herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. 2V-235 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-613 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina  1.3.14. papunktį „konkurso būdu atrinkti ir finansuoti jaunimo informavimo ir konsultavimo projektus, siekiant užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo plėtrą bei palaikymą“:

1.       Tvirtinu:

1.1.    Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2.    Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Eglė Poteliūnė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Kristina Gruodytė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros  projektų koordinatorė);

Jolanta Skirmantienė – Užimtumo tarnybos Vilniaus Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (jos nesant, Virginija Jaruševičiūtė – Užimtumo tarnybos Utenos Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja);

Neringa Pulauskienė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, Elektrėnų savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (jos nesant, Simona Dambrauskienė – Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė);

Eglė Jancevičienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus specialistė (jos nesant, Jurgita Juodišiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė);

Justina Lukaševičiūtė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė (jos nesant, Eglė Došienė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja);

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Ritą Andrejevą (jos nesant, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Gintarę Stankevičienę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai specialistei Ritai Andrejevai skelbti ir organizuoti Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursą.

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Laniauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 2V-235 (1.4)

 

JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

11.  Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, projektų teikimo Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui (toliau – Konkursas), paraiškų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.  Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto puslapyje www.jrd.lt bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje www.socmin.lt.

3.  Konkurso tikslas – užtikrinti kokybišką jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų bei jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų metodinį palaikymą bei plėtrą.

4Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma projekto įgyvendinimo laikotarpiui – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

5.  Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d.,  iki 2020 m. gruodžio 31 d.

6.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1apskritis – Lietuvos Respublikos administracinis teritorinis vienetas. Pagal Nuostatus Lietuvos apskritimis laikomos: Alytaus apskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisMarijampolės apskritis, Panevėžio apskritisŠiaulių apskritisTauragės apskritisTelšių apskritisUtenos apskritisVilniaus apskritis;

6.2dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris dalyvauja projekte numatytose veiklose (pvz., projekte numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

6.3bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas – jaunimo informavimo rūšis, kurios metu jaunam žmogui pateikiama bendro pobūdžio informacija bet kokiu jaunam žmogui aktualiu klausimu, su galimybe jauną žmogų nukreipti į specialistą, konsultuojantį specializuotais klausimais;

6.4jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.5jaunimas du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

6.6jaunimo informavimas ir konsultavimas – paslauga, kurios metu jauniems žmonėms suteikiama informacija jiems aktualia tema;

6.7jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikianti organizacija – jaunimo informavimo centras arba jaunimo informavimo taškas;

6.8jaunimo informavimo ir konsultavimo centras – atskira (-os) jaunimo informavimui ir konsultavimui skirta (-os) patalpa (-os) organizacijoje, atitinkanti (-čios) Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti, patvirtintų Departamento direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 2V-68 (1.4) „Dėl Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti), 14 punkte nurodytus reikalavimus;

6.9jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiantis darbuotojas (toliau – vykdytojas) – už  jaunimo informavimo, konsultavimo ir nukreipimo paslaugų teikimą jauniems žmonėms atsakingas asmuo, įdarbintas pas partnerį, turintis  jaunimo informavimo ir konsultavimo kompetencijas. Vykdytojas turi atitikti Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti 14.5 ir (arba) 15.4 papunkčiuose numatytus reikalavimus;

6.10. jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas – neturinti atskirų patalpų, skirtų jaunimo informavimui ir konsultavimui erdvė, atitinkanti Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti 14 punkte nurodytus reikalavimus;

6.11. jaunimo organizacijaLietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės.

6.12. konsultacija – paslauga, kurios metu jaunam žmogui suteikiama informacija jam aktualia tema bei padedama jaunam žmogui rasti atsakymus į jam rūpimus klausimus. Konsultacijos gali būti teikiamos dviem būdais: tiesioginiu ir nuotoliniu;

6.13. paraiška pareiškėjo pagal Nuostatų 1 priedą nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti. Projektas turi būti įgyvendinamas kartu su partneriais;

6.14. pareiškėjas viešasis juridinis asmuo, teikiantis Konkursui paraišką;

6.15. partneris – jaunimo informavimo centras arba jaunimo informavimo taškas, kuris projekto vykdymo laikotarpiu planuoja teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas savo apskrityje. Tarp pareiškėjo ir partnerio turi būti pasirašyta partnerystės deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų 7 priedą.

