LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS LĖŠŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 6 d. Nr. 1V-699

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 122 straipsnio 2 dalį ir siekdamas reglamentuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų grąžinimo tvarką,

tvirtinu 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                       Tomas Žilinskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2016 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.1V-699

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIO LAIKOTARPIO EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS LĖŠŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL 2013, L 347, p. 259), 2014 m. kovo 4 d. Europos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (OL 2014, L 138, p. 45), 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-936 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

3. Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – JS), gavęs informaciją apie projekte nustatytas netinkamas finansuoti lėšas arba kitas privalomas grąžinti lėšas, per 5 darbo dienas gautą informaciją užregistruoja Programos duomenų bazėje pagal Tvarkos aprašo priede nustatytus minimalius reikalavimus dėl grąžintinų ir grąžintų lėšų registravimo ir el. paštu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Regioninės politikos departamentui (toliau – RPD) pateikia siūlymą dėl Europos Sąjungos paramos lėšų susigrąžinimo kartu su informacija, nurodyta Tvarkos aprašo priedo 1–10 punktuose.

4. Sprendimas dėl projekto lėšų susigrąžinimo priimamas ir projekto lėšos susigrąžinamos vadovaujantis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklės), nuostatomis. RPD parengia sprendimo dėl projekto lėšų susigrąžinimo projektą, kuris įforminamas rašto forma, ir jį suderinęs su VRM Ekonomikos ir finansų departamentu (toliau – EFD) ir VRM Teisės departamentu teikia pasirašyti vidaus reikalų viceministrui, kuriam pavesta regionų plėtros veiklos sritis.

5. Sprendime dėl projekto lėšų susigrąžinimo nurodomas lėšų grąžinimo būdas ir visa Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių 11 punkte bei paramos sutartyse reikalaujama informacija.

6. RPD apie priimtą sprendimą dėl projekto lėšų susigrąžinimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl projekto lėšų susigrąžinimo priėmimo dienos elektroniniu paštu ir registruotu laišku informuoja pagrindinį projekto partnerį, taip pat el. paštu informuoja EFD ir JS.

7. Lėšos tampa grąžintinomis lėšomis tada, kai priimamas sprendimas dėl projekto lėšų susigrąžinimo.

8. Projekto grąžintinos lėšos gali būti susigrąžinamos:

8.1. įskaitant jas su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita, jeigu dar nebuvo galutinai atsiskaityta su pagrindiniu projekto partneriu, neatsižvelgiant į jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo datą; tuo atveju, jeigu pagrindinio projekto partnerio pateiktoje projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodytos lėšų sumos nepakanka visai grąžintinų lėšų sumai įskaityti, likusi grąžintinų lėšų dalis gali būti išskaičiuojama iš sumos, mokėtinos pagal pagrindinio projekto partnerio kitą (-as) jungtinę (-es) projekto įgyvendinimo ataskaitą (-as), arba susigrąžinama Tvarkos aprašo 8.2 papunktyje nurodytu būdu;

8.2. pervedant lėšas į VRM banko sąskaitą.

9. Tuo atveju, kai sprendime dėl projekto lėšų susigrąžinimo nurodomas  lėšų susigrąžinimo, įskaitant jas su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita, būdas:

9.1. JS, gavęs sprendimą dėl projekto lėšų susigrąžinimo, kuriame nurodytas lėšų įskaitymo su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita grąžinimo būdas, tvirtindamas jungtinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bei rengdamas paraišką vadovaujančiajai institucijai, nurodo paraiškoje vadovaujančiajai institucijai grąžintinas lėšas ir sumažintą mokėtiną sumą;

9.2. RPD, gavęs paraišką vadovaujančiajai institucijai, kurioje nurodomos projekto grąžintinos lėšos ir sumažinta mokėtina suma, ją patikrina ir patvirtina 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-675 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka;

9.3. kai taikomas įskaitymo su jungtine projekto įgyvendinimo ataskaita lėšų grąžinimo būdas, projekto grąžintinos lėšos tampa grąžintos:

9.3.1. kai pagal, vadovaujantis 9.2 papunktyje nustatyta tvarka patvirtintos paraiškos vadovaujančiai institucijai duomenimis, EFD parengtą mokėjimo paraišką valstybės iždui Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas perveda lėšas pagrindiniam projekto partneriui;

9.3.2. kai RPD patvirtina paraišką vadovaujančiajai institucijai, jeigu, įskaičius grąžintinas lėšas su projekto jungtine įgyvendinimo ataskaita, pagal paraišką vadovaujančiajai institucijai nebėra mokėtinų sumų ir paraiškoje vadovaujančiajai institucijai mokėtina suma yra lygi nuliui; apie tokios paraiškos patvirtinimą RPD per 5 darbo dienas raštu informuoja EFD.

