Aprašas: h

 

Šilutės rajono savivaldybėS

TARYBA

 

sprendimas

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-394 „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-989

Šilutė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-394 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pirmą punktą: Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų lentelę papildyti 3.5. eilute:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

Eur

3.5.

plačiaformate spauda 1 m²

5,20

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Laurinaitis