LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENZODIAZEPINŲ ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir VARTOJIMO MAŽINIMO AR nutraukimo metodiNIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. V-1610

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu bei vykdydamas Vaistų politikos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1008 „Dėl Vaistų politikos gairių patvirtinimo“, 22.9 papunktį,

1. T v i r t i n u Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo metodines rekomendacijas (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2020 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. V-1610

 

benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų BEI panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir VARTOJIMO MAŽINIMO AR nutraukimo metodinės rekomendacijos

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo metodinės rekomendacijos (toliau – Metodinės rekomendacijos) nustato bendruosius benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir laipsniško jų vartojimo nutraukimo principus ir pavyzdinius metodus.

2.   Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1Benzodiazepinai ir benzodiazepinų dariniams priskiriami bei panašaus veikimo mechanizmo vaistiniai preparatai (toliau – BZD)vaistiniai preparatai, kurių ATC kodai yra N05BA, N05CD, N05CF ir kuriuose yra psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintą III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

2.2.  Kitos Metodinėse rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Metodinės rekomendacijos taikomos ambulatoriniam gydymui šeimos gydytojams ir gydytojams specialistams, išskyrus gydytojus psichiatrus ir gydytojus vaikų ir paauglių psichiatrus.

 

 

II SKYRIUS

BENZODIAZEPINŲ skyrimo principai

 

4.   Gydymas BZD turi būti skiriamas trumpiausią įmanomą laiką. Maksimali rekomenduojama gydymo BZD (skiriant BZD vartoti 4 kartus per savaitę ar dažniau) trukmė gydant nerimo sutrikimus yra 12 savaičių, o trumpalaikiam nemigos gydymui – 4 savaitės, įskaitant ir vaisto dozės mažinimo etapą. BZD skyrimas vartoti 4 kartus per savaitę ar dažniau netinkamas gydyti nerimą ar įtampą, susijusius su paciento patiriamomis kasdieninėmis problemomis, neribojančiomis jo kasdienės veiklos. Injekciniai BZD nerekomenduojami ambulatorinio gydymo metu.

5.   Kai BZD skiriami nerimo sutrikimams ar nemigai gydyti, prieš tai visada įvertinamas nemedikamentinių gydymo priemonių veiksmingumas, pacientui paaiškinami miego higienos, atsipalaidavimo principai, esant indikacijų gali būti siunčiama psichologo konsultacijos.

6.   BZD išrašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje www.vvkt.lt arba Europos Komisijos oficialiai skelbiamą informaciją apie BZD (konkretaus vaistinio preparato charakteristikų santrauką).

7.   BZD skyrimas pirmą kartą nerekomenduojamas šiais atvejais (išskyrus Metodinių rekomendacijų 4 punkte nurodytais nerimo ir trumpalaikio nemigos gydymo atvejais. Tokiu atveju gydymo naudos ir rizikos santykį įvertina bei gydymo trukmę nustato BZD skiriantis šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas (toliau kartu – gydantis gydytojas):

7.1.  65 m. ir vyresnis amžius;

7.2.  nėštumas ar planuojamas nėštumas, žindymas;

7.3.  sunkaus laipsnio inkstų, kepenų, kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

7.4.  medicinos dokumentuose pažymėtas arba įtariamas priklausomybės sindromas (F1x.2), (išskyrus tuos atvejus, kai BZD skiriami psichoaktyviosios medžiagos sukeltai abstinencijai gydyti).

8.   Prieš skiriant BZD įvertinama, ar pacientui netaikomos Metodinių rekomendacijų 7 punkte įvardytos būklės, pacientui paaiškinamos skyrimo indikacijos, gydymo planas, planuojamo gydymo trukmė, tikėtini nepageidaujami poveikiai bei esant galimybei, nemedikamentinio gydymo alternatyvos.

9.   BZD gydymą skirti ilgesniam laikotarpiui, negu nurodyta Metodinių rekomendacijų 4 punkte, arba gydyti kitus sutrikimus, nei nurodyta Metodinių rekomendacijų 4 punkte, galima:

9.1.  vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka;

9.2vadovaujantis diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais bei diagnostikos ir gydymo protokolais;

9.3esant asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos teigiamam motyvuotam sprendimui leisti konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą pagal vaistinio preparato santraukoje nenurodytas, tačiau moksliškai pagrįstas terapines indikacijas, farmakologines savybes, atsargumo priemones, dozavimą ir gydymo kursą;

9.4kai depresijos su nerimo simptomais ar generalizuoto nerimo sutrikimo gydymas antidepresantu yra neefektyvus, ir vienas antidepresantas keičiamas į kitą dėl jo neefektyvumo. Gydančiam gydytojui nustačius, kad gydymas antidepresantu yra neefektyvus (simptomatika išlieka po 12 savaičių gydymo antidepresantu), pacientą siūloma siųsti gydytojo psichiatro konsultacijos.

10. Gydymas BZD turi būti pradėtas nuo mažiausios veiksmingos dozės. Keli BZD neturi būti skiriami vienu metu, išskyrus atvejus, kai gydantis gydytojas inicijuoja pakaitinės terapijos taikymą, kai vartojamo BZD dozė keičiama ekvivalentine ilgo veikimo BZD doze, priklausomai nuo paciento vartojamo vaisto ir jo dozės (Metodinių rekomendacijų 1 ir 2 priedai).

