LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PACIENTŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), TOLIMESNIO SIMPTOMINIO GYDYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V-3007

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 19 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“:

1. Į p a r e i g o j u:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigas, nurodytas šio sprendimo priede (toliau – Reabilitacijos įstaiga), po aktyvaus gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) tolimesniam simptominiam gydymui priimti pacientus, sergančius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), jeigu jiems nereikia deguonies terapijos;

1.2. Reabilitacijos įstaigas:

1.2.1. veiklą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), savalaikiškumas ir prieinamumas (įskaitant vaistinių preparatų bei medicinos priemonių (prietaisų), reikalingų paslaugoms teikti, įsigijimą). Jei Reabilitacijos įstaiga dėl objektyvių priežasčių negali laiku įsigyti vaistinių preparatų ir (arba) medicinos priemonių (prietaisų), reikalingų šiame papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti – kreiptis į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją, kad vaistiniai preparatai ir (arba) medicinos priemonės (prietaisai) būtų skirti iš Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – ESSC) atsargų, o jei ESSC reikiamų vaistinių preparatų bei medicinos priemonių (prietaisų) neturi – kreiptis į ASPĮ, iš kurios perkeliamas pacientas, sergantis COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl vaistinių preparatų bei medicinos priemonių (prietaisų) perleidimo, įsipareigojant juos grąžinti;

1.2.2. veiklą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas pacientų, kuriems asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ne dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atskyrimas nuo pacientų, kuriems asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);

1.2.3. pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai sąskaitą, kurioje nurodytos išlaidos, patirtos dėl asmeninės apsaugos priemonių, vaistinių preparatų ir medicinos priemonių (prietaisų), naudojamų teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),  įsigijimo;

1.2.4. likus ne daugiau kaip 30 procentų laisvų lovų, skirtų teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie tai elektroniniu paštu ir telefonu informuoti šio sprendimo priede nurodytą kitą Reabilitacijos įstaigą pagal prioriteto eilę ir Sveikatos apsaugos ministeriją elektroniniu paštu covid19@sam.lt;

1.2.5. asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teikti vadovaujantis pagrindinių ASPĮ, nurodytų Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), infekcinių ligų gydytojų ar vidaus ligų gydytojų, ar vaikų infekcinių ligų, ar vaikų ligų gydytojų ir paslaugų teikimą organizuojančių ASPĮ, nurodytų apraše, metodiniais nurodymais ir konsultuojantis su ASPĮ, iš kurios perkeltas pacientas, pacientą gydžiusiu ar kitu jos vadovo paskirtu konsultuoti gydytoju;

1.2.6. paciento būklei pablogėjus, esant indikacijų, užtikrinti paciento tolimesnį gydymą aktyviojo gydymo paslaugas teikiančioje ASPĮ;

1.3. ASPĮ, iš kurios perkeliamas pacientas, sergantis COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

1.3.1. prireikus konsultuoti Reabilitacijos įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams;

1.3.2. organizuoti pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), pervežimą į Reabilitacijos įstaigą, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas informavus Reabilitacijos įstaigą, kiek, kokios lyties ir amžiaus grupės (vaikas ar suaugęs) pacientų atvežama bei kiek ir kokių vaistinių preparatų ir medicinos priemonių (prietaisų) jiems reikia tolesniam gydymui;

1.3.3. gavusi Reabilitacijos įstaigos prašymą pagal Aprašo 1.2.1 papunktį perleisti vaistinių preparatų bei medicinos priemonių (prietaisų), jei yra galimybė, prašomus vaistinius preparatus bei medicinos priemones (prietaisus) ir jų kiekius perleisti prašymą pateikusiai Reabilitacijos įstaigai.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Šis sprendimas taikomas iki tol, kol iš Reabilitacijos įstaigos išrašomas paskutinis pacientas, kuriam šiame sprendime nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pradėtos teikti karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, metu.

2.2. Šiame sprendime nurodytos reabilitacijos įstaigų teikiamos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių pacientų  tolimesnio simptominio gydymo paslaugos  apmokamos vadovaujantis teisės aktų, reguliuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, nustatyta tvarka.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos  ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 23 d.

sprendimo Nr. V-3007

priedas

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

pagal

prioritetą

Sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, ir jų lovų, skirtų pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičius

 

Kontaktinis

asmuo

Telefono Nr.,

elektroninio pašto adresas

1.

VšĮ Abromiškių reabilitacinė

ligoninė

(ne mažiau kaip 100 lovų)

Rasa Rukauskiene

Vitalijus Glamba

+370 603 32914 (registracija)

+370698 43391

info@abromiskes.lt

2.

VšĮ Palangos Reabilitacijos

ligoninė

(ne mažiau kaip 70 lovų)

Judita Darantiene

Romantė

Aleknavičienė

+370 460 41293 (registracija)

+370 460 41290

palanga@prl.lt

3.

AB „Eglės“ sanatorija (Druskininkai)

(ne mažiau kaip 270 lovų)

Arvydas Balčius

+370 686 71886

arvydas.balcius@sanatorija.lt;

+370 692 43723 (registracija)

4.

VšĮ „Tulpė“

(ne mažiau kaip 40 lovų)

Nijolė Akelaitienė

Liucija Patinskiene

 

+370 687 26745 (registracija)

+370 687 45011

tulpessanatorija@gmail.com

5.

AB „Versmė“

(ne mažiau kaip 50 lovų)

Rasa Noreikienė

 

+370 675 10610

versme@versme.com

6.

UAB „Palangos žvorūnė“

(ne mažiau kaip 160 lovų)

Jovita Jočiene

 

Domas Dargis

 

+370 614 54459 (registracija)

vyr.gydytojas@gradiali.com sanatorija@gradiali.com

+370 682 17198

7.

UAB „Palangos Linas“

(ne mažiau kaip 50 lovų)

Silvija Švickuvienė

 

Algirdas Jonaitis

+370 699 30114 (registracija)

administracija@palangoslinas.lt

+370 698 26171

8.

UAB „Draugystės sanatorija“

(ne mažiau kaip 70 lovų)

Virmantas

Rinkevičius

 

Violeta Kaubrienė

+370 620 11235 (registracija)

Virmantas.rinkevicius@draugyste.lt

+370 685 79197

9.

UAB ,,Upa MCT“

(ne mažiau kaip 40 lovų)

Rimantas Černauskas

 

+370 620 62511

director@upa.lt

reabilitacija@upa.lt (registracija)

 

10.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

(ne mažiau kaip 50 lovų)

Saulius Deveikis

 

+370 630 04431

administracija@palangosgintaras.lt

 

_____________________________