LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2019 METŲ PROGRAMOS I DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. 1K-109

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punktu,

t v i r t i n u Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies nuostatų vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-109

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2019 METŲ PROGRAMOS I DALIES NUOSTATŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalyje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies patvirtinimo“ (toliau – Programa), numatytus statistinius tyrimus atliko Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos. Visi Programoje numatyti darbai atlikti, informacija paskelbta numatytais terminais. Programos oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų sąrašas pateikiamas Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies nuostatų vykdymo ataskaitos (toliau – ataskaita) 1 priede.

2.       Oficialiosios statistikos rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktai. 2019 metais 89 proc. statistinių tyrimų, vykdytų pagal Programą, buvo reglamentuoti ES teisės aktais ir priskiriami Europos statistikai. Europos statistiką rengė oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos pagal bendras visoms ES valstybėms metodikas, statistinę informaciją teikė Europos Sąjungos statistikos tarnybai (toliau – Eurostatas) ES teisės aktais nustatytu detalumu, laiku ir formatu.

3.       Programoje buvo numatyti atlikti 309 statistiniai tyrimai: Lietuvos statistikos departamentas vykdė 231 statistinį tyrimą (75 proc.), kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos – 78 (25 proc.). Programoje statistiniai tyrimai suskirstyti į penkias statistikos sritis: demografinė ir socialinė statistika, makroekonomikos statistika, verslo statistika, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistika bei kitų sričių statistika. Visi Programoje numatyti statistiniai tyrimai atlikti nustatytais terminais.

 

 

4.       Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, įgyvendindami Programą, skelbė statistinę informaciją nustatytais terminais Oficialiosios statistikos portale – Rodiklių duomenų bazėje, teminėse lentelėse, e. bibliotekoje, informaciniuose pranešimuose, statistikos leidiniuose ir interneto svetainėse. 2019 metais paskelbti 416 informacinių pranešimų, 49 statistikos leidiniai, parengti (atnaujinti) 82 infografikai, 15 statistinių metodų taikymą aiškinančių infografikų. Oficialiosios statistikos portale paskelbtos 7 statistinių tyrimų viešo naudojimo rinkmenos su statistinio stebėjimo vieneto duomenimis.

 

 

5.       Lietuvos statistikos departamentas, siekdamas didinti vartotojams teikiamos detalios informacijos kiekį, 2020 m. sausio 1 d. Oficialiosios statistikos portale paskelbė 192,1 mln. statistinių rodiklių reikšmių, t. y. 23,6 mln. (14 proc.) statistinių rodiklių reikšmių daugiau nei  2019 metų pradžioje. Statistinę informaciją teikė šalies vartotojams, Eurostatui, kitiems Europos Komisijos direktoratams, Europos Centriniam Bankui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (toliau – EBPO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

 

3 pav. Statistinių rodiklių reikšmių skaičius Oficialiosios statistikos portale (Rodiklių duomenų bazėje) metų pradžioje

 

6. Pagal Programą parengta statistinė informacija buvo naudojama Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikate „Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ nustatytos strategijos „Europa 2020“, stebėti kitų ES ir šalies strateginių planavimo dokumentų įgyvendinimui.

7. Oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos parengė ir paskelbė Lietuvai aktualių prioritetų pagrindinius stebėsenos rodiklius, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

8. Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui stebėti Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos daug dėmesio skyrė užtikrinant darnaus vystymosi statistinių rodiklių esamumą ir sklaidą. 2019 metais Oficialiosios statistikos portale paskelbta 82 proc. Lietuvai aktualių darnaus vystymosi statistinių rodiklių.

9. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais Oficialiosios statistikos portale paskelbė žemės ūkio statistikos, švietimo statistikos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) statistikos, regioninių sąskaitų, regioninių namų ūkio sąskaitų rodiklius pagal Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“. Šių statistikos sričių rodiklių laiko eilutės buvo perduotos Eurostatui.

10. Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos aktyviai atstovavo ir dalyvavo EBPO statistikos srities veikloje, taip pat įgyvendino priemones – teikė informaciją pagal EBPO užklausas, pildė EBPO klausimynus. Nustatytais terminais buvo įgyvendintos visos 2019 metų priemonės, numatytos EBPO Lietuvos statistikos peržiūros ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane, ir kiti įsipareigojimai.

11. Lietuvos statistikos departamentas tobulino Oficialiosios statistikos portalą: sukūrė ir įdiegė sąvokų vedlio funkciją, Rodiklių duomenų bazėje įdiegė interaktyvų grafikų braižymo įrankį, o grafikus ir diagramas informaciniuose pranešimuose pradėjo rengti tiesiai iš Rodiklių duomenų bazės, pradėjo informuoti vartotojus apie Rodiklių duomenų bazės naujienas ir statistinės informacijos skelbimo pakeitimus. Nuo 2019 metų vartotojams statistinę informaciją pradėjo skelbti dviem valandomis anksčiau – 9 val. Taip pat pradėjo leisti interaktyvius skaitmeninius leidinius. Oficialiosios statistikos portale savo parengtą statistinę informaciją skelbė 17 oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų.

12. Lietuvos statistikos departamentas daug dėmesio skyrė Programos statistinių tyrimų metodologiniam pagrįstumui užtikrinti. Lietuvos statistikos departamento metodinės komisijos posėdžiuose 2019 metais buvo svarstyta 18 statistinių tyrimų metodikų ir metodinių aprašų, iš kurių 3 metodikas ir metodinius aprašus parengė kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir Vyriausybės strateginės analizės centras.

13. Oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Lietuvos statistikos departamento patirties pasidalijimo su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis šalies institicijomis ir įstaigomis 2019 metų seminarų plano patvirtinimo“ patvirtintą planą buvo organizuoti seminarai, skirti 2016  m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų įgyvendinimui statistikos srityje, Oficialiosios statistikos portalo funkcionalumui ir naudojamumui, statistinės informacijos vizualizavimo priemonėms pristatyti, supažindinti su naujo statistinio vieneto verslo statistikoje diegimo eiga, statistinio tyrimo organizavimu ir kitais klausimais.

 

 

II SKYRIUS

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA

 

14. Šalies demografinės ir socialinės raidos tendencijas atspindi parengta statistinė informacija apie demografinius ir gyventojų migracijos procesus, situaciją darbo rinkoje ir gyvenimo lygio pokyčius, socialinę apsaugą, švietimą, kultūrą, sportą, visuomenės sveikatą ir jos priežiūrą, saugą darbe ir nusikalstamumą.

15. 2019 metais demografinę ir socialinę statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centras (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinė švietimo agentūra), Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Higienos institutas, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (nuo 2019  m. rugpjūčio 1 d. Vyriausybės strateginės analizės centras).

16. Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengdami demografinę ir socialinę statistinę informaciją, prisidėjo prie įvairių sričių nacionalinių plėtros programų ir tarpinstitucinių veiklos planų vykdymo, įgyvendindami:

16.1. Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu          Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, apibendrino statistinių tyrimų duomenis ir Rodiklių duomenų bazėje bei informaciniame pranešime „Alkoholio ir tabako vartojimas ir padariniai 2018“ paskelbė statistinę informaciją apie alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių (išskyrus nelegalius) gamybą, importą, eksportą, pardavimą, mažmenines kainas ir jų pokyčius, įsigijimo išlaidas, vartojimą ir jo padarinius;

16.2. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“, apibendrino statistinių tyrimų duomenis ir Rodiklių duomenų bazėje paskelbė statistinę informaciją apie moteris ir vyrus darbo rinkos, švietimo, žemės ūkio srityse, moterų verslumą;

16.3 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, apibendrino statistinių tyrimų duomenis ir Rodiklių duomenų bazėje bei informaciniame pranešime „Socialinės paslaugos 2018 m.“ paskelbė statistinę informaciją apie asmenims su negalia suteiktas socialines paslaugas;

16.4. Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, apibendrino statistinių tyrimų duomenis ir informaciniame pranešime bei Oficialiosios statistikos portalo teminių lentelių skiltyje paskelbė jaunimo demografinius, užimtumo ir nedarbo, švietimo, informacinių technologijų naudojimo ir kt. statistinius rodiklius;

16.5. 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucino veiklos plano patvirtinimo“, įvertino ir informaciniame pranešime „Sporto ekonominiai rodikliai 2018 m.“ bei Rodiklių duomenų bazėje paskelbė sporto sektoriuje sukurtos pridėtinės vertės, produkcijos, užimtųjų skaičiaus statistinius rodiklius.

