LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-343 „DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 27 d. Nr. D1-52

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir išdėstau jį taip:

„3. Pirmos grupės medžiams, kurių skersmuo iki 8 cm, ir invazinių rūšių augalams, įrašytiems į Invazinių Lietuvoje organizmų sąrašą (toliau – invazinės rūšys), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atkuriamosios vertės įkainiai nenustatomi“.

2. Pakeičiu 13 punktą ir išdėstau jį taip:

„13. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę (2 priedas), kuri gali būti patikslinta, nukirtus medį ar krūmą, mažinami, išskyrus geros būklės želdinius:

13.1. patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.;

13.2. nepatenkinamos – 50 proc.;

13.3. blogos – 100 proc.“

3. Pakeičiu 1 priedo skyrių „I grupė“ ir išdėstau jį taip:

„I grupė

Baltalksnis

Blindė

Drebulė

Gluosniai, išskyrus išvardintus II grupėje

Tuopa, išskyrus tuopas, išvardintas II grupėje“

4. Pakeičiu 1 priedo skyrių „III grupė“ ir išdėstau jį taip:

„III grupė

Ąžuolas bekotis

Ąžuolas paprastasis

Klevas paprastasis

Skroblas paprastasis

Uosis paprastasis

Kiti medžiai, neišvardinti I, II, III ir IV grupėje, išskyrus invazines rūšis“.

5. Papildau 2 priedą 1.4 papunkčiu:

1.4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).“

6. Papildau 2 priedą 2.4 papunkčiu:

2.4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. stiebų, šakų“.

7. Papildau 2 priedą 3.4 papunkčiu:

3.4. bloga – vejos būklė nepatenkinama didesniame kaip 50 proc. vejos plote arba veja visiškai sunaikinta“.

8. Papildau 2 priedą 4.4 papunkčiu:

4.4. bloga – gėlyno būklė nepatenkinama didesniame kaip 50 proc. gėlyno plote arba gėlynas visiškai sunaikintas“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas