LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos patvirtinimo

 

 

2015 m. gegužės 11 d. Nr. V-519

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012-2020 metų krypčių patvirtinimo“ nuostatas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 24 d. pasitarimo protokolinį sprendimą Nr. 15 ir į Lietuvos mokslo tarybos 2015 m. kovo 16 d. raštą:

 

part_530c6b3bd02742cc95cf0c17ddb0b3b1_end

1. T v i r t i n u Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą (pridedama).

part_d699b06212dd405bafda634a66d89781_end

2. Į g a l i o j u Lietuvos mokslo tarybą administruoti Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos įgyvendinimą.

part_6144e17194474ce585075c538501c875_end

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                      Dainius Pavalkis

 

part_dffda14ded7e46c4aecb79bab2c7b943_end

part_fe25b962dba84014aa23aae0e9bbff2b_end


PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2015 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr. V-519

 

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos

2016–2024 metŲ programa

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa (toliau – Programa) yra Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme įteisinto lituanistikos prioriteto įgyvendinimo priemonė. Programos paskirtis − konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos plėtrą ir taip suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei lituanistinio paveldo saugojimui.

part_333f176095f44a8eb42a57447c13b19d_end

2. Programoje vartojamos sąvokos:

2.1. Lituanistiniai moksliniai tyrimai – moksliniai tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, tautos ir kalbos dabartis ir raida, Lietuvos kultūros ir gamtos paveldas.

part_2d426792e19f43b6ab90202436ed0ddb_end

2.2. Lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatų sklaida – lituanistinių mokslinių tyrimų viešinimas Lietuvos ir tarptautinei akademinei bendruomenei, jų rezultatų panaudojimas profesiniams, socialiniams, kultūriniams ir švietimo poreikiams, visuomenės supažindinimas su lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatais.

part_5fb7d021a58b4350bc211fa61512ebe7_end

2.3. Mokslo monografija – neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir (ar) išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; monografija turi turėti ISBN (angl. International Standard Book Number – tarptautinį standartinį knygos numerį), mažiausia įskaitoma apimtis – 8 autoriniai lankai.

part_1e7d21496f0544fb886db95f23a0ef2c_end

2.4. Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje ar (ir) turintis konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko.

part_89b3ba004e6540588abc5eff42fa863b_end

2.5. Mokslo studija – ne mažesnės kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis mokslo straipsniui keliamus reikalavimus.

part_5f247850a1d14354b8fd2d459a44e9d1_end

2.6. Sintetinis mokslo darbas – kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis ar tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, studijose bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir adresato reikalavimus.

part_e2f46763521e4e2099944e358b41bfa3_end

2.7. Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas; priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą.

part_b91a44be611b447dab6ae6a27d0e1aca_end

2.8. Šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų, jų rinkinių ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas publikavimui parūpinant mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.).

 

part_ebaa41f1ba454a1aba8be645ad1fee27_end

part_caafbf2b956c455187b528bc0a68ba91_end

part_2e304f4619ee467faa588335125e0361_end

II SKYRIUS

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

3. Valstybės parama lituanistiniams moksliniams tyrimams buvo išreikšta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1182 „Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo“ ir 2007 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 166 „Dėl Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo“, kuriais patvirtintos Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2002–2006  metų (ir atitinkamai 2007–2010 metų) prioritetinės kryptys (kryptis „Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis“). Labai reikšmingą paramą lituanistiniams tyrimams suteikė Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007–2008 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1017 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007–2008 metų programos patvirtinimo“. Lituanistinių tyrimų prioritetus patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“.

part_ba6056d9884149d0b12c8fac3e7aee77_end

4. Mokslo ir studijų institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant valstybės įsipareigojimą teikti strateginį prioritetą lituanistiniams moksliniams tyrimams ir studijoms, sprendžiantiems esmines tautinės tapatybės plėtojimo ir tautos raidos problemas, laikomos vykdančiomis strateginės reikšmės veiklą. Pagrindinės lituanistinius tyrimus atliekančios institucijos yra universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; lituanistiniai tyrimai ir jų rezultatų sklaida taip pat vyksta mokslo bibliotekose, archyvuose, muziejuose. Tyrimų rezultatų sklaidai naudojamos tiek tradicinės, tiek naujos šiuolaikinės sklaidos priemonės.