11. Gydantis gydytojas medicinos dokumentuose nurodo išrašyto vaistinio preparato bendrinį ir (ar) konkretų pavadinimą (jei jis recepte nurodytas), stiprumą, farmacinę formą ir dozuočių kiekį arba pakuotę ir pakuočių kiekį, jei išrašytos daugiau nei viena pakuotė, vaistinio preparato vartojimo dažnumą, gydymo kurso trukmę, taip pat BZD dozių dydžio ir dažnumo pokyčius, jei tokių yra. Jei gydantis gydytojas yra gydytojas specialistas, jis užtikrina, kad ši informacija būtų perduota šeimos gydytojui. Pacientai, vartojantys BZD, kiekvienos konsultacijos metu turi būti vertinami dėl BZD nepageidaujamo poveikio apraiškų.

 

III SKYRIUS

ILGALAIKIS BZD VARTOJIMAS

IR TOLESNI GYDYTOJO VEIKSMAI

 

12. Gydantis gydytojas pacientui skiria laipsnišką BZD vartojimo mažinimą ar nutraukimą, taikydamas pakaitinę terapiją (kai vartojamo BZD dozė keičiama ekvivalentiška lėto veikimo BZD doze) arba mažindamas vartojamo BZD dozę ir (ar) vartojimo dažnį (toliau – BZD vartojimo mažinimas ar nutraukimas) tais atvejais, kai BZD vartojami 3 mėnesius ir ilgiau 4 kartus per savaitę ar dažniau (toliau – ilgalaikis BZD vartojimas) ir kai yra paciento sutikimas, išskyrus 18 punkte nurodytais atvejais. Visais atvejais turi būti siekiama sumažinti ar nutraukti ilgalaikį BZD vartojimą.

13. Įvertinus ilgalaikio BZD vartojimo naudos ir žalos santykį (kai nauda didesnė už galimą žalą), gydantis gydytojas gali tęsti ilgalaikį BZD vartojimą esamomis dozėmis ir dažnumu:

13.1. esant ilgalaikiam BZD vartojimui senyvo amžiaus asmenims (65 metų ir vyresniems);

13.2. jei pacientas vartoja BZD 10 metų ar ilgiau stabilia, ne didesne nei vidutine terapine doze ir nesutinka sumažinti ar nutraukti BZD vartojimo;

13.3. gydytojui psichiatrui skyrus, lėtinėmis psichikos ligomis sergantiems pacientams.

14. Konsultuojant pacientą, kuriam būdingas ilgalaikis BZD vartojimas, pirmiausia išsiaiškinamos galimos ilgalaikio BZD vartojimo priežastys ir (ar) įtariami ar diagnozuoti sutrikimai, dėl kurių būklė gali pasunkėti pradėjus BZD vartojimo mažinimą. Šis reikalavimas taikomas, net jei pacientas tai jau buvo anksčiau išsakęs ir tai pažymėta medicinos dokumentuose.

15. Jei gydančiam gydytojui pagal kompetenciją nepriskirta gydyti ilgalaikio BZD vartojimo priežasčių, jis pacientui rekomenduoja kreiptis pagalbos į atitinkamos srities gydytojus specialistus. Kitais atvejais:

15.1.   jeigu įtariama ar diagnozuojama depresija ar nerimo sutrikimai, rekomenduojama pacientą nukreipti gauti psichologinę ar psichoterapinę pagalbą ir (ar) skirti gydymą antidepresantais. Pradėti BZD vartojimo mažinimo nerekomenduojama, kol nebus pradėtas taikyti depresijos ir (ar) nerimo sutrikimų gydymas;

15.2.   jeigu įtariama ar diagnozuojama nemiga, rekomenduojama išsiaiškinti nemigos priežastis ir taikyti medikamentinį gydymą ir (ar) pasiūlyti pacientui kreiptis medicinos psichologo, psichoterapeuto konsultacijos; gydančio gydytojo kompetencijai nepriskirtais atvejais siųsti gydytojo psichiatro konsultacijos;

15.3.   jeigu įtariama ar diagnozuojama sunki depresija, padidinta savižudybės rizika ar priklausomybės sindromas, pacientą būtina siųsti gydytojo psichiatro konsultacijos.

16. Sergant lėtinėms ligoms, kurioms esant indikuotinas ilgalaikis BZD vartojimas, siunčiama atitinkamos srities gydytojui specialistui.

17. Gydantis gydytojas turi pasiūlyti pacientui pradėti BZD vartojimo mažinimą ar nutraukimą šiais atvejais:

17.1. jaunas amžius (iki 35 metų);

17.2. vartojamos BZD dozės, viršijančios maksimalias terapines dozes;

17.3. medicinos dokumentuose pažymėta esama priklausomybė nuo BZD;

17.4. medicinos dokumentuose pažymėti esami nuotaikų (afektiniai) sutrikimai (F3.x) ar neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai (F4.x) ar kiti psichikos ir elgesio sutrikimai, kuriems gydyti BZD neturi indikacijų, gydomi ilgalaikiu BZD vartojimu.