6.16. projektas – pareiškėjo veiklų visuma, apimanti veiklas, skirtas Konkurso tikslui įgyvendinti, vykdyti ir administruoti;

6.17. specializuotas jaunimo informavimas ir konsultavimas – jaunimo informavimo rūšis, kurios metu jaunam žmogui pateikiama tam tikros srities informacija, padedanti atsakyti į jaunam žmogui kylančius klausimus konkrečioje srityje (pvz., mokesčių, jaunimo įdarbinimo klausimai).

7Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir Rekomendacijose jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti.

8Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

9.     Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

9.1. partnerio vykdomų veiklų, susijusių su jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimu, užtikrinimas ir (arba) koordinavimas;

9.2. metodinės pagalbos bei kitos aktualios informacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančioms organizacijoms ir (arba) vykdytojams, teikimas;

9.3. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų plėtra Lietuvoje.

10.  Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

10.1.   Pareiškėjo planuojamos vykdyti veiklos atitinka Nuostatų 9 punkte numatytas visas finansuotinas veiklas;

10.2.   jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas planuojama teikti visose 10 (dešimtyje) skirtingų Lietuvos apskričių;

10.3.   įgyvendinant projektą, bus užtikrintos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos visomis šiomis temomis:

10.3.1. bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas šiomis temomis:

10.3.1.1.   išsilavinimo klausimai (pvz., vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);

10.3.1.2.   jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz., kaip piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);

10.3.1.3.   internetinio (informacinio) raštingumo klausimai (pvz., informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);

10.3.1.4.   laisvalaikio ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą klausimai (pvz., vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);

10.3.1.5.   socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz., pagalbą teikiančios institucijos);

10.3.1.6.   psichologinės pagalbos teikimo klausimai;

10.3.1.7.   sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;

10.3.1.8.   jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz., asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);

10.3.1.9.   priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;

10.3.1.10. jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);

10.3.1.11. jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.

10.3.2.      Specializuotas jaunimo informavimas ir konsultavimas šiomis temomis:

10.3.2.1.   jaunimo savanoriškos veiklos klausimai;

10.3.2.2.   neformaliojo jaunimo ugdymo klausimai;

10.3.2.3.   jaunimo užimtumo ir laisvalaikio klausimai (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);

10.3.2.4.   jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo klausimai.

11.      Finansavimą gavę pareiškėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

11.1.  šiuos esminius kiekybinius rodiklius:

11.1.1. suorganizuoti ne mažiau kaip po 1 (vieną) jaunimo informavimo ir konsultavimo informacinį / viešinimo renginį kiekvienoje apskrityje (iš viso ne mažiau kaip 10 (dešimt) renginių);

11.1.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 (du) jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo susitikimus vykdytojams;

11.2.    šiuos kiekybinius rodiklius:

11.2.1. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10 (dešimt) vykdytojų dirbtų jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančiose organizacijose visose apskrityse pagal darbo sutartis projekto vykdymo laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma. Objektyviomis priežastimis laikomos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo pareiškėjo valios;

11.2.2. suteikti ne mažiau 1 000 (vieną tūkstantį) konsultacijų jauniems žmonėms;

11.2.3. parengti ir paviešinti ne mažiau kaip 1 (vieną) informacinį leidinį, ir (arba) lankstinuką ir (arba) straipsnį jauniems žmonėms rūpima (-omis) tema (-omis), išvardinta (-omis) Nuostatų 10.3 papunktyje;

11.3šiuos kokybinius rodiklius:

11.3.1. užtikrinti, kad vykdytojai, dirbantys pas partnerius, būtų apmokyti (būtų pabaigę mokymus apie jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą);

11.3.2. atsižvelgiant į pareiškėjo partnerių poreikius, organizuoti individualias veiklas, stiprinančias jų veiklos kokybę;

11.3.3. užtikrinti nepertraukiamą jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą visose apskrityse;

11.3.4. nuolat kelti vykdytojų kompetencijas, teikiant:

11.3.4.1.   bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas Nuostatų 10.3.1. papunktyje nurodytomis temomis;

11.3.4.2.   specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas Nuostatų 10.3.2. papunktyje nurodytomis temomis.

