Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 88 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 13 d. Nr. 258
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 258
redakcija)

 

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenims nuosavybės teise priklausančių geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų (toliau – infrastruktūros objektas) išpirkimą ir perdavimą savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui (toliau – viešasis geriamojo vandens tiekėjas), paviršinių nuotekų tvarkytojui.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

 

II SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIPAŽINIMAS REIKALINGAIS IR TINKAMAIS VIEŠAJAM GERIAMOJO VANDENS TIEKIMUI, NUOTEKŲ TVARKYMUI, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMUI

 

3. Infrastruktūros objektas išperkamas siekiant aprūpinti abonentus ir vartotojus viešojo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis.

4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas gali būti išperkamas savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo nuosavybėn.

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektas gali būti išperkamas savivaldybės arba paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn.

6. Infrastruktūros objekto tinkamumo kriterijai:

6.1. infrastruktūros objektas ir teisė į jį yra registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

6.2. infrastruktūros objekto techninė būklė atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniame reglamente STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR. 207.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;

6.3. infrastruktūros objektas yra prijungtas prie savivaldybei ar viešajam geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo ir (ar) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

7. Infrastruktūros objekto reikalingumo kriterijai:

7.1. infrastruktūros objektas yra savivaldybių viešosiose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose, nustatytose pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio nuostatas;

7.2. viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas įvertina infrastruktūros objekto išpirkimo įtaką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kainos didėjimui / mažėjimui (tai yra įvertina, ar viešojoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ekonomiškiau paslaugą teikti išperkama infrastruktūra, ar reikėtų įrengti individualius ar grupinius geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius (objektus).

8. Infrastruktūros objektas išperkamas, jeigu atitinka Aprašo 7 punkte nustatytus (abu) reikalingumo kriterijus ir bent vieną Aprašo 6 punkte nurodytą tinkamumo kriterijų. Jeigu juridinis asmuo negauna geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos ir todėl abonentai ir (ar) vartotojai neturi kitokios galimybės būti aprūpinti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugomis, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas ir perdavimas vykdomi Apraše nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į Aprašo 6 punkte ir 7.2 papunktyje įtvirtintus reikalingumo ir tinkamumo kriterijus.

9. Nustatęs infrastruktūros objekto savininką, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas kreipiasi į jį su raštišku paklausimu, ar infrastruktūros objekto savininkas, susitarus dėl objekto išpirkimo sąlygų, sutiktų Aprašo nustatyta tvarka parduoti infrastruktūros objektą. Kartu su paklausimu viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas infrastruktūros objekto savininkui pateikia prašymą per vieną mėnesį nuo paklausimo pateikimo dienos pateikti Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia viešajam geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui išvadai dėl infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui parengti. Jeigu infrastruktūros objekto savininkas neturi arba nepateikia prašomų dokumentų, viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas gali kreiptis dėl informacijos, kurios reikia išvadai dėl infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekoms tvarkyti, paviršinėms nuotekoms tvarkyti parengti, pateikimo į valstybės ar savivaldybių institucijas ar įstaigas. Jeigu per vieną mėnesį nuo viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo paklausimo pateikimo dienos negaunamas infrastruktūros objekto savininko raštiškas sutikimas parduoti infrastruktūros objektą, laikoma, kad minėtas savininkas nesutiko su jam pasiūlytu infrastruktūros objekto išpirkimu.

10. Infrastruktūros objekto savininkas turi pateikti šiuos dokumentus:

10.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie infrastruktūros objektą;

10.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

10.3. infrastruktūros objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

11. Infrastruktūros objekto savininkas viešajam geriamojo vandens tiekėjui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui pateikia Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų originalus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (išrašus). Jeigu infrastruktūros objekto savininkas pateikia dokumentų originalus, viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo atsakingas darbuotojas padaro šių dokumentų kopijas ir originalus grąžina infrastruktūros objekto savininkui dokumentų priėmimo metu.

12. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, spręsdami infrastruktūros objekto reikalingumo ir tinkamumo viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui klausimą, turi teisę:

12.1. prašyti infrastruktūros objekto savininko pateikti papildomą informaciją, susijusią su infrastruktūros objekto statyba ir eksploatavimu;

12.2. patikrinti infrastruktūros objekto techninę būklę.

13. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos parengia išvadą apie infrastruktūros objekto reikalingumą ir tinkamumą viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui (toliau – išvada) ir per 5 darbo dienas nuo išvados parengimo dienos ją pateikia infrastruktūros objekto savininkui.

14. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, parengęs išvadą ir nusprendęs, kad infrastruktūros objektas yra reikalingas ir tinkamas viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, per 5 darbo dienas nuo išvados parengimo dienos pateikia savivaldybės, kurios viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje yra šis infrastruktūros objektas, institucijai išvadą kartu su dokumentais, gautais pagal Aprašo 9 ir 10 punktus, prašydamas inicijuoti objekto išpirkimą iš infrastruktūros objekto savininko.

15. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, parengęs išvadą ir nusprendęs, kad infrastruktūros objektas yra reikalingas ir tinkamas paviršinėms nuotekoms tvarkyti, per 5 darbo dienas nuo išvados parengimo dienos pateikia savivaldybės, kurios teritorijoje yra šis infrastruktūros objektas, institucijai išvadą kartu su dokumentais, gautais pagal Aprašo 9 ir 10 punktus, prašydamas inicijuoti objekto išpirkimą iš infrastruktūros objekto savininko.

