VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. VA-44 „DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 8 d. Nr. VA-94

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodyto įsakymo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ĮSAKYMAS

DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ BEI PRANEŠIMO FR0656 FORMOS PATVIRTINIMO

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pranešimo apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą formą FR0656 išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklėse:

1.3.1. pakeičiu 4.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2.7. naujos transporto priemonės įsigijimo kaina (eurais).“;

1.3.2. pakeičiu 11.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.6. apskaičiuota PVM suma (PVM suma apskaičiuojama taip: įsigijimo kaina dauginama iš standartinio PVM tarifo ir dalijama iš 100. Gauta suma turi būti apvalinama iki sveikųjų skaičių: 49 centai ir mažiau – nerašomi, 50 centų ir daugiau laikomi euru;“;

1.3.3. pakeičiu 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.7. priklausanti mokėti (apskaičiuota) į biudžetą PVM suma (eurais);“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                       Dainoras Bradauskas


 

FR0656 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d.

įsakymu Nr. VA-44

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr.

VA-94 redakcija)

 

 

(sudarytojo pavadinimas)

 

...............................................................................

(mokesčio mokėtojo vardas, pavardė)

 

...............................................................................

(mokesčio mokėtojo adresas)

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGYTOS NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMĄ

 

_____________ Nr. ___________________

(data)                 (registracijos numeris)

 

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 92 straipsnio 8 dalimi, Jums yra apskaičiuotas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM).

 

PVM apskaičiavimas

 

 

 

 

Transporto priemonės rūšis (motorinė kelių transporto priemonė, laivas, orlaivis)

 

Transporto priemonės įsigijimo data

 

Transporto priemonės įsigijimo kaina

 

PVM tarifas

 

PVM suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priklauso mokėti__________________.

Įmokos kodas_____________________.

Įmokos pavadinimas_______________.

 

 

 

 

 

Nurodyta suma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo įteikimo bet kuriame banke turi būti sumokėta į Lietuvos Respublikos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

 

................................................................................................................................................................

(surenkamosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir kodas)

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                              (Parašas)                                    (Vardas, pavardė)

 

 

 

(Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsniu, mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Pranešime apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą nurodyta PVM suma, turi teisę per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo jį raštu apskųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius). Skundas dėl mokestinio ginčo, kilusio tarp mokesčių mokėtojo ir  ________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

ar jos pareigūno, paduodamas per ____________________________________________________.

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)