Logo  Description automatically generated

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS GELEŽINKELIO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-173 „DĖL IŠANKSTINĖS ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. 2BE-42

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V-173 „Dėl Išankstinės asmenų skundų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre.

3. P a v e d u  Bendrųjų reikalų skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                                    Genius Lukošius