18. 17 punkte nurodytais atvejais, pacientui atsisakius pradėti BZD vartojimo mažinimą ar nutraukimą, gydymą tęsti skiriant tokią pat dozę ir siųsti pacientą vienkartinės gydytojo psichiatro konsultacijos, siekiant įvertinti BZD vartojimo mažinimo poreikį ir galimybes. Pacientui atsisakius psichiatro konsultacijos, inicijuojamas BZD vartojimo mažinimas ar nutraukimas pagal Metodinių rekomendacijų 23 punktą ar 1 ir (arba) 2 priedą.

 

IV SKYRIUS

BZD VARTOJIMO MAŽINIMAS AR NUTRAUKIMAS

19. Pacientui sutikus pradėti BZD vartojimo mažinimą ar nutraukimą bei lankytis gydančio gydytojo nurodytu periodiškumu, gydantis gydytojas tai pažymi medicinos dokumentuose, informuoja pacientą apie ilgalaikio BZD vartojimo pasekmes bei naudą sumažinus BZD vartojimą, galimus nutraukimo simptomus, numatomą mažinimo trukmę, grafiką ir griežto paskyrimų režimo laikymosi svarbą. Konsultuoti pacientą ir vertinti jo būklę rekomenduojama periodiškai, esant galimybei, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

20. Esant galimybei, pacientui suteikiama papildoma informacija ir dalomoji medžiaga, susijusi su BZD vartojimo mažinimu ar nutraukimu, nemiga, nerimu, depresija ir kitais sutrikimais, kurie yra ar gali būti susiję su ilgalaikiu BZD vartojimu.

21. BZD vartojimo mažinimas ar nutraukimas galimas šiais būdais:

21.1.   mažinant BZD vartojimą be pakaitinės terapijos. Tokiu atveju laipsniškai mažinama vartojamo BZD dozė ir (ar) vartojimo dažnumas, kol pasiekiama pageidaujama BZD vartojimo dozė ir (ar) dažnumas arba BZD vartojimas nutraukiamas;

21.2.   mažinant BZD vartojimą taikant pakaitinę terapiją, kai priklausomai nuo paciento vartojamo BZD ir jo dozės bei vartojimo dažnumo, vartojamo BZD dozė laipsniškai pakeičiama ekvivalentine ilgo veikimo BZD (pvz., diazepamo) doze ir mažinama, vadovaujantis Metodinių rekomendacijų 1 ir 2 priedais. Esant galimybei, rekomenduojama ilgo veikimo BZD skirti vartoti vakare. Vartojamą BZD galima keisti ir kitu, ne BZD grupės, vaistu, vadovaujantis vaisto charakteristikos santraukoje pateiktomis indikacijomis;

21.3.   mažinant BZD vartojimą taikant gydymą antidepresantais (esant indikacijų);

21.4.   kai ambulatorinis BZD vartojimo mažinimas ar nutraukimas yra neefektyvus – stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tokiais atvejais gydantis gydytojas siunčia pacientą į atitinkamą stacionarines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

22. BZD vartojimo mažinimas taikant pakaitinę terapiją ilgo veikimo BZD rekomenduojamas, jeigu pacientas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

22.1.   vartoja trumpo veikimo BZD (pvz., lorazepamą ar alprazolamą) ir yra priklausomybės sindromas arba abstinencijos reiškiniai sumažinus dozę ar nutraukus vartojimą;

22.2.   BZD vartoja ilgą laiką;

22.3.   vartoja 2 ir daugiau skirtingų BZD vienu metu;

22.4.   kai bandymas sumažinti ar nutraukti vartojimą be pakaitinės terapijos yra nesėkmingas.

23. Rekomenduojama BZD vartojimo mažinimą be pakaitinės terapijos atlikti laipsniškai, mažinant BZD dozę po 5–10 procentų nuo pradinės dozės kas 1–2 savaites. Ilgą laiką ir didesnę dozę vartojantiems pacientams nutraukimas gali trukti kelis mėnesius ar metus. Kuo lėčiau mažinamos dozės, tuo geriau toleruojamas pokytis. Staigus BZD nutraukimas gali sukelti BZD nutraukimo sindromo simptomus (įskaitant traukulių ir (ar) delyro atsiradimą) ir paciento būklės pablogėjimą.

24. BZD vartojimo mažinimo metu rekomenduojama vengti antidepresantų, antipsichozinių vaistų ir beta-blokatorių vartojimo, jei jis nėra būtinas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Jei yra galimybė, BZD turi būti išrašomi tik vieno gydančio gydytojo.

26. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms rekomenduojama supažindinti įstaigoje dirbančius gydytojus su Metodinėmis rekomendacijomis ir skatinti jų taikymą praktikoje.

 

______________________________________

 

Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo metodinių rekomendacijų

1 priedas

 

 

 

BENZODIAZEPINŲ IR BENZODIAZEPINŲ DARINIAMS PRISKIRIAMŲ BEI PANAŠAUS VEIKIMO MECHANIZMO VAISTINIŲ PREPARATŲ EKVIVALENTINĖ LENTELĖ*

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Pusinis eliminacijos periodas (val.) [aktyvus metabolitas]**

Apytikslės ekvivalentinės dozės vartojant per burną (mg) ***

Benzodiazepinai

1.

Alprazolamas

6–12

0,5

2.

Bromazepamas

10–20

5–6

3.

Chlordiazepoksidas

5–30 [36–200]

25

4.

Klonazepamas

18–50

0,5

5.

Klorazepatas

[36–200]

15

6.

Diazepamas

20–100 [36–200]

10

7.

Estazolamas

10–24

1–2

8.

Lorazepamas

10–20

1

9.

Medazepamas

36–200

10

10.

Nitrazepamas

15–38

10

11.

Oksazepamas

4–15

20

12.

Temazepamas

8–22

20

13.

Triazolamas

2

0,5

Panašaus veikimo mechanizmo vaistiniai preparatai

14.

Zolpidemas

2

20

15.

Zopiklonas

2

20

 

* BZD ekvivalentinė lentelė parengta remiantis prof. H. Ashton klinikine praktika. The Ashton manual. Benzodiazepines: how they work and how to withdraw. https://www.benzo.org.uk/manual/. Accessed on February 22, 2019.

** Pusinės eliminacijos periodas – laikas, per kurį iš kraujo pasišalina pusė vaisto dozės.

*** Skirtingi autoriai gali nurodyti šiek tiek skirtingas dozes. Šios dozės parinktos remiantis prof. H. Ashton klinikine praktika, kai nutraukimo proceso pradžioje vaistas keičiamas į 10 mg diazepamą.

________________________

 

Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo metodinių rekomendacijų

2 priedas

 

 

BENZODIAZEPINŲ LAIPSNIŠKO NUTRAUKIMO LENTELĖS*

 

1 lentelė. Rekomenduojama diazepamo nutraukimo schema

 

 

Rytas

Vakaras

Bendra dozė

Pradinė dozė

20 mg

20 mg

40 mg

1 etapas (12 savaitės)

18 mg

20 mg

38 mg

2 etapas (12 savaitės)

18 mg

18 mg

36 mg

3 etapas (12 savaitės)

16 mg

18 mg

34 mg

4 etapas (12 savaitės)

16 mg

16 mg

32 mg

5 etapas (12 savaitės)

14 mg

16 mg

30 mg

6 etapas (12 savaitės)

14 mg

14 mg

28 mg

7 etapas (12 savaitės)

12 mg

14 mg

26 mg

8 etapas (12 savaitės)

12 mg

12 mg

24 mg

9 etapas (12 savaitės)

10 mg

12 mg

22 mg

10 etapas (12 savaitės)

10 mg

10 mg

20 mg

11 etapas (12 savaitės)

8 mg

10 mg

18 mg

12 etapas (12 savaitės)

8 mg

8 mg

16 mg

13 etapas (12 savaitės)

6 mg

8 mg

14 mg

14 etapas (12 savaitės)

5 mg

8 mg

13 mg

15 etapas (12 savaitės)

4 mg

8 mg

12 mg

16 etapas (12 savaitės)

3 mg

8 mg

11 mg

17 etapas (12 savaitės)

2 mg

8 mg

10 mg

18 etapas (12 savaitės)

1 mg

8 mg

9 mg

19 etapas (12 savaitės)

 

8 mg

8 mg

20 etapas (12 savaitės)

 

7 mg

7 mg

21 etapas (12 savaitės)

 

6 mg

6 mg

22 etapas (12 savaitės)

 

5 mg

5 mg

23 etapas (12 savaitės)

 

4 mg

4 mg

24 etapas (12 savaitės)

 

3 mg

3 mg

25 etapas (12 savaitės)

 

2 mg

2 mg

26 etapas (12 savaitės)

 

1 mg

1 mg

 

Pastabos:

1. 15 ar net 110 etapais galima taikyti ir vienos savaitės sumažintos dozės trukmę. Vėlesniais etapais rekomenduojama laikytis 2 savaičių termino. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

2. Pasiekus 5 mg dozę rekomenduojama mažinti 1 mg diazepamo, tačiau prireikus galima mažinti po 0,5 mg diazepamo.

3. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

 

2 lentelė. Rekomenduojama lorazepamo 6 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Ekv.

diazepamo dozė

Pradinė dozė

2 mg lorazepamo

2 mg lorazepamo

2 mg lorazepamo

60 mg

1 etapas (1 savaitė)

2 mg lorazepamo

2 mg lorazepamo

1 mg lorazepamo

10 mg diazepamo

60 mg

2 etapas (1 savaitė)

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

2 mg lorazepamo

1 mg lorazepamo

10 mg diazepamo

60 mg

3 etapas (1 savaitė)

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

2 mg lorazepamo

0,5 mg lorazepamo

15 mg diazepamo

60 mg

4 etapas (1 savaitė)

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

15 mg diazepamo

60 mg

5 etapas (12 savaitės)

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

60 mg

6 etapas (12 savaitės)

1 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

1,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

55 mg

7 etapas (12 savaitės)

1 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

1 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

50 mg

8 etapas (12 savaitės)

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

1 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

45 mg

9 etapas (12 savaitės)

