LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2014 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-239/1-37 „DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO ŽVALGYBOS PAREIGŪNAMS, SIUNČIAMIEMS MOKYTIS AR TOBULINTI KVALIFIKACIJOS Į UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 12 d. Nr. V-257/1-27

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. V-239/1-37 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžių nustatymo žvalgybos pareigūnams, siunčiamiems mokytis ar tobulinti kvalifikacijos į užsienio valstybių institucijas“ ir jį išdėstome nauja redakcija:

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO ŽVALGYBOS PAREIGŪNAMS, PASIŲSTIEMS MOKYTIS AR TOBULINTI KVALIFIKACIJOS Į UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS

 

 

Vadovaudamiesi Žvalgybos pareigūnų, pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Žvalgybos pareigūnų, pasiųstų mokytis ar tobulinti kvalifikacijos, aprūpinimo sąlygų mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.2 papunkčiu,

n u s t a t o m e nuo 31 kalendorinės dienos mokamus šiuos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžius žvalgybos pareigūnams, tarnaujantiems pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį ir pasiųstiems mokytis ar tobulinti kvalifikacijos į užsienio valstybių mokymo institucijas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų:

1. 20 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, kai užsienio valstybėje jie aprūpinami dienpinigiais, tačiau bendra dienpinigių suma negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių toje užsienio valstybėje normos;

2. 100 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, kai užsienio valstybėje jie neaprūpinami dienpinigiais;

3. iki 100 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje normos, kai mokymosi ar kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu jie neaprūpinami gyvenamuoju plotu ir šių išlaidų neapmoka priimančioji valstybė.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                  Raimundas Karoblis

 

 

 

Valstybės saugumo departamento

direktorius                                                                                                                Darius Jauniškis