STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ APELIACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMU NR. 1-158 „dĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ APELIACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 26 d. Nr. V-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-992 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro nuostatų patvirtinimo“ 15.4 punktu (Žin., 2005, Nr. 72-2624; 2011, Nr. 140-6593), Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162, 136 punktu (Žin., 2010, Nr. 156-7954), Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, 66 punktu (Žin., 2011, Nr. 147-6925; 2013, Nr.49-2469), Gretutinės krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1, 27 punktu (Žin., 2012, Nr. 7-258):

1. Pakeičiu Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatų, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 6-209; 2011, Nr. 162-7734):

1.1. 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Studijų programų apeliacinės komisijos (toliau – Apeliacinė komisija), veikiančios prie Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras), funkcijas, teises ir pareigas, sudarymo ir veiklos organizavimo tvarką, taip pat ir apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.“

1.2. 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apeliacinė komisija yra kolegiali institucija, nagrinėjanti aukštosios mokyklos Centrui pateiktas apeliacijas dėl Centro sprendimų dėl studijų programų, taip pat dėl galimybės vykdyti gretutinės krypties studijas vertinimo bei įvertinimo (toliau – apeliacija).“

1.3. 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apeliacinė komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, mokslo ir studijų sistemą, taip pat šiais Nuostatais.“

1.4. 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Apeliacinė komisija veikia Centro patalpose adresu: A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius. Apeliacinės komisijos veiklai sąlygas sudaro Centras.“

1.5. 7.1 punktą ir jį išdėstau taip:

7.1. nagrinėja aukštųjų mokyklų pateiktas apeliacijas ir priima vieną iš sprendimų, nurodytų šių Nuostatų 32 punkte.“

1.6. 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Apeliacinės komisijos nariai privalo dalyvauti Apeliacinės komisijos posėdžiuose, taip pat laiku ir tinkamai atlikti pavestus darbus, laikytis etikos ir kitų reikalavimų (posėdžiuose išsakomą nuomonę grįsti faktais, posėdžių metu elgtis profesionaliai, neviešinti su vertinimu susijusios informacijos – vertinimo išvadų, atskirų posėdyje dalyvavusių asmenų pasisakymų, siūlymų ar komentarų ir pan., viešai nekomentuoti atskirų Apeliacinės komisijos narių balsavimo). Negalėdami dalyvauti Apeliacinės komisijos posėdžiuose, Apeliacinės komisijos nariai apie neatvykimą privalo informuoti Centrą iki posėdžio likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, taip pat privalo nurodyti ir tokį neatvykimą pateisinančią (-ias) priežastį (-is).“

1.7. 13.1 punktą ir jį išdėstau taip:

13.1. vienas studentas – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos (sąjungų) pasiūlytas narys.“

1.8. 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Apeliacinės komisijos narį, kuris laiku ir tinkamai neatlieka savo pareigų (be išankstinio pranešimo neatvyksta į 3 Apeliacinės komisijos posėdžius ir (ar) nesilaiko etikos reikalavimų ir (ar) neatlieka arba netinkamai atlieka Apeliacinės komisijos pirmininko (pavaduotojo) pavestų darbų ir (ar) nevykdo arba vykdo netinkamai kitas šiuose Nuostatuose nustatytas pareigas ir pan.), Centras atšaukia iš Apeliacinės komisijos ir vietoj jo bendra Nuostatų nustatyta tvarka paskiria kitą asmenį.“

1.9. 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Posėdžio medžiaga Apeliacinės komisijos nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Ypatingais atvejais posėdžio medžiaga gali būti pateikiama ir vėliau, suderinus su Apeliacinės komisijos pirmininku.“

1.10. 26.4 punktą ir jį išdėstau taip:

26.4. atsako už Apeliacinės komisijos darbo kokybę ir veiksmingumą, taip pat teikiamų siūlymų pagrįstumą.“

1.11. 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Apeliacinės komisijos darbą padeda organizuoti Apeliacinės komisijos sekretorius, kurį skiria Centras iš Centro valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų.“

1.12. 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi apeliaciją priima vieną iš šių sprendimų:

32.1. patenkinti apeliaciją ir įpareigoti Centrą atlikti Apeliacinės komisijos nurodytus veiksmus;

32.2. patenkinti apeliaciją iš dalies ir įpareigoti Centrą atlikti Apeliacinės komisijos nurodytus veiksmus;

32.3. nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti Centro sprendimą.“

1.13. 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Nuostatai gali būti keičiami Apeliacinės komisijos ar Centro iniciatyva.“

2. Papildau Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 6-209; 2011, Nr. 162-7734) 311 punktu ir jį išdėstau taip:

311. Aukštosios mokyklos apeliacija yra nagrinėjama Apeliacinės komisijos posėdyje, kurį organizuoja ir jam vadovauja Apeliacinės komisijos pirmininkas (nesant Apeliacinės komisijos pirmininko, vadovaujamasi šių Nuostatų 27 punkto nuostatomis). Su bylos medžiaga Apeliacinės komisijos nariai susipažįsta iki Apeliacinės komisijos posėdžio Nuostatų 19 punkte numatyta tvarka. Dalyvauti Apeliacinės komisijos posėdyje taip pat kviečiamas (-i) ir studijų programą ar gretutinės krypties studijas vertinusios ekspertų grupės narys (-iai), taip pat aukštosios mokyklos atstovas (-ai). Pirmiausia, Apeliacinės komisijos pirmininko paskirtas šios komisijos narys referuoja apeliacijai nagrinėti skirtą medžiagą, tada yra išklausomas (-i) ekspertas (-ai) ir aukštųjų mokyklų atstovas (-ai), o Apeliacinės komisijos nariai gali užduoti jiems papildomus klausimus. Tiek ekspertas (-ai), tiek aukštosios mokyklos atstovas (-ai) yra išklausomas (-i) atskirai, vienam (-iem) kito (-ų) negirdint. Išklausius šių šalių pasisakymus, vyksta Apeliacinės komisijos pasitarimas ir yra priimamas sprendimas. Jei ekspertas (-ai) arba aukštosios mokyklos atstovas (-ai) neatvyksta į Apeliacinės komisijos posėdį, tai nėra kliūtis nagrinėti apeliaciją ir priimti sprendimą.“

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Nora Skaburskienė