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

40 mg

10 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

35 mg

11 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

30 mg

12 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

18 mg diazepamo

28 mg

13 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

16 mg diazepamo

26 mg

14 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

14 mg diazepamo

24 mg

15 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

12 mg diazepamo

22 mg

16 etapas (12 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

20 mg

17 etapas (1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

4 mg diazepamo

10 mg diazepamo

19 mg

18 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

4 mg diazepamo

10 mg diazepamo

18 mg

19 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

3 mg diazepamo

10 mg diazepamo

17 mg

20 etapas (1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

3 mg diazepamo

10 mg diazepamo

16 mg

21 etapas (1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

15 mg

22 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

14 mg

23 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

1 mg diazepamo

10 mg diazepamo

13 mg

24 etapas (1–2 savaitės)

1 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

12 mg

25 etapas (1–2 savaitės)

1 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

11 mg

26 etapas (1–2 savaitės)

 

 

10 mg diazepamo

10 mg

27 etapas (1–2 savaitės)

 

 

9 mg diazepamo

9 mg

28 etapas (1–2 savaitės)

 

 

8 mg diazepamo

8 mg

29 etapas (1–2 savaitės)

 

 

7 mg diazepamo

7 mg

30 etapas (1–2 savaitės)

 

 

6 mg diazepamo

6 mg

31 etapas (1–2 savaitės)

 

 

5 mg diazepamo

5 mg

32 etapas (1–2 savaitės)

 

 

4 mg diazepamo

4 mg

33 etapas (1–2 savaitės)

 

 

3 mg diazepamo

3 mg

34 etapas (1–2 savaitės)

 

 

2 mg diazepamo

2 mg

35 etapas (1–2 savaitės)

 

 

1 mg diazepamo

1 mg

36 etapas

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą, vėliau negu lorazepamas.

3. Pradiniais etapais nėra „tikro“ dozės mažinimo, nes lorazepamas yra keičiamas diazepamu ekvivalentinėmis dozėmis. Šio periodo trukmė gali būti ilgesnė, t. y. galima taikyti 2 savaičių sumažintos dozės terminus. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

5. 24 etape diazepamo vartojimas retinamas. Vaistas yra ilgo veikimo ir nėra poreikio jį skirti dažniau negu 2 kartus per dieną.

 

3 lentelė. Rekomenduojama lorazepamo 3 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

1 mg lorazepamo

1 mg lorazepamo

1 mg lorazepamo

30 mg

1 etapas (1 savaitė)

1 mg lorazepamo

1 mg lorazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

30 mg

2 etapas (1 savaitė)

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

1mg lorazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

30 mg

3 etapas (1 savaitė)

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

30 mg

4 etapas (1 savaitė)

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

5 etapas (1 savaitė)

10 mg diazepamo

0,5 mg lorazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

6 etapas (1 savaitė)

10 mg diazepamo

10 mg diazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

7 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

8 mg diazepamo

10 mg diazepamo

28 mg

8 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

8 mg diazepamo

10 mg diazepamo

26 mg

9 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

6 mg diazepamo

10 mg diazepamo

24 mg

10 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

6 mg diazepamo

10 mg diazepamo

22 mg

11 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

4 mg diazepamo

10 mg diazepamo

20 mg

12 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

18 mg

13 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

16 mg

14 etapas (1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

15 mg

15 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

14 mg

16 etapas (1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

13 mg

17 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

12 mg

18 etapas (1–2 savaitės)

1 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

11 mg

19 etapas (1–2 savaitės)

 

 

10 mg diazepamo

10 mg

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą, vėliau negu lorazepamas.

3. Pradiniais etapais nėra „tikro“ dozės mažinimo, nes lorazepamas yra keičiamas diazepamu ekvivalentinėmis dozėmis. Šio periodo trukmė gali būti ilgesnė, t. y. galima taikyti 2 savaičių sumažintos dozės terminus. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

5. 13 etape diazepamo vartojimas retinamas. Vaistas yra ilgo veikimo ir nėra poreikio jį skirti dažniau negu 2 kartus per dieną.

6. Diazepamą toliau galima mažinti po 1 mg kas 1–2 savaitės.

 

4 lentelė. Rekomenduojama alprazolamo 6 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 2 mg

120 mg

1 etapas (1 savaitė)

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 1,5 mg

diazepamas 10 mg

120 mg

2 etapas (1 savaitė)

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

120 mg

3 etapas (1 savaitė)

alprazolamas 1,5 mg

diazepamas 10 mg

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

120 mg

4 etapas (1 savaitė)

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

alprazolamas 2 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

120 mg

5 etapas (1–2 savaitės)

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 10 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

110 mg

6 etapas (1–2 savaitės)

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 10 mg

alprazolamas 0,5 mg

diazepamas 20 mg

100 mg

7 etapas (1–2 savaitės)

alprazolamas 1 mg

diazepamas 20 mg

alprazolamas 1 mg

Diazepamas 10 mg

diazepamas 20 mg

90 mg

8 etapas (1–2 savaitės)

alprazolamas 0,5 mg

diazepamas 20 mg

alprazolamas 1 mg

diazepamas 10 mg

diazepamas 20 mg

80 mg

9 etapas (1–2 savaitės)

alprazolamas 0,5 mg

diazepamas 20 mg

alprazolamas 0,5 mg

diazepamas 10 mg

diazepamas 20 mg

70 mg

10 etapas (1–2 savaitės)

alprazolamas 0,5 mg

diazepamas 20 mg

diazepamas 10 mg

diazepamas 20 mg

60 mg

11 etapas (1–2 savaitės)

diazepamas 20 mg

diazepamas 10 mg

diazepamas 20 mg

50 mg

12 etapas (1–2 savaitės)

diazepamas 25 mg

 

diazepamas 25 mg

50 mg

13 etapas (1–2 savaitės)

diazepamas 20 mg

 

diazepamas 25 mg

45 mg

14 etapas (1–2 savaitės)

diazepamas 20 mg

 

diazepamas 20 mg

40 mg

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Toliau galima (ir reikia) tęsti pagal diazepamo nutraukimo schemą (žr. diazepamo, vartojamo didelėmis dozėmis, nutraukimo schema).

3. 1–4 savaites nėra „tikro“ dozės mažinimo, nes alprazolamas yra keičiamas diazepamu ekvivalentinėmis dozėmis. Šio periodo trukmė gali būti ilgesnė, t. y. galima taikyti 2 savaičių sumažintos dozės terminus. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą, vėliau negu alprazolamas.

5. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

6. 12 etape diazepamo vartojimas retinamas. Vaistas yra ilgo veikimo ir nėra poreikio jį skirti dažniau negu 2 kartus per dieną.

 

5 lentelė. Rekomenduojama alprazolamo 4 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Priešpietis

Popietė

Vakaras

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

1 mg alprazolamo

1 mg alprazolamo

1 mg alprazolamo

1 mg alprazolamo

80 mg

1 etapas

(1 savaitė)

1 mg alprazolamo

1 mg alprazolamo

1 mg aprazolamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

80 mg

2 etapas

(1 savaitė)

1 mg alprazolamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

1 mg alprazolamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

80 mg

3 etapas

(1 savaitė)

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

1 mg alprazolamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

80 mg

4 etapas

(1 savaitė)

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

80 mg

5 etapas

(1 savaitė)

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

80 mg

6 etapas

(1–2 savaitės)

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,25 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

20 mg diazepamo

75 mg

7 etapas

(1–2 savaitės)

0,25 mg alprazolamo

10 mg Diazepamo

0,25 mg alprazolamo

10 mg Diazepamo

0,5 mg alprazolamo

10 mg Diazepamo

20 mg diazepamo

70 mg

8 etapas

(1–2 savaitės)

0,25 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,25 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

0,25 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

20 mg diazepamo

65 mg

9 etapas

(1–2 savaitės)

0,25 mg alprazolamo

10 mg Diazepamo

10 mg diazepamo

0,25 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

20 mg diazepamo

60 mg

10 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

10 mg diazepamo

0,25 mg alprazolamo

10 mg diazepamo

20 mg diazepamo

55 mg

11 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

10 mg diazepamo

10 mg diazepamo

20 mg diazepamo

50 mg

12 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

20 mg diazepamo

45 mg

13 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

20 mg diazepamo

40 mg

14 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

20 mg diazepamo

35 mg

15 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

30 mg

16 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

12,5 mg diazepamo

27,5 mg

17 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

25 mg

18 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

2,5 mg diazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

22,5 mg

19 etapas

(1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

 

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

20 mg

20 etapas

(1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

 

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

19 mg

21 etapas

(1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

 

4 mg diazepamo

10 mg diazepamo

18 mg

22 etapas

(1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

 

3 mg diazepamo

10 mg diazepamo

17 mg

23 etapas

(1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

 

3 mg diazepamo

10 mg diazepamo

16 mg

24 etapas

(1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

 

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

15 mg

25 etapas

(1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

 

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

14 mg

26 etapas

(1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

 

 

10 mg diazepamo

12 mg

27 etapas

(1–2 savaitės)

 

 

 

10 mg diazepamo

10 mg

 

Pastabos:

1.  Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2.  Toliau tęsti pagal diazepamo nutraukimo schemą (žr. diazepamo, vartojamo didelėmis dozėmis, nutraukimo schema).

3.  1–5 savaites nėra „tikro“ dozės mažinimo, nes alprazolamas yra keičiamas diazepamu ekvivalentinėmis dozėmis. Šio periodo trukmė gali būti ilgesnė, t. y. galima taikyti 2 savaičių sumažintos dozės terminus. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4.  Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą, vėliau negu alprazolamas.

5.  Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

6.  19 etape diazepamo vartojimas retinamas. Vaistas yra ilgo veikimo ir nėra poreikio jį skirti dažniau negu 2 kartus per dieną.

 

6 lentelė. Rekomenduojama nitrazepamo nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Vakare

Pradinė dozė

10 mg nitrazepamo

1 etapas (1 savaitė)

5 mg nitrazepamo

5 mg diazepamo

2 etapas (1 savaitė)

10 mg diazepamo

3 etapas (1–2 savaitės)

9 mg diazepamo

4 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

5 etapas (1–2 savaitės)

7 mg diazepamo

6 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

7 etapas (1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

8 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

9 etapas (1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

10 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

11 etapas (1–2 savaitės)

1 mg diazepamo

12 etapas

 

 

Pastabos:

1. Pradiniais etapais galima taikyti ir vienos savaitės trukmę. Vėlesniais etapais rekomenduojama taikyti 2 savaičių sumažintos dozės trukmę. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

2. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

 

7 lentelė. Rekomenduojama klonazepamo 1,5 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Ekv.

diazepamo dozė

Pradinė dozė

0,5 mg klonazepamo

0,5 mg klonazepamo

0,5 mg klonazepamo

30 mg

1 etapas (1 savaitė)

0,5 mg klonazepamo

0,5 mg klonazepamo

0,25 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

2 etapas (1 savaitė)

0,5 mg klonazepamo

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

3 etapas (1 savaitė)

0,25 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

4 etapas (1 savaitė)

0,25 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

0,25 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

5 etapas (1 savaitė)

10 mg diazepamo

0,25 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

10 mg diazepamo

30 mg

6 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

8 mg diazepamo

10 mg diazepamo

28 mg

7 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

6 mg diazepamo

10 mg diazepamo

26 mg

8 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

4 mg diazepamo

10 mg diazepamo

24 mg

9 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

22 mg

10 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

20 mg

11 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

18 mg

12 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

16 mg

13 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

14 mg

14 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

12 mg

15 etapas (1–2 savaitės)

 

 

10 mg diazepamo

10 mg

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą.

3. Pradiniais etapais nėra „tikro“ dozės mažinimo, nes klonazepamas yra keičiamas diazepamu ekvivalentinėmis dozėmis. Šio periodo trukmė gali būti ilgesnė, t. y. galima taikyti 2 savaičių sumažintos dozės terminus. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

5. 20 etape diazepamo vartojimas retinamas. Vaistas yra ilgo veikimo ir nėra poreikio jį skirti dažniau negu 2 kartus per dieną.

 

8 lentelė. Rekomenduojama 3 mg klonazepamo nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

1 mg klonazepamo

1 mg klonazepamo

1 mg klonazepamo

60 mg

1 etapas

(1–2 savaitės)

1 mg klonazepamo

1 mg klonazepamo

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

60 mg

2 etapas

(1–2 savaitės)

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

1 mg klonazepamo

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

60 mg

3 etapas

(1–2 savaitės)

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

0,5 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

55 mg

4 etapas

(1–2 savaitės)

0,5 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

0,5 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

50 mg

5 etapas

(1–2 savaitės)

0,25 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

0,5 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

45 mg

6 etapas

(1–2 savaitės)

0,25 mg klonazepamo

10 mg diazepamo

0,25 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

40 mg

7 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

0,25 mg klonazepamo

5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

35 mg

8 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

30 mg

9 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

2,5 mg diazepamo

15 mg diazepamo

27,5 mg

10 etapas

(1–2 savaitės)

12 mg diazepamo

 

15 mg diazepamo

27 mg

11 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

 

15 mg diazepamo

25 mg

12 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

 

14 mg diazepamo

24 mg

13 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

 

12 mg diazepamo

22 mg

14 etapas

(1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

20 mg

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą.

3. Pradiniais etapais nėra „tikro“ dozės mažinimo, nes klonazepamas yra keičiamas diazepamu ekvivalentinėmis dozėmis. Šio periodo trukmė gali būti ilgesnė, t. y. galima taikyti 2 savaičių sumažintos dozės terminus. Sumažintos dozės trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

5. 10 etape diazepamo vartojimas retinamas. Vaistas yra ilgo veikimo ir nėra poreikio jį skirti dažniau negu 2 kartus per dieną.

6. Toliau mažinti diazepamo dozę pagal diazepamo nutraukimo schemą.

 

9 lentelė. Rekomenduojama temazepamo 30 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Vakaras

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

30 mg temazepamo

15 mg

1 etapas (1–2 savaitės)

15 mg temazepamo

7,5 mg diazepamo

15 mg

2 etapas (1–2 savaitės)

7,5 mg temazepamo

12 mg diazepamo

15,75 mg

3 etapas (1–2 savaitės)

15 mg diazepamo

15 mg

4 etapas (1–2 savaitės)

14 mg diazepamo

14 mg

5 etapas (1–2 savaitės)

13 mg diazepamo

13 mg

6 etapas (1–2 savaitės)

12 mg diazepamo

12 mg

7 etapas (1–2 savaitės)

11 mg diazepamo

11 mg

8 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

10 mg

9 etapas (1–2 savaitės)

9 mg diazepamo

9 mg

10 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

8 mg

11 etapas (1–2 savaitės)

7 mg diazepamo

7 mg

12 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

6 mg

13 etapas (1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg

14 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

4 mg

15 etapas (1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

3 mg

16 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

2 mg

17 etapas (1–2 savaitės)

1 mg diazepamo

1 mg

18 etapas

 

 

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą.

3. Etapų trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

4. Neskirti ir įspėti pacientą nevartoti migdomųjų preparatų.

 

10 lentelė. Rekomenduojama oksazepamo nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

20 mg oksazepamo

20 mg oksazepamo

20 mg oksazepamo

30 mg

1 etapas (1 savaitė)

20 mg oksazepamo

20 mg oksazepamo

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

30 mg

2 etapas (1 savaitė)

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

20 mg oksazepamo

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

30 mg

3 etapas (1 savaitė)

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

30 mg

4 etapas (1 savaitė)

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

8 mg diazepamo

28 mg

5 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

10 mg oksazepamo

5 mg diazepamo

8 mg diazepamo

26 mg

6 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

8 mg diazepamo

8 mg diazepamo

24 mg

7 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

2 mg diazepamo

10 mg diazepamo

22 mg

8 etapas (1–2 savaitės)

10 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

20 mg

9 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

 

10 mg diazepamo

18 mg

 

Pastaba: toliau nutraukti diazepamą pagal jo nutraukimo schemą.

 

11 lentelė. Rekomenduojama chlordiazepoksido nutraukimo schema

 

 

Rytas

Popietė

Vakaras

Pradinė dozė

25 mg chlordiazepoksido

25 mg chlordiazepoksido

25 mg chlordiazepoksido

1 etapas (1–2 savaitės)

25 mg chlordiazepoksido

20 mg chlordiazepoksido

25 mg chlordiazepoksido

2 etapas (1–2 savaitės)

20 mg chlordiazepoksido

20 mg chlordiazepoksido

25 mg chlordiazepoksido

3 etapas (1–2 savaitės)

20 mg chlordiazepoksido

20 mg chlrodiazepoksido

20 mg chlordiazepoksido

4 etapas (1–2 savaitės)

25 mg chlordiazepoksido

5 mg chlordiazepoksido

25 mg chlordiazepoksido

5 etapas (1–2 savaitės)

25 mg chlordiazepoksido

 

25 mg chlordiazepoksido

6 etapas (1–2 savaitės)

20 mg chlordiazepoksido

 

25 mg chlordiazepoksido

7 etapas (1–2 savaitės)

20 mg chlordiazepoksido

 

20 mg chlordiazepoksido

8 etapas (1–2 savaitės)

15 mg chlordiazepoksido

 

20 mg chlordiazepoksido

9 etapas (1–2 savaitės)

15 mg chlordiazepoksido

 

15 mg chlordiazepoksido

10 etapas (1–2 savaitės)

10 mg chlordiazepoksido

 

15 mg chlordiazepoksido

11 etapas (1–2 savaitės)

10 mg chlordiazepoksido

 

10 mg chlordiazepoksido

12 etapas (1–2 savaitės)

5 mg chlordiazepoksido

 

10 mg chlordiazepoksido

13 etapas (1–2 savaitės)

5 mg chlordiazepoksido

 

5 mg chlordiazepoksido

14 etapas (1–2 savaitės)

2,5 mg chlordiazepoksido

 

5 mg chlordiazepoksido

15 etapas (1–2 savaitės)

2,5 mg chlordiazepoksido

 

2,5 mg chlordiazepoksido

16 etapas (1–2 savaitės)

 

 

2,5 mg chlordiazepoksido

17 etapas

 

 

 

 

Pastabos:

1. Nereikia naudoti pakaitinio gydymo diazepamu, nes chlordiazepoksidas yra ilgai veikiantis benzodiazepinas.

2. Chlordiazepoksidas yra ilgai veikiantis vaistas, todėl jo nereikia vartoti dažniau negu du kartus per dieną.

 

12 lentelė. Rekomenduojama zopiklono 15 mg nutraukimo schema, taikant pakaitinę terapiją diazepamu

 

 

Vakare

Ekv. diazepamo dozė

Pradinė dozė

15 mg zopiklono

10 mg

1 etapas (1 savaitė)

7.5 mg zopiklono

5 mg diazepamo

10 mg

2 etapas (1 savaitė)

Stabdyti zopikloną

10 mg diazepamo

10 mg

3 etapas (1–2 savaitės)

9 mg diazepamo

9 mg

4 etapas (1–2 savaitės)

8 mg diazepamo

8 mg

5 etapas (1–2 savaitės)

7 mg diazepamo

7 mg

6 etapas (1–2 savaitės)

6 mg diazepamo

6 mg

7 etapas (1–2 savaitės)

5 mg diazepamo

5 mg

8 etapas (1–2 savaitės)

4 mg diazepamo

4 mg

9 etapas (1–2 savaitės)

3 mg diazepamo

3 mg

10 etapas (1–2 savaitės)

2 mg diazepamo

2 mg

11 etapas (1–2 savaitės)

1 mg diazepamo

1 mg

12 etapas (1–2 savaitės)

 

 

 

Pastabos:

1. Pakaitiniam gydymui naudojamos ekvivalentinės dozės.

2. Diazepamas turėtų būti vartojamas prieš pat miegą.

3. Etapų trukmė turi būti parenkama pagal paciento savijautą ir patiriamus nepageidaujamus su vaisto nutraukimu susijusius simptomus.

 

 

 

* Benzodiazepinų laipsniško nutraukimo lentelės parengtos remiantis prof. H. Ashton klinikine praktika. The Ashton manual. Benzodiazepines: how they work and how to withdraw. https://www.benzo.org.uk/manual/.

___________________________