10. Tuo atveju, kai projekto lėšos susigrąžinamos pervedant lėšas į VRM banko sąskaitą:

10.1. priėmus sprendimą dėl projekto lėšų susigrąžinimo pervedant jas į VRM banko sąskaitą, JS ir RPD prižiūri, kad būtų laikomasi sprendime dėl lėšų susigrąžinimo nurodyto lėšų grąžinimo iš pagrindinio projekto partnerio termino;

10.2. EFD, vadovaudamasis Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklės), lėšas, grąžintas į VRM banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perveda į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, iš kurios lėšos buvo išmokėtos, kaip mokėjimo paskirtį nurodydamas lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“, detalius valstybės funkcijų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, ir finansavimo šaltinio kodą pagal Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“;

10.3. pagrindiniam projekto partneriui grąžinus lėšas į VRM  banko sąskaitą, EFD Išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo 18 punkto nustatyta tvarka informuoja RPD ir JS;

10.4. grąžintinos lėšos tampa grąžintos, kai pagal priimtą sprendimą dėl projekto lėšų susigrąžinimo grąžintinos lėšos įskaitomos į VRM banko sąskaitą.

 

III SKYRIUS

TECHNINĖS PAGALBOS LĖŠŲ GRĄŽINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

11. Netinkamai panaudotos techninės pagalbos lėšos iš JS susigrąžinamos tokia tvarka:

11.1. JS nustatytas netinkamas finansuoti lėšas arba kitas privalomas grąžinti JS techninės pagalbos lėšas per 5 darbo dienas užregistruoja Programos duomenų bazėje pagal Tvarkos aprašo priede nustatytus minimalius reikalavimus dėl grąžintinų ir grąžintų lėšų registravimo ir el. paštu apie tai informuoja RPD. 

11.2. RPD, gavęs iš JS informaciją apie netinkamas finansuoti lėšas arba kitas privalomas grąžinti JS techninės pagalbos lėšas, parengia sprendimo projektą dėl netinkamomis finansuoti pripažintų JS techninės pagalbos lėšomis apmokėtų išlaidų padengimo iš kitų nei techninė pagalba lėšų (toliau – sprendimas dėl JS netinkamų išlaidų padengimo) vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-200 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų techninės pagalbos lėšų, skirtų viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui, panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. Sprendimą dėl JS netinkamų išlaidų padengimo, kuris įforminamas rašto forma, priima VRM kancleris;

11.3. RPD apie priimtą sprendimą dėl JS netinkamų išlaidų padengimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja JS, taip pat el. paštu informuoja EFD;

11.4. grąžintinos techninės pagalbos lėšos tampa grąžintos, kai VRM netinkamas finansuoti lėšas padengia iš kitų lėšų arba grąžina į valstybės iždą tokia tvarka:

11.4.1. jei išlaidos buvo finansuotos iš techninės pagalbos lėšų einamaisiais biudžetiniais metais, VRM jas padengia iš kitų ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, pervesdama netinkamų finansuoti lėšų sumą į JS techninės pagalbos lėšoms skirtą sąskaitą, arba grąžina į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, vadovaudamasi Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis;

11.4.2. jei išlaidos buvo finansuotos iš techninės pagalbos lėšų ankstesniais biudžetiniais metais, VRM jas grąžina į valstybės iždo sąskaitą, vadovaudamasi Tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis;

11.5. EFD ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo JS netinkamų išlaidų padengimo ar pervedimo į valstybės iždą dienos, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 11.3 punkte, el. paštu informuoja RPD ir JS.

11.6. JS informaciją apie JS netinkamų išlaidų padengimą ar pervedimą į valstybės iždą registruoja Programos duomenų bazėje.

12. Netinkamai panaudotos techninės pagalbos lėšos iš Lenkijos institucijų susigrąžinamos tokia tvarka:

12.1. JS, gavęs informaciją apie netinkamas finansuoti lėšas arba kitas privalomas grąžinti Lenkijos institucijų techninės pagalbos lėšas per 5 darbo dienas gautą informaciją užregistruoja Programos duomenų bazėje pagal Tvarkos aprašo priede nustatytus minimalius reikalavimus dėl grąžintinų ir grąžintų lėšų registravimo ir el. paštu pateikia RPD siūlymą dėl sprendimo dėl techninės pagalbos lėšų iš Lenkijos institucijų susigrąžinimo. Sprendimą dėl techninės pagalbos lėšų iš Lenkijos institucijų susigrąžinimo, kuris įforminamas rašto forma, priima VRM viceministras, kuriam pavesta regionų plėtros veiklos sritis;

12.2. Sprendime dėl techninės pagalbos lėšų iš Lenkijos institucijų susigrąžinimo nurodoma, kad Lenkijos institucija per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos netinkamai panaudotas techninės pagalbos lėšas perveda į JS sąskaitą.

12.3. RPD apie priimtą sprendimą dėl techninės pagalbos lėšų iš Lenkijos institucijų susigrąžinimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja Lenkijos instituciją, kuri privalo sugrąžinti sprendime nurodytas techninės pagalbos lėšas, ir JS, taip pat el. paštu informuoja EFD;

12.4. JS per 5 darbo dienas nuo techninės pagalbos lėšų iš Lenkijos institucijos gavimo dienos perveda jas į VRM sąskaitą;

12.5. grąžintinos lėšos tampa grąžintos, kai pagal priimtą sprendimą dėl techninės pagalbos lėšų iš Lenkijos institucijų susigrąžinimo grąžintinos lėšos įskaitomos į VRM banko sąskaitą;

12.6. EFD lėšas, grąžintas į VRM banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perveda į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, iš kurios lėšos buvo išmokėtos, Tvarkos aprašo 10.2 papunktyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. JS ir RPD administruoja grąžintinas lėšas tol, kol grąžintinos lėšos yra susigrąžinamos arba Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių nustatyta tvarka nusprendžiama Programos skolas padengti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

14. Delspinigius ir palūkanas skaičiuoja RPD ir atlieka su delspinigių ir palūkanų administravimu susijusius veiksmus. Delspinigiai apskaičiuojami per 3 darbo dienas po to, kai sugrąžinamos lėšos. Apie priskaičiuotus delspinigius ir palūkanas RPD per 3 darbo dienas nuo priskaičiavimo dienos el. paštu ir raštu informuoja JS ir EFD. Delspinigiai ir palūkanos susigrąžinamos Tvarkos aprašo 3–6, 8 ir 10 punktuose nustatyta tvarka. Delspinigiai, kurie yra priskaičiuoti Lenkijos institucijoms pavėlavus grąžinti netinkamai panaudotas techninės pagalbos lėšas, susigrąžinami tokia pat tvarka kaip ir netinkamai panaudotos techninės pagalbos lėšos Tvarkos aprašo 12 punkto nustatyta tvarka. 

15. JS visą informaciją apie grąžintinas ir grąžintas lėšas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie grąžintinas ir grąžintas lėšas gavimo dienos registruoja Programos duomenų bazėje pagal Tvarkos aprašo priede nustatytus minimalius reikalavimus dėl grąžintinų ir grąžintų lėšų registravimo, o per 10 dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui teikia el. paštu EFD ir RPD informaciją iš Programos duomenų bazės apie joje iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos atliktus įrašus apie grąžintinas ir grąžintas lėšas.

______________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų lėšų grąžinimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI DĖL GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMO

 

Eil. Nr.

Reikalaujamas įrašas

1.

Viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato registracijos Programos duomenų bazėje data

2.

Informacijos apie grąžintinas lėšas gavimo data

3.

Projekto Nr., prioritetinė kryptis

4.

Pagrindinio projekto partnerio / Institucijos pavadinimas, kodas, šalis

5.

Grąžinimo būdas

6.

Grąžintinų lėšų tipas (grąžinimas, palūkanos, delspinigiai, panaikintos lėšos, pajamos ir kt.)

7.

Sąsaja su pažeidimu, nurodomas pažeidimo Nr.

8.

Jungtinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, su kuria buvo apmokėtos išlaidos, dėl kurių siūlomos grąžinti lėšos, Nr. ir apmokėjimo data

9.

Išlaidų deklaravimo Europos Komisijai požymis

10.

Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais, iš jų:

10.1.

Netinkamų finansuoti išlaidų iš viešųjų lėšų šaltinių suma

10.2.

Netinkamų finansuoti išlaidų iš privačių lėšų šaltinių suma

10.3.

Grąžintinos Europos regioninės plėtros fondo lėšos, eurais

11.

Sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo data, Nr.

12.

Numatoma lėšų susigrąžinimo data, pagal sprendimą

13.

Lėšų grąžinimo, padengimo arba skolos nurašymo data

14.

Grąžintų, padengtų arba nurašytų lėšų suma

15.

Grąžintų lėšų deklaravimo Europos Komisijai data

16.

Likusi nesusigrąžinta lėšų suma, eurais

___________________