LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. 3-249 „dėl LOCMANO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 6 d. Nr. 3-127

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Locmano liudijimo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl Locmano liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. įmonės, teikiančios locmanų paslaugas, teigiama stažuotės rekomendacija ir pažyma, kurioje pateikiami duomenys apie atliktą stažuotę locmano kvalifikacijai įgyti;“.

1.2.    Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Komisijos sudėtį, Locmanų egzaminavimo komisijos darbo reglamentą, Locmanų stažuočių, egzaminavimo ir kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atitinkantys asmenys įgyja teisę vesti tam tikrų dydžių laivus, tvarkos aprašą tvirtina Administracijos direktorius.

1.3.    Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.

1.4.    Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Jeigu asmens, siekiančio gauti locmano liudijimą, žinios egzamino metu įvertinamos neigiamai, komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo egzamino laikymo dienos pateikia Administracijos direktoriui egzamino rezultatus, komisijos išvadas ir siūlymą atsisakyti išduoti locmano liudijimą.“

1.5.    Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Locmano liudijimas išduodamas 5 metams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo egzamino išlaikymo dienos. Likus ne daugiau kaip 1 mėnesiui iki locmano liudijimo galiojimo pabaigos, locmanas gali pateikti Administracijai prašymą išduoti naują liudijimą (kartu su prašymu pateikiama informacija, nurodyta Tvarkos aprašo 3.3 ir 3.5 papunkčiuose) ir Administracijos nustatyta tvarka laikyti egzaminą.“

1.6.    Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Naujas locmano liudijimas išduodamas, jeigu locmanas Administracijos nustatyta tvarka išlaiko egzaminą.“

1.7.    Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.

1.8.    Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Saugios laivybos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punktuose nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos apie šias aplinkybes raštu informuoja Administraciją.“

1.9.    Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Asmuo, siekiantis gauti locmano liudijimą, locmano liudijimo dublikatą, prašymą ir Tvarkos aprašo 3.1–3.4, 3.6 ir 3.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus Administracijai gali pateikti, taip pat Administracijos priimtus sprendimus ir informaciją gali gauti tiesiogiai arba registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Administracija Tvarkos apraše nurodytus dokumentus ir pranešimus pareiškėjams teikia tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, išskyrus tuos atvejus, kai prašyme nurodytas kitoks informacijos gavimo būdas arba kai Tvarkos apraše nurodyta kitaip.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Jaroslav Narkevič