part_055cb962e35b4ac782ced469ddf6edfa_end

5. Per dvidešimt nepriklausomybės metų atlikta fundamentinių tyrimų, išleista kapitalinių veikalų, pastebimas humanitarinių ir socialinių mokslų metodologinis atsinaujinimas. Lietuvos mokslo institucijos turi galimybių būti tarptautiniai tų mokslo sričių centrai, kur turimas įdirbis, sukurtos mokyklos, egzistuoja kritinė tyrėjų masė.

part_d813ecea6b494e4e85e591494c03d349_end

6. Nuo 2009 metų vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 306 „Dėl Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa (toliau – Lituanistikos plėtros programa), kurią administruoja Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba). Šios programos vaidmuo svarbus puoselėjant lietuviškąją tapatybę, ji prisidėjo prie Lietuvos politinės bendruomenės kultūrinės brandos, kūrybiškumo ir savarankiškumo stiprinimo, prie visaverčio Lietuvos dalyvavimo pasaulio kultūros ir mokslo poliloge, metodologinio humanitarinių ir socialinių tyrimų atsinaujinimo. Lituanistikos plėtros programos lėšomis iki 2014 metų išleista daugiau kaip 200 knygų, tarp jų per 80 monografijų, 30 straipsnių rinkinių ir tęstinių mokslo leidinių, per 60 lituanistinių šaltinių, taip pat publikuota žodynų, filosofinio palikimo vertimų, lietuvių autorių darbų vertimų į užsienio kalbas, mokslo populiarinimo leidinių, atlasų, mokslinių parodų katalogų ir kt. Tarp svarbiausių rezultatų minėtini tęstiniai mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai (toliau – projektai): Lietuvos Metrikos, Lietuvių liaudies dainyno, Mažosios Lietuvos kultūros istorijos šaltinių, Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių skelbimas, Lietuvos istorijos sintezės, Ankstyvųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės reformacijos šaltinių, Baltų kalbų skaitmeninio atlaso rengimas ir leidyba, Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis, Lotynų–lietuvių kalbų žodyno duomenų bazė, Lietuvių tautosakos rankraštyno skaitmeninimas. Sėkmingai užbaigti inovatyvūs tarpdisciplininiai tyrimai „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“, „Lietuvių vaikų kalba: įtakos ir tendencijos“, parengti stambūs „Lietuvos diplomatijos istorijos“, „Lietuvos politinės minties antologijos“, „Lietuvos sakralinės dailės“ ir kt. Finansuota pagrindinių periodinių lituanistinių mokslo žurnalų leidyba, tarptautinė lituanistinių mokslinių tyrimų sklaida (tarptautinės konferencijos, Lietuvos tyrėjų mokslinės ekspedicijos Lietuvoje ir komandiruotės į archyvus bei tarptautinius tyrimų centrus).

part_51ed090df08e4de1a3d75b21afda5fd6_end

7. Įvairias mokslinės veiklos ir mokslo sklaidos formas numatanti Lituanistikos plėtros programa išsiskiria kompleksiškumu, suteikia galimybes Lietuvos ir užsienio mokslininkams vykdyti tyrimus lituanistine tematika ir skelbti bei populiarinti jų rezultatus, tęsti tradicines lituanistinių tyrimų temas, tačiau taip pat skatina imtis naujų mokslinių tyrimų projektų. Konkursinis mokslo finansavimas sudarė sąlygas į projektinę veiklą įsitraukti gausiam įvairių mokslo krypčių tyrinėtojų skaičiui, be to, toks finansavimo modelis leidžia jaunesniosios mokslininkų kartos atstovams imtis iniciatyvos ir įgyvendinti savo mokslines idėjas, o tai savo ruožtu tampa instrumentu spręsti skausmingą Lietuvos mokslui kartų kaitos problemą. Konkursinio mokslo finansavimo keliu vykdoma ir pačių mokslininkų vertinama Lituanistikos plėtros programa geriausiai užtikrina skaidrią lituanistinių tyrimų finansavimo tvarką.

part_948db9519f4e4f58afaeee52bca53f42_end

8. Atrenkant projektus, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ patvirtintas lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų kryptis bei įvardintus kokybinius projektų atrankos kriterijus (tyrimų reikšmė, metodologinis naujumas, mokslinis potencialas, tarptautiškumas, tarpdalykiškumas, galima įtaka visuomenės savimonei).

