LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 15 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-496 „DĖL NACIONALINĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 8 d. Nr.  1V-107

Vilnius

 

 

1. Į r a š a u į Nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-496 „Dėl Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“, vietoj Tomo Gražiūno Daivą Beliackienę, Krašto apsaugos ministerijos kanclerę, vietoj Elvino Jankevičiaus – Darių Urboną, vidaus reikalų viceministrą, vietoj Vytauto Jaunušaičio Elviną Jankevičių, Ministro Pirmininko patarėją, vietoj Danguolės Juozapavičienės Eglę Čaplikienę, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėją, vietoj Vytauto Kvietkausko Gintarą Zavadskį, Lietuvos parolimpinio komiteto generalinį sekretorių, vietoj Jono Mažinto – Gintarą Kalinauską, Lietuvos aeroklubo prezidentą, vietoj Juro Poželos – Kęstutį Smirnovą, Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininką, vietoj Jadvygos Zinkevičiūtės – Audrių Ščeponavičių, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento direktorių.

2. T i k s l i n u  Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos narių pareigas: Rolando Zuozos – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjas, Edmundo Žilevičiaus finansų ministro patarėjas.

3. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 1V-496 „Dėl Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 666 „Dėl Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ 3 punktą,

tvirtinu šią Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos personalinę sudėtį:

Daiva Beliackienė – Krašto apsaugos ministerijos kanclerė;

Eglė Čaplikienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja;

Albinas Grabnickas – Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentas;

Daina Gudzinevičiūtė – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė;

Elvinas Jankevičius – Ministro Pirmininko patarėjas;

Ramutis Kairaitis – Lietuvos neolimpinio komiteto generalinis sekretorius;

Gintaras Kalinauskas – Lietuvos aeroklubo prezidentas;

Rimantas Kveselaitis – Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas;

Kęstutis Smirnovas – Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas;

Audrius Ščeponavičius – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento direktorius;

Petras Šimeliūnas – Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams;

Edis Urbanavičius – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius;

Darius Urbonas – vidaus reikalų viceministras;

Algis Bronislavas Vasiliauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas;

Gintaras Zavadskis – Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius;

Rolandas Zuoza – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjas;

Edmundas Žilevičius – finansų ministro patarėjas.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                         Eimutis Misiūnas