17. Įgyvendindamas 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos statistikos departamentas Oficialiosios statistikos portale paskelbė 2017 metų statistinę informaciją apie kultūros sektoriaus pridėtinę vertę, produkciją ir užimtų gyventojų skaičių kultūros sektoriuje.

18. Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, įgyvendindami Lietuvos migracijos politikos gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“, rengė ir teikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai statistinę informaciją apie gyventojų tarptautinę migraciją (imigraciją (grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių), emigraciją, neto tarptautinę migraciją), šalies nuolatinių gyventojų skaičių, užsieniečių integraciją, tarptautinę apsaugą, kovą su neteisėta migracija ir kt.

19. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais atliko pasirengimo Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotiniam surašymui darbus: atliko bandomąjį gyventojų ir būstų surašymą, 2019 metų administracinius duomenis įkėlė į Integruotos statistikos informacinės sistemos Surašymų duomenų posistemę, suformavo pagrindinius surašymo rodiklius, išanalizavo jų reikšmes, patikslino surašymo rodiklių formavimo algoritmus, sudarė visas sutartis su administracinių duomenų valdytojais.

20. Lietuvos statistikos departamentas, kaip partneris, įsitraukė į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos su partneriais įgyvendinamą projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ ir Oficialiosios statistikos portale sukūrė Lyčių lygybės statistikos žemėlapį, kurį  2019 metais reguliariai naujino ir plėtė įvairiais statistiniais rodikliais pagal lytį savivaldybių lygmeniu.

21. Lietuvos statistikos departamentas plėtė didžiųjų duomenų panaudojimo galimybes, toliau analizavo ir tobulino duomenų nuskaitymo iš interneto algoritmus, nuskaitytų duomenų apdorojimo metodus laisvų darbo vietų statistikai rengti.

22. Lietuvos statistikos departamentas atliko vienkartinius, ES teisės aktais reglamentuotus, statistinius tyrimus. Paskelbė bei Eurostatui pateikė darbo organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos statistinio tyrimo rezultatus. Taip pat 2019 metais atliko darbo užmokesčio struktūros, gyventojų sveikatos, nepriteklių perėjimo iš kartos į kartą statistinius tyrimus, kurių rezultatai bus paskelbti 2020 metais. 2019 metais, be kasmet atliekamų statistinių tyrimų, išanalizavo bandomojo smurto lyties pagrindu statistinio tyrimo, atlikto 2018 metų pabaigoje, rezultatus (klausimyno turinį, apklausos eigą ir kitus metodologinius tyrimo aspektus) ir pateikė ataskaitą Eurostatui.

23. Detali informacija apie 2019  metais atliktus demografinės ir socialinės statistikos tyrimus ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 2 priede.

 

III SKYRIUS

MAKROEKONOMIKOS STATISTIKA

 

24. Šalies ūkio raidai stebėti, vertinti ir analizuoti parengta makroekonomikos statistinė informacija, kuri apėmė metines ir ketvirtines ekonomines sąskaitas, pinigų ir finansų, valdžios sektoriaus finansų, nuosavų išteklių, kainų ir jų indeksų, tarptautinės prekybos statistinius rodiklius.

25. 2019 metais šalies makroekonomikos rodiklius rengė Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

26. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais atliko 2010–2017 m. nacionalinių sąskaitų ir valdžios sektoriaus finansinių rodiklių laiko eilučių reviziją. Revizuotos laiko eilutės buvo suderintos su šalies mokėjimų balanso rodikliais. Taip pat buvo sukurtas nacionalinių sąskaitų revizijai skirtas skyrelis Oficialiosios statistikos portale.

27. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais toliau plėtė naujų duomenų šaltinių panaudojimą kainų statistikai rengti, į vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemą įtraukė penkis duomenų šaltinius, iš kurių automatizuotai renkamos prekių kategorijų kainos.

28. Detali informacija apie 2019  metais atliktus makroekonomikos statistikos tyrimus ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 3 priede.

 

IV SKYRIUS

VERSLO STATISTIKA

 

29. Šalies verslo tendencijoms vertinti parengta statistinė informacija apie struktūrinius ir trumpalaikius verslo pokyčius, pagrindines verslo plėtros kryptis ir tendencijas, pramonės gaminių gamybos apimtis, kuro ir energijos gamybą, suvartojimą ir atsargas, pramonės, prekybos, statybos, transporto, nefinansinių ir finansinių įmonių veiklą, įmonių konkurencingumą, transportą, turizmo sektoriaus plėtrą bei ūkio subjektus.

