herbas-M_nespalvotas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1652 „dĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinIMO“pakeitimo

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. V-615

Vilnius

 

 

PakeičiuStudijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir išdėstau jį taip:

11. Įgaliota akredituojanti institucija Aprašo 21 punkte ir 27 punkte nurodytus sprendimus privalo motyvuotai pagrįsti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis, įvertinusi studijų programos atitiktį švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems reikalavimams studijų programoms bei kad studijų programos, įvertinus pagal Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsena), nurodytus turimus duomenis, atitinka valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros ir ateities raidos poreikius.”.

2. Pakeičiu 17 punktą ir išdėstau jį taip:

17. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo remdamasi išorinio vertinimo išvadomis.”.

3. Pakeičiu 18 punktą ir išdėstau jį taip:

18. Ketinamos vykdyti rezidentūros studijų programos akredituojamos atlikus vertinimą, ar pateikti visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai (išskyrus 19.2 papunktyje nurodytą dokumentą) ir nustatoma, kad jie parengti tinkamai. Įgaliota akredituojanti institucija priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti rezidentūros studijų programos akreditavimo, nustačiusi, kad ketinama vykdyti studijų programa atitinka rezidentūros studijoms keliamus reikalavimus bei studijų programos poreikis yra pagrįstas.“.

4. Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:

19. Aukštoji mokykla, ketinanti vykdyti naują studijų programą, Įgaliotai akredituojančiai institucijai pateikia:

19.1. prašymą akredituoti studijų programą, nurodydama pageidaujamą akreditavimo termino pradžią;

19.2. ne senesnę kaip 1 metų studijų programos išorinio vertinimo išvadą, parengtą Centro arba Agentūros pagal Apraše nustatytus reikalavimus.

19.3. aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) ar atitinkamo nevalstybinės aukštosios mokyklos valdymo organo deklaraciją dėl ketinamos vykdyti studijų programos atitikties studijų programų reikalavimams pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą.

19.4. kai teikiama kvalifikacija, institucijos, įgaliojusios teikti kvalifikaciją, pritarimą ketinamai vykdyti studijų programai.

19.5. jei ketinama vykdyti studijų programa yra jungtinė – visų aukštųjų mokyklų partnerių pasirašytą jungtinės studijų programos vykdymo sutartį.

19.6. jei teikiama ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa - ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Įgaliotos akredituojančios institucijos patvirtintą, su Švietimo ir mokslo ministerija suderintą tvarką.“.

5. Pakeičiu 20 punktą ir išdėstau jį taip:

20. Įgaliota akredituojanti institucija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus, privalo per 20 darbo dienų priimti sprendimą dėl akreditavimo. Jei išorinį programos vertinimą atlieka Įgaliota akredituojanti institucija, Aprašo 19.1 papunktyje nurodytą prašymą akredituoti ketinamą vykdyti studijų programą aukštoji mokykla turi teisę pateikti kartu su prašymu atlikti programos išorinį vertinimą. Šiuo atveju aukštoji mokykla nepateikia Aprašo 19.2 papunktyje nurodyto dokumento.“.

6. Pakeičiu 201 punktą ir išdėstau jį taip:

201. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo Įgaliota akredituojanti institucija nustato, ar pateikti visi Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai ir (arba) pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti ir ar ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jei pateikti ne visi dokumentai, ir (arba) dokumentai buvo pateikti su trūkumais, Aprašo 21 punkte nurodyto sprendimo priėmimo terminas stabdomas, iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti. Apie nustatytus trūkumus bei proceso sustabdymą Įgaliota akredituojanti institucija informuoja aukštąją mokyklą. Aukštoji mokykla turi ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo.“.

7. Pakeičiu 21 punktą ir išdėstau jį taip:

21. Įgaliota akredituojanti institucija dėl ketinamos vykdyti studijų programos priima vieną iš šių sprendimų:

21.1. akredituoti studijų programą terminui, nurodytam Aprašo 9 punkte, jei atlikus ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, ji buvo įvertinta teigiamai arba ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa atitinka jai keliamus reikalavimus;

21.2. nutraukti prašymo dėl akreditavimo nagrinėjimo procedūrą – jei aukštoji mokykla Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka per 15 darbo dienų neištaisė Įgaliotos akredituojančios institucijos nustatytų trūkumų arba atsisakė pateikto prašymo;

21.3. neakredituoti studijų programos – jei, atlikus ketinamos vykdyti studijų programos išorinį vertinimą, ji buvo įvertinta neigiamai arba ketinama vykdyti rezidentūros studijų programa neatitinka jai keliamų reikalavimų.“.

8. Pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip:

28. Aukštoji mokykla, filialas dėl vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo į Agentūrą kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras, o į Centrą kreipiasi pagal Centro patvirtintas procedūras. Dėl vykdomų studijų programų išorinio vertinimo kreipiamasi ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki studijų programos akreditavimo pabaigos.“.

9. Pakeičiu 32 punktą ir išdėstau jį taip:

32. Vykdoma studijų programa įvertinama teigiamai, jeigu atitinka šio Aprašo 27.2 papunkčio reikalavimus. Ketinama vykdyti ir filialų Lietuvos Respublikoje vykdoma programa įvertinama teigiamai, jeigu Centro ar Agentūros parengtoje išorinio vertinimo išvadoje pateiktas studijų programos įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 12 balų ir nė viena vertinama sritis nėra įvertinta „nepatenkinamai“ (pagal šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas vertinimo sritis ir įvertinimo skalę).“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                     Jurgita Petrauskienė