 

part_d7e4986abc804396821fd4f02d690843_end

part_50d9e0d5c1cb4e6989bb3ec2f3f3147a_end

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS, tyrimų tematikos, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

9. Programos tikslas – plėtoti fundamentinius ir taikomuosius lituanistinius mokslinius tyrimus, skatinti lituanistikos atsinaujinimą ir tarptautiškumą, šiuolaikinių tyrimų instrumentų įsisavinimą, reagavimą į pokyčius visuomenėje naujomis žiniomis ir idėjomis, lituanistinio paveldo saugojimą, plėtoti ir stiprinti lituanistinių mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje, populiarinti lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje.

part_5bc0f9911eef4f6e960b7a5f45ac13cf_end

10. Pagrindinės lituanistinių mokslinių tyrimų tematikos:

10.1. lietuvių kalbos paveldo, raidos ir dabarties tyrimai (baltų kalbų tyrimai, lietuvių kalbos ir raštijos istorija, dabartinės kalbos vartosena ir kitimas, kalbinės nuostatos, kalbos vartojimas tradicinėse ir naujosiose medijose bei skaitmeninėse terpėse);

part_6914a0f41b91484ea1e98bda1d0b61e9_end

10.2. lietuvių literatūros tyrimai (lietuvių literatūros istorija, šiuolaikinės lietuvių literatūros procesai, lietuvių literatūros tyrimų teorinės ir metodologinės problemos);

part_d6ac343319124e34bf0d998173b7ea78_end

10.3. Lietuvos kultūros paveldo tyrimai (priešistorė, krikščionybės įtaka Lietuvos kultūrai, filosofinės, mokslinės, politinės ir teisinės minties raida, kultūrinė atmintis ir tapatumas, Lietuvos kultūros paveldas išeivijoje);

part_1ab73d8d42d6422bbd0119ea60052ed4_end

10.4. etniškumo tyrimai;

part_28d884f4b6c4444484a06ff543efca62_end

10.5. Lietuvos visuomenės raidos tyrimai (sociokultūriniai pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, naujųjų ir naujausiųjų laikų transformacijos, urbanizacija ir urbanizuota visuomenė Lietuvoje, bendruomeniškumo ir socialinės sąveikos diachroniniai ir sinchroniniai tyrimai);

part_823e510d793b401baa1bbbed628c351e_end

10.6. Lietuvos valstybės raidos tyrimai (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija, naujausių laikų Lietuvos politinės ir teisinės sistemos raida);

part_e9f915be223f4262a9f7ad54ccd08bf9_end

10.7. Lietuvos menų ir vizualiosios kultūros tyrimai;

part_05eedff2966e407097659df111f8eb65_end

10.8. Lietuvos gamtos paveldo tyrimai (tyrimais paremta lituanistinė gamtos paveldo terminija, gamtinės aplinkos įtaka Lietuvos kultūrai, gamtos diskursas kultūroje, Lietuvos kraštovaizdžio raida);

part_8f25fb043adf427ca6665401e9004732_end

10.9. kiti lituanistikos raidai svarbūs tyrimai.

part_d47cd3ddb4e5441aa3e9fead4737d695_end

part_8018bfef6efd4ffcaf3bb3fea9468657_end

11. Programos uždaviniai:

11.1.vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes;

part_3d2c31ec5a05446496680d8b97ba5837_end

11.2. skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą;

part_ffe57f317ccd4e5ebd0987365bfc2aea_end

11.3. leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą).

part_be10e97f330d414997098a4e46e3152c_end

part_3aa8553ce0ed4823894e91281f510f2b_end

12. Programos 11.1 papunktyje nurodytam uždaviniui išspręsti numatomos šios priemonės:

12.1. vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;

part_5ab4e207af2d433a9a8e7d357f67ac64_end

12.2. rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;

part_bada2abbe47d4c8f9f8a269608bbd5c9_end

12.3. rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;

part_f5b33a4764964c15a6041c0c7f5183f1_end

12.4. kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis);

part_d27de5f228fb4a78b35fda6946598904_end

12.5. rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus;

part_c704747e318b40388ee677cd001df3c7_end

12.6. remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).

part_6d14eea2695743d7947e8bee4c03cb0d_end

part_35f78c08cb6e43d7ac54191c1f2cb8df_end

13. Programos 11.2 papunktyje nurodytam uždaviniui išspręsti numatomos šios priemonės:

13.1. versti lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas;

part_b928476d456f4ea0add5a6e4e77a69c3_end

13.2. organizuoti tarptautinius mokslo renginius;

part_69a3ee6cbe1a4811a3d0ed06150c2bb5_end

13.3. organizuoti edukacinius ir informacinius renginius bei tyrėjų vasaros mokyklas ir seminarus;

part_65ae2aaec4c246668332a366918f3399_end

13.4. rengti ir leisti mokslo populiarinimo darbus.

part_75be9c6e4fde4eab9860371a20628228_end

part_cba1b8b475404ff9bbbd96f2499a4991_end

14. Programos 11.3 papunktyje nurodytam uždaviniui išspręsti numatomos šios priemonės:

14.1. publikuoti lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus;

part_b1b62b55ed8c494190788a3d9f84838e_end

14.2. leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus.

 

part_116cfb8ec17d4f92a662fbe311a85246_end

part_2a66f040179544dabe8a848f1d0b293e_end

part_29da3bce416d433c8e13bab0bd7f9ced_end

IV SKYRIUS

Numatomi rezultatai, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR panaudojimo galimybės

 

15. Įgyvendinus Programą numatomi rezultatai (jų rodikliai pateikti Programos 1 priede):

15.1. sustiprės lituanistikos nacionalinis ir tarptautinis mokslinis lygis, naujos žinios prisidės prie šalies humanistikos plėtros ir pilietinės savimonės ugdymo;

part_24f245cb697749a3afbbec96dfff45b5_end

15.2suintensyvės lituanistinių mokslinių tyrimų projektų rengimas ir įgyvendinimas;

part_c608becc6fad46378351a8287664e97f_end

15.3. bus parengta ir išleista lituanistinių mokslinių tyrimų sričių sintetinių veikalų, monografijų, fundamentinių šaltinių leidinių, mokslo studijų, sudarytųjų mokslo darbų (straipsnių rinkinių);

part_f2e1077843dd4af5ae0c9075afb28298_end

15.4. bus sukurtos ir (ar) išplėtotos specializuotos duomenų bazės;

part_ccd990c99cab45a9a247db0bd8929b3c_end

15.5. bus paskatintas tyrėjų mokslinis aktyvumas, mobilumas ir tarptautinių akademinės bendruomenės ryšių lituanistikos srityje plėtra;

part_da622f9a83c14372b0fe355d90c24748_end

15.6. suaktyvės lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatų sklaida tarptautiniu mastu: bus parengta ir išleista reikšmingų lituanistinių mokslo darbų užsienio kalbomis, surengta tarptautinių lituanistinių mokslo renginių ir vasaros mokyklų bei seminarų;

part_7c53668c33dc4dc5b61ca4b9b858e0f2_end

15.6. suaktyvės lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatų sklaida visuomenėje: bus išleista ir išplatinta visuomenei skirtų lituanistinių taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, surengta edukacinių ir informacinių renginių tyrėjams ir Lietuvos visuomenei;

part_0c548380fb9b4a5fbf0d51611c51d2cc_end

15.7. bus užtikrinta sisteminga ne iš šios Programos lėšomis parengtų lituanistinių darbų leidyba – bus išleisti leidiniai (įskaitant ir elektroninius), viešinantys lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus;

part_d0fae8b9d4af4786a242cd2cf06e7d57_end

15.8. bus užtikrinta konkurso būdu atrinktų periodinių lituanistinių mokslo žurnalų leidyba (įskaitant ir elektroninę).

part_05e8600e41214cee847c1594c2164a93_end

part_e5b82aacba394074a32bf4b34fafaf7a_end

16. Programos rezultatai vertinami Programos vykdymo metu ir pabaigus jos įgyvendinimą.

part_a460f7322a46411b8d23c472ef670fac_end

 17. Programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kiekybiniai kriterijai:

17.1. lituanistinių mokslinių tyrimų projektų, parengtų ir įgyvendintų vykdant Programą, skaičius;

part_d50b337467d24635b08204cdfe6deab7_end

17.2. publikacijų, įtrauktų į duomenų bazę „Lituanistika“ (http://lituanistikadb.lt), skaičius;

part_0635d4bf5c714225b98b51cf676a3e04_end

17.3. parengtų ir (ar) publikuotų lituanistinių mokslinių tyrimų darbų – sintetinių veikalų, monografijų, fundamentinių šaltinių, mokslo studijų, sudarytųjų mokslo darbų (straipsnių rinkinių) – skaičius;

part_f0fb5b9ba5d44034ac6963c0f92f3d90_end

17.4. sukurtų ir (ar) išplėtotų specializuotų lituanistinių duomenų bazių skaičius;

part_5e4822d0ab7542fe9730c8a6e9761e10_end

17.5. parengtų ir išleistų užsienyje užsienio kalbomis ir išverstų iš jų ar į į jas lituanistinių mokslo darbų skaičius;

part_8607293aa90a4a2c8bd3a9dfe404ce04_end

17.6. organizuotų lituanistinių mokslo renginių, tyrėjų vasaros mokyklų ir seminarų skaičius;

part_5a48721c0b31485fabfa02e7cd1b0db2_end

17.7. parengtų ir (ar) išleistų lituanistinių taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, edukacinių bei informacinių renginių Lietuvos visuomenei, skaičius.

part_d04a663353a3486b998ef96fb9ab1477_end

part_f64691b299c741e786c4314e0c6cd62b_end

18.  Programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kokybiniai kriterijai:

18.1. reikšmingumas ir aktualumas;

part_6271df5c77ce4b43bcc2a450ec62cfdd_end

18.2. poveikis lituanistikos mokslinių tyrimų plėtotei;

part_0a201ffe7daa4eb8ad9cc7b1eb492405_end

18.3. lituanistikos tarptautiškumas;

part_c07a0c3289724f54b2099f3338c1654b_end

18.4. tarpdiscipliniškumas;

part_6099ebf5f38d43bc9451f3be3d8208b9_end

18.5. prieinamumas ir poveikis visuomenei.

part_1e3a08c2b6e54d9a9d70a7f1650a6816_end

part_983ab5a6e23942618a2da43d2b375413_end

19. Naujos mokslinės idėjos, žinios, publikacijos ir duomenų bankai – gali būti plačiai panaudojami švietimo, kultūros ir mokslo politikos srityse. Rekomendacijų forma gauti tyrimų rezultatai gali būti naudojami kaip mokslinis pagrindas, padedantis tobulinti valstybinę lituanistikos raidos strategiją, atnaujinti įvairaus lygio mokyklų vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Mokslo politikos požiūriu bus įgyvendintas strateginiuose dokumentuose numatytas lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetas, valstybinės institucijos gaus naujų empirinių duomenų ir teorinių įžvalgų, leisiančių patikimiau įvertinti valstybės ir visuomenės raidos tendencijas, identiteto pokyčius. Programos apimtyje į aktualių klausimų sprendimą orientuoti lituanistiniai tyrimai yra parankinis instrumentas, sprendžiant aktualias, su naujais tarptautiniais ir nacionaliniais iššūkiais susijusias Lietuvos visuomenės ir valstybės problemas. Programa suaktyvins tarptautinį Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimą, sustiprins tarptautiškai pripažintus Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų centrus. Numatoma plati mokslinių rezultatų sklaida prisidės prie humanitarinių ir socialinių mokslų žinių sklaidos visuomenėje.

 

part_fb051767c615481e85efb824b6bb72de_end

part_f1ff1b1573ad47b1bcb0aed5e8514dd3_end

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

20. Programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) ir jos sudaryta Programos vykdymo grupė, vadovaudamasi Tarybos patvirtintu Programos įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Programa įgyvendinama vykdant projektus, Aprašo nustatyta tvarka atrinktus viešo konkurso būdu. Programos projektus Aprašo nustatyta tvarka įgyvendina individualūs tyrėjai ir tyrėjų grupės kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, bibliotekomis, archyvais, muziejais.

part_92441832168142dfa86716490d3d1b75_end

21. Taryba vykdo Programos įgyvendinimo stebėseną: apibendrina Programos projektų rezultatus ir jų pagrindu parengia ne mažiau kaip dvi Programos tarpines bei baigiamąją ataskaitas. Aprašo nustatyta tvarka Taryba organizuoja šių ataskaitų svarstymą ir vertinimą. Ataskaitos skelbiamos Tarybos interneto svetainėje. 

part_fc2b134aa9f344abaca2c18048971019_end

22. Lygiagrečiai su vidiniais Tarybos stebėsenos instrumentais (tarpinėmis ir baigiamąja ataskaitomis), numatomas išorinis grįžtamasis ryšys iš Programos projektų vykdytojų ir pareiškėjų: 2020 ir 2024 metais Programos įgyvendinime dalyvavusiems projektų vadovams ir jų institucijų administracijoms bus pateikta internetinė Apraše nustatytos formos vertinimo anketa. Jos pagrindu apibendrinti vertinimai įtraukiami į tarpinę ir baigiamąją ataskaitas.

 

part_ebead5065418405d9d682b60727589b1_end

part_7921dbe8efff4d999d0de5c9fec82b0f_end

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Programai įgyvendinti 2016–2024 metais numatoma skirti 17 mln. eurų. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų, skirtų Tarybai. Lėšos pagal Programos uždavinius pateiktas Programos 2 priede. Atsižvelgusi į projektų konkursams pateiktų paraiškų skaičių bei paraiškų vertinimo rezultatus, Taryba gali perskirstyti lėšas uždaviniams įgyvendinti.

part_904e93825dcb4ce8b5bfec077c9c17b1_end

24. Programos įgyvendinimas užbaigiamas, kai Taryba patvirtina Programos baigiamąją ir lėšų panaudojimo ataskaitas.

_______________________

 

part_c8908ddfb2d940a9b9b1fa804a83d1da_end

part_faf7372df8d342e2ba8e37fbdeab9267_end

part_12023664a4ca428bb706ddba9b147111_end

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos
1 priedas

 

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos rezultatO rodikliai pagal uždavinius

 

1.   

1.   

1.   

1.   

1.   

1.   

Programos uždavinys

Rezultato rodiklio apibūdinimas

Rodiklio reikšmė

Duomenų šaltinis

1. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes

Parengta ir įgyvendinta mokslinių tyrimo projektų

100

Programos ataskaitos

Parengti ir (ar) išleisti lituanistiniai darbai (sintetiniai darbai, monografijos, mokslo šaltiniai, mokslo studijos, sudaryti mokslo darbai

150

Sukurtos ir (ar) išplėstos lituanistinės specializuotos duomenų bazės

10

Paremtos tyrėjų stažuotės, komandiruotės, ekspedicijos, darbas archyvuose

100

2. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą

Išversti lituanistiniai darbai iš užsienio kalbų ir į jas

30

Programos ataskaitos

Suorganizuoti tarptautiniai mokslo renginiai

50

Suorganizuoti edukaciniai ir informaciniai renginiai bei tyrėjų vasaros mokyklos ir seminarai

50

Parengti ir (ar) išleisti mokslo populiarinimo darbai

100

3. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą)

Išleisti ne Programos lėšomis parengti leidiniai, viešinantys lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus

300

Programos ataskaitos

Išleisti periodiniai lituanistiniai mokslo žurnalai

20

 

 

___________________________

part_cf51a853f54749b7bc7f4933826fa029_end


Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos
2 priedas

 

LĖŠOS PAGAL VALSTYBINĖS LITUANISTINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS 2016–2024 METŲ PROGRAMOS UŽDAVINIUS

 

1.   

1.   

1.   

1.   

1.   

1.   

1.   

1.   

Programos uždavinys

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. eurų) pamečiui

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

iš viso

1. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes

1.1. vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus

1070

980

1280

1130

1100

1280

1130

1180

980

10130

1.2. rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas
1.3. rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas
1.4. kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis)
1.5. rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus
1.6. remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis)

2. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą

2.1. versti lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas

230

220

220

250

220

220

250

230

220

2060

2.2. organizuoti tarptautinius mokslo renginius
2.3. organizuoti edukacinius ir informacinius renginius bei tyrėjų vasaros mokyklas ir seminarus
2.4. rengti ir leisti mokslo populiarinimo darbus

3. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą)

3.1. publikuoti lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus

500

500

600

480

400

620

490

620

600

4810

3.2. leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus

 

Iš viso Programai:

1800

1700

2100

1860

1720

2120

1870

2030

1800

17000

_______________________________

part_e106d3dcf36d46dfa75447c75268a8b0_end