LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI

NR. 06.1.1-TID-V-505-01-0002 „BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRUKCIJA IR GAMTOSAUGINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“

 

2024 m. vasario 9 d. Nr. 3-53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.2 papunkčiu ir 206 punktu, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3-618 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 51 punktą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 6-522 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2024 m. vasario 7 d. raštu Nr. 2024/2-1625 „Dėl projektui Nr. 06.1.1-TID-V-505-01-0002 papildomo finansavimo skyrimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam projektui papildomą nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.1.1 konkrečiam uždaviniui „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 10-001) priemonę „Gilinti ir platinti Klaipėdos uosto bendro naudojimo laivybos kanalą ir akvatorijas, statyti ir rekonstruoti bangolaužius (molus)“ (programos priemonės kodas 10-001-11-01-14); finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.2.1 („Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.03 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui“) numatytų lėšų.

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Marius Skuodis