30. 2019 metais verslo statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas.

31. Siekiant tiksliau atspindėti verslo rezultatus dabartinėje aplinkoje, išprofiliuotos didžiausios įmonių grupės ir nustatyti įmonės statistiniai vienetai, atitinkantys įmonių grupių veiklos segmentus, bei jų pagrindu pradėta rengti struktūrinė verslo statistika.

32. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais informaciniame pranešime ir Rodiklių duomenų bazėje paskelbė didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinio tyrimo, vykdomo kas 5 metus, rezultatus.

33. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais paskelbė ir Eurostatui pateikė ES teisės aktais reglamentuotų pasaulinių vertės grandinių, kuro ir energijos suvartojimo šalies namų ūkiuose ir galutinio energijos suvartojimo pramonėje statistinių tyrimų rezultatus.

34. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais pradėjo skelbti apgyvendinimo ir kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos kainų indeksus ir pokyčius.

35. Detali informacija apie 2019 metais atliktus verslo statistikos tyrimus ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 4 priede.

 

V SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

 

36. Šalies žemės ūkio pokyčiams stebėti parengta augalininkystės ir gyvulininkystės statistinė informacija apie pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių ir paukščių skaičių, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų natūrinius balansus, žemės ūkio sąskaitas ir kainas, agrarinę aplinką. Miškininkystės statistika apėmė šalies miško išteklių, prekybos mediena ir medienos produktais statistinius rodiklius ir miško sąskaitas. Taip pat parengta žvejybos ir žuvų produktų gamybos bei pardavimo statistinė informacija.

37. Žemės ūkio statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

38. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais atliko pasirengimo Lietuvos Respublikos 2020 m. žemės ūkio visuotiniam surašymui darbus: parengė ūkininkų ir šeimos ūkių bei žemės ūkio bendrovių ir įmonių, dalyvausiančių surašyme, sąrašus, patvirtino surašymo metodiką ir klausimynus.

39. Lietuvos statistikos departamentas 2019 metais paskelbė kas 5 metus atliekamo augalų apsaugos produktų panaudojimo žemės ūkyje statistinio tyrimo rezultatus.

40. Miškininkystės statistinę informaciją rengė Valstybinė miškų tarnyba.

41. Žuvininkystės statistinę informaciją rengė valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

42. Detali informacija apie 2019 metais atliktus žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistinius tyrimus, jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 5 priede.

 

VI SKYRIUS

KITŲ SRIČIŲ STATISTIKA

 

43. Parengta ir paskelbta statistinė informacija, susijusi su aplinkos, mokslo, technologijų ir inovacijų bei informacinės visuomenės sritimis.

44. Aplinkos statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra.

45. Mokslo, technologijų ir inovacijų statistinę informaciją rengė Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

46. Lietuvos statistikos departamentas paskelbė kasmet atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, informacinių technologijų panaudojimo įmonėse ir namų ūkiuose statistinių tyrimų rezultatus bei atliko kas 2 metus vykdomą įmonių inovacinės veiklos statistinį tyrimą, kurio pirmieji rezultatai buvo paskelbti 2019 metų gruodžio mėnesį, o išsami statistinė informacija buvo paskelbta 2020 metų kovo mėnesį.

47. Informacinės visuomenės plėtros statistinę informaciją rengė ir skelbė Lietuvos statistikos departamentas ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

48. Detali informacija apie 2019 metais atliktus kitų sričių statistikos tyrimus ir jų rezultatų sklaidą pateikiama ataskaitos 6 priede.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Lietuvos statistikos departamentas ir kitos oficialiąją statistiką tvarkančios įstaigos, rengdami oficialiąją statistiką apie šalies ekonominius, socialinius veiksnius, visuomeninius ir aplinkos pokyčius, ne tik prisidėjo priimant įvairius politinius ir ekonominius sprendimus, stebint jų įgyvendinimą, bet informavo visuomenę apie aktualiausius šalies ekonomikos, darbo rinkos ir kitų gyvenimo sričių pokyčius, suteikė galimybę analizuoti ir prognozuoti demografinius, socialinius ir ekonominius procesus tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Parengta statistinė informacija buvo cituojama žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

___________________