11.3.5. vykdyti veiklas vadovaujantis Rekomendacijomis jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo centrų bei jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų atitiktį reikalavimams, apibrėžtiems Rekomendacijų  jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti 13, 14, 15, 17, 20  punktuose).

12.     Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

13.      Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14.      Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

14.1.   tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

14.2.   skirtas siekti pelno;

14.3.   kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

14.4.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos arba užsienio valstybės simboliams;

14.5.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

14.6.   bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų šalių Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

14.7.   skiriama politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

15. Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

15.1.    pareiškėjas yra viešasis juridinis asmuo, kuris yra įregistruotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.;

15.2.    pareiškėjas turi ne mažiau kaip 10 (dešimt) projekto partnerių kiekvienoje apskrityje (būtina pateikti partnerystės deklaracijas, užpildytas pagal Nuostatų 7 priedą);

15.3.    pareiškėjas nėra likviduojamas (-a), sudaręs (-iusi) taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs (-džiusi) ar apribojęs (-usi) veiklos;

15.4.    pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur;

15.5.    pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 4 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

16.     Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

17.     Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

18.     Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 24 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

19.    Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas), sąmatos (Nuostatų 2 priedas) formas ir 23 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

20.    Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyti pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

21.    Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija), Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų finansavimo konkursuose.

22.    Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kurios pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

23.    Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

23.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, ar kt.);

23.2. partnerystės deklaracijų, užpildytų pagal Nuostatų 7 priedą, pasirašytų su partneriais, kurie vykdys veiklą 10 (dešimtyje) apskričių;

23.3pagrindinio (-ių) programos vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti: kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamai programai įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

23.4.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

23.5.  teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtintas vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

23.6asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.

24.     Konkursui paraiška, kartu su Nuostatų 23 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais, Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto puslapyje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Jeigu Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) ir Departamento interneto puslapyje datos nesutampa, paraiškos konkursui gali būti teikiamos per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo tos paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) ar Departamento interneto puslapyje datos, kuri yra vėlesnė. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai).

25.     Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas Rita.Andrejeva@jrd.lt, tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ ir projektų VERTINIMAS

 

26.    Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

26.1. formaliųjų kriterijų;

26.2. projekto turinio;

26.3. lėšų planavimo.

27.     Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD)  specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso pateiktos paraiškos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

28.     Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 23 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus Nuostatų 23.5 punkte, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas informuoja pareiškėją elektroniniu laišku, kuriame nurodo projekto, neatitinkančio formaliojo (-iųjų) kriterijaus (‑ų), atmetimo priežastis. SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

29.     Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 15, 19–20, 22, 24 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

30.    Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieniems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

31.    Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateiktos projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

32.    vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 56 balų vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 25 balai. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

33.    Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

34.    Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

35.    Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

36.     Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

37.     Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

38.     Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

39.     Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

40.     Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

41.    Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto puslapyje www.jrd.lt.

42.    Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

43.    Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 53 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

44.    Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

44.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

44.1.1.   projekto vadovo ir asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

44.1.2.   buhalterinės apskaitos paslaugos (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens).

44.2.      projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 9 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

44.2.1.   projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

44.2.2.   prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

44.2.2.1.   ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur 1 projekto vykdytojui per mėnesį), pašto);

44.2.2.2.   transporto išlaikymas (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugos (autobuso ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju);

44.2.2.3.   materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

44.2.2.4.   ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis (lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 40 Eur už 1 val.);

44.2.2.5.   kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

44.2.2.5.1. kitos Nuostatų 44.2.2.1–44.2.2.4 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

44.2.2.5.2. kitos Nuostatų 44.2.2.– 44.2.2.4 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

44.2.2.5.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos) ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

44.2.2.5.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ne daugiau kaip 20 Eur 1 asmeniui per parą);

44.2.2.5.2.3. viešinimo paslaugos (lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

44.2.2.5.2.4. kitos Nuostatų 44.2.2.1–44.2.2.5 ir 44.2.2.5.2.1–44.2.2.5.2.3 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektas susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas).

45.    Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 44.1 papunktyje, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 30 procentų nuo visos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

46.    Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

46.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

46.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto išlaidos;

46.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui ir patirtos bei apmokėtos iki 2019 m. gruodžio 31 d. imtinai, taip pat išlaidos, 2020 metais patirtos ir apmokėtos iki Departamento direktoriaus įsakymo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.);

46.4. išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

46.5. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

46.6. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

47.    Pareiškėjas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, atnaujinamas sustabdytas  valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

48.    Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

49.    Pareiškėjas (pareiškėjo atstovai) turi dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose.

50.    Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

51.    Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, valstybės biudžeto lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

52.    Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

53.    Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstama netekusia galios. Laikotarpiu nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos iki Sutarties pasirašymo, paaiškėjus, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už 2019 metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Departamentą. Departamento komisijos sekretorius nedelsiant informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį klausimui aptarti arba Departamento direktorius, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju, pareiškėjo patirtos išlaidos iki Sutarties pasirašymo nėra kompensuojamos ar finansuojamos.

54.    Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2020 metams. Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD nustačius, kad skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

55.    Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

55.1. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 6 priedas) ir SPPD nustatytų formų finansines ataskaitas;

55.2pareiškėjo partneriai iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki paskutinės kalendorinių metų dienos, pateikia pareiškėjui suteiktų jaunimo informavimo ir konsultavimo konsultacijų fiksavimo formas, užpildytas pagal Nuostatų 6 priedo 3 punkte esančią informaciją. Pareiškėjas įsipareigoja apibendrinti gautą informaciją, ir iki kito ketvirčio pirmo nesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų metų sausio 5 d. pateikti Departamentui iš visų partnerių surinktą ir apibendrintą informaciją apie suteiktas jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas visose apskrityse;

55.3. kartu su ketvirto ketvirčio SPPD nustatytų formų finansine ir veiklos ataskaita pateikti šiuos dokumentus pagrindžiančius projekto vykdymą:

55.3.1. parengus informacinį leidinį, ir (arba) lankstinuką ir (arba) straipsnį jauniems žmonėms rūpima (-omis) tema (-omis), išvardinta (-omis) Nuostatų 10.3 papunktyje, pateikti jo kopiją (vadovaujantis Nuostatų 11.2.3 papunktyje nurodytu reikalavimu);

55.3.2. suorganizavus informacinius / viešinimo apie jaunimo informavimą ir konsultavimą veiklų renginius, pateikti skenuotus dalyvių sąrašų kopijas ir renginio programas (vadovaujantis Nuostatų 11.1.1 papunktyje nurodytu reikalavimu);

55.3.3. suorganizavus jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklo susitikimus vykdytojams, pateikti skenuotas dalyvių sąrašų kopijas ir renginio programą (vadovaujantis Nuostatų 11.1.2 papunktyje nurodytu reikalavimu);

55.3.4. vykdytojų darbo sutarčių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to padaryti neįmanoma, kopijas (vadovaujantis Nuostatų 11.2.1 papunktyje nurodytu reikalavimu);

55.3.5. suorganizavus mokymus, skirtus vykdytojams, dirbantiems pas partnerius, pateikti skenuotas dalyvių sąrašų kopijas (vadovaujantis Nuostatų 11.3.1 papunktyje nurodytu reikalavimu).

56.    Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

57.    Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato pareiškėjui protingą terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš pareiškėjo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 (dvi) darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

58.    SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

58.1. SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų, ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

58.2. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinga, klaidinanti  ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš pareiškėjo;

58.3. vadovaujamasi Nuostatų 57 punktu;

58.4. nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

58.5. nustatoma, kad per 2020 metus pareiškėjas neįvykdė Nuostatų 11 punkte nurodytų esminių kiekybinių įsipareigojimų:

58.5.1. jeigu pareiškėjas nepasiekė vieno iš Nuostatų 11.1. papunktyje nurodyto esminio kiekybinio rodiklio, pareiškėjas turi grąžinti 50 procentų pervestų valstybės biudžeto lėšų;

58.5.2. jeigu pareiškėjas nepasiekė dviejų iš Nuostatų 11.1. papunktyje nurodyto esminių kiekybinių rodiklių, pareiškėjas turi grąžinti 100 procentų pervestų valstybės biudžeto lėšų.

59.    Pareiškėjai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

60.    Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, bet ne ankščiau kaip 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

61.     Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

62.     Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

63.     Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklų plano keitimą su Departamentu Nuostatų 64–65 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis pareiškėjo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 64–65 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

64.     Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

65.     Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2020 m. gruodžio 15 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66.     Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

67.     Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo projekte (paraiškoje ir (arba) Sutartyje) nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti kitu būdu.

68.     Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamą projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

69.     Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

70.     Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________