 

III SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ KAINOS NUSTATYMAS

 

16. Gavusi viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo išvadą, kad infrastruktūros objektas yra reikalingas ir tinkamas viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkymui, savivaldybės institucija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka parenka nepriklausomą turto vertintoją šio objekto vertei nustatyti.

17. Infrastruktūros objektų, viešojo geriamojo vandens tiekėjo pripažintų reikalingais ir tinkamais viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, paviršinių nuotekų tvarkytojo pripažintų reikalingais ir tinkamais paviršinėms nuotekoms tvarkyti, vertę nustato nepriklausomi turto vertintojai Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Sutartį su turto vertintojais sudaro ir už turto vertinimo paslaugas apmoka savivaldybės institucija.

18. Jeigu išperkamų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos lėšos buvo įtrauktos į gyvenamosios ar kitos paskirties patalpų kainą, vertinamos tik tiesiogiai su infrastruktūra susijusios gyvenamosios ar kitos paskirties patalpos ir šia suma sumažinama išperkamų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų kaina, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų.

 

IV SKYRIUS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IŠPIRKIMAS

 

19. Savivaldybės institucija, gavusi Aprašo 14 ir (arba) 15 punktuose nurodytus dokumentus, išvadą ir turto vertinimo ataskaitą, juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados ir dokumentų gavimo dienos, vadovaudamasi viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo atliktais tinkamumo ir reikalingumo kriterijais, priima sprendimą dėl viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui reikalingo ir tinkamo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto, paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingo ir tinkamo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto išpirkimo savivaldybės nuosavybėn arba teikia viešajam geriamojo vandens tiekėjui, paviršinių nuotekų tvarkytojui, išskyrus savivaldybės įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, pasiūlymą išpirkti viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui reikalingą ir tinkamą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą, paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingą ir tinkamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos raštu informuojamas viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ir infrastruktūros objekto savininkas.

20. Viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka gauto pasiūlymo iš savivaldybės institucijos dienos infrastruktūros objekto savininkui pateikia pasiūlymą sudaryti infrastruktūros objekto pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo–pardavimo sutartis).

21. Infrastruktūros objekto išpirkimas įforminamas pirkimo–pardavimo sutartimi, kurią įstatymų nustatyta tvarka pasirašo savivaldybės institucija ar viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ir infrastruktūros objekto savininkas.

22. Jeigu infrastruktūros objekto savininkas atsisako parduoti infrastruktūros objektą arba kai tarp šalių kyla ginčas dėl kainos ar kitų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų, savivaldybės institucijos iniciatyva sudaromos sutartys dėl infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

23. Už išperkamą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą savivaldybės institucija ar viešasis geriamojo vandens tiekėjas, paviršinių nuotekų tvarkytojas su infrastruktūros objekto savininkais atsiskaito pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais terminais ir būdu.

24. Kai infrastruktūros objektas atitinka Aprašo 6 ir 7 punktuose nustatytus kriterijus arba juridinis asmuo negauna geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos ir todėl abonentai ir (ar) vartotojai neturi kitokios galimybės būti aprūpinti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugomis, šalims susitarus, infrastruktūros objektas gali būti perduotas savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn neatlygintinai.

 

V SKYRIUS

TRIŠALĖS SUTARTIES SĄLYGOS

 

25. Trišalėje savivaldybės institucijos, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir objekto statytojo (užsakovo) sutartyje turi būti numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos ir kitos sąlygos, nustatytos Aprašo 27 ir 29 punktuose.

26. Trišalėje savivaldybės institucijos, paviršinių nuotekų tvarkytojo ir objekto statytojo (užsakovo) sutartyje turi būti numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos ir kitos sąlygos, nustatytos Aprašo 28 ir 30 punktuose.

27. Trišalėje savivaldybės institucijos, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir objekto statytojo (užsakovo) sutartyje turi būti numatyta sąlyga, kad, teisės aktų nustatyta tvarka užbaigus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto statybą, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį su abonentais ir vartotojais sudaro viešasis geriamojo vandens tiekėjas.

28. Trišalėje savivaldybės institucijos, paviršinių nuotekų tvarkytojo ir objekto statytojo (užsakovo) sutartyje turi būti numatyta sąlyga, kad, teisės aktų nustatyta tvarka užbaigus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto statybą, paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis su abonentais sudaro paviršinių nuotekų tvarkytojas.

29. Prieš sudarant trišalę savivaldybės institucijos, viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir objekto statytojo (užsakovo) sutartį, savivaldybės institucija priima sprendimą dėl statytojo (užsakovo) statomo viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto nuosavybės teisių perleidimo savivaldybės ar viešojo geriamojo vandens tiekėjo nuosavybėn ir infrastruktūros objektų finansavimo šaltinių. Minėtas sprendimas nurodomas trišalėje sutartyje.

30. Prieš sudarant trišalę savivaldybės institucijos, paviršinių nuotekų tvarkytojo ir objekto statytojo (užsakovo) sutartį, savivaldybės institucija priima sprendimą dėl statytojo (užsakovo) statomo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto nuosavybės teisių perleidimo savivaldybės ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn ir infrastruktūros objektų finansavimo šaltinių. Minėtas sprendimas nurodomas trišalėje sutartyje.

 

 

 

––––––––––––––––––––