LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-557 „DĖL EUROPOS PABĖGĖLIŲ FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMŲ PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS, NESANTIEMS PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-604

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-557 „Dėl Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. kai numatoma vienkartinio pirkimo vertė neviršija 145 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Projekto vykdytojas per vieną mėnesį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos privalo įgaliotai institucijai raštu pateikti derinti projekto pirkimų planą (šio Tvarkos aprašo 1 priedas). Įgaliota institucija per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos priima sprendimą dėl pritarimo (nepritarimo) pateiktam projekto pirkimų planui (ar jo keitimui). Projekto pirkimų plano derinimo metu įgaliota institucija gali nuspręsti, ar taikyti išankstinę priežiūrą pirkimams, kurių vertė viršija 30 000,00 eurų (be PVM). Tokiu atveju projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų iki pirkimo pradžios pateikia įgaliotai institucijai derinti pirkimo dokumentus. Dokumentus įgaliota institