LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEIGOS PRIE NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIO IR ĮRANGOS BEI JUOSE SAUGOMOS INFORMACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 8 d. Nr. DI-606

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1734 redakcija) 204 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Virginijus Daukšys

 


 

 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-606

 

PRIEIGOS PRIE NUOTOLINIO LOŠIMO ĮRENGINIO IR ĮRANGOS BEI JUOSE SAUGOMOS INFORMACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos, naudojamos nuotoliniams lošimams organizuoti bei juose saugomos informacijos suteikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

PRIEIGOS SUTEIKIMO TVARKA 

 

3. Bendrovės, kurioms Įstatymo nustatyta tvarka suteikta teisė organizuoti nuotolinius lošimus, prieš pradėdamos organizuoti šiuos lošimus, Priežiūros tarnybai raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis atsiunčia prisijungimo instrukciją, kodus, slaptažodžius ar suteikia kitas priemones, skirtas prisijungti ir nekliudomai nuotoliniu būdu patikrinti nuotolinio lošimo įrenginį ir įrangą, naudojamą nuotoliniams lošimams organizuoti, ir juose saugomą informaciją (toliau – priemonės).

4. Bendrovės priemones pasirenka savo nuožiūra, atsižvelgdamos į turimų nuotolinio lošimo įrenginių ir įrangos technines galimybes.

5. Bendrovės pasirinktos priemonės turi sudaryti galimybę prisijungti prie nuotolinio lošimo įrenginių ir įrangos be papildomų Priežiūros tarnybos finansinių išteklių panaudojimo.

6. Priežiūros tarnybai suteikiama nuotolinio lošimo įrenginyje ir įrangoje, naudojamoje nuotoliniams lošimams organizuoti, saugomos informacijos peržiūros teisė.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Bendrovė, pakeitusi priemones, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis informuoja Priežiūros tarnybą bei suteikia atnaujintas priemones.

 

__________________