LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1k-499 „DĖL 2014–2020 metų EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ veiksmų programos STEBĖSENOS RODIKLIŲ skaičiavimo aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 13 d. Nr. 1K-287

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, IV skyriaus „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“ rodiklio P.S.329 aprašymą ir jį išdėstau taip:

 

„P.S.329

„Sukurti /

pagerinti atskiro komuna-linių atliekų surinkimo pajėgu-mai“

Tonos/metai

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas (šaltinis: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas).

 

Atliekų surinkimas – atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius (šaltinis: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas).

 

Rūšiuojamasis atliekų surinkimas – atliekų surinkimas, kai jos atskiriamos pagal rūšį ir pobūdį siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą (šaltinis: Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas).

 

Sukurti ir (arba) pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – naujai įsigyti ir pastatyti atskiro komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ar kiti įrenginiai (įskaitant konteinerius ir kitus įrenginius didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse) rūšiuojamajam atliekų surinkimui užtikrinti.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant įsigytų ir pastatytų konteinerių ar kitų įrenginių komunalinių atliekų surinkimo pajėgumus tonomis per metus.

 

Konteinerių pajėgumai apskaičiuojami pagal formulę:

Pk = Nk * Vk * Ivid * qn,

kur:

Pk – konteinerių pajėgumai;

Nk – konteinerių skaičius;

Vk – vieno konteinerio tūris;

Ivid – vidutinis (3 metų vidurkis) išvežimų per metus skaičius;

qn – vidutinis atliekų tankis pagal rūšis.

 

 

 

Vidutinis atliekų tankis pagal rūšis:

- stiklinės pakuotės atliekų mišinio – 300 kg/m3;

- popieriaus ar kartono atliekų mišinio – 45 kg/m3;

- plastikinės, kombinuotos ir metalo pakuotės atliekų mišinio – 30 kg/m3;

- tekstilės atliekų – 141 kg/m3;

- biologinių atliekų (žaliųjų ir maisto atliekų) – 770 kg/m3;

- žaliųjų atliekų – 230 kg/m3;

-maisto atliekų – 800 kg/m3;

- medinių pakuočių ar medienos atliekų mišinio – 750 kg/m3;

- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių plastikų atliekų – 500 kg/m3;

- naudotų padangų atliekų – 120 kg/m3;

- geležies ir plieno ar metalų atliekų mišinio – 500 kg/m3;

- statybos ir griovimo atliekų – 2500 kg/m3;

- elektros ir elektroninės įrangos atliekų – 70 kg/m3;

- didžiųjų atliekų – 500 kg/m3;

- pavojingųjų atliekų – 900 kg/m3.“

 

 

Pirminiai šaltiniai:

priėmimo–perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi priėmimo–perdavimo aktai arba statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                                                                                                              Rasa Budbergytė