LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. A1-213 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. A1-421

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, ir II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą išdėstau taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

MINISTRAS, MINISTRO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI, VISUOMENINIAI KONSULTANTAI, VYRIAUSIEJI PATARĖJAI“.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis