20 ir 21 punktus.

1.2. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Kiekviena savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo vadovaujama įstaiga, kiekviena jam pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti subjektai, vykdantys atitinkamo asignavimų valdytojo programas, sudaro savo programų sąmatų projektus, reikalingus savivaldybės biudžeto projektui sudaryti, pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus. Kiti subjektai lėšas programų sąmatose planuoja taip, kaip Taisyklių 13 punkte nurodyti kiti subjektai.“

1.3. Pripažinti netekusiu galios 23 punktą.

1.4. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi patvirtintu savivaldybės biudžetu, pajamų paskirstymu ketvirčiais, programų sąmatomis, sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, programas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją. Jį tvirtina meras.“

1.5. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Finansų ministerijai mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą ir nepriemokų pažymą. Į šią apyskaitą Valstybinė mokesčių inspekcija įtraukia ir pervestas į savivaldybių iždo sąskaitas tiesiogiai mokesčių mokėtojų pervestas įmokas. Merai per 2 darbo dienas nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos pagal finansų ministro patvirtintą formą pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie tiesiogiai į savivaldybių iždo sąskaitas pervestas lėšas. Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenimis, per 5 darbo dienas nuo mėnesio pabaigos pateikia merams pajamų vykdymo ataskaitų rinkinį pagal pajamų rūšis.“

1.6. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Savivaldybių biudžetams priskirtus mokesčius, kitas įmokas ir rinkliavas Valstybinė mokesčių inspekcija perveda į savivaldybių iždo sąskaitas per suderintus su merais terminus.“

1.7. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Finansų ministerija valstybės biudžeto asignavimus išduoda finansų ministro nustatyta tvarka, o savivaldybių administracijos savivaldybių biudžetų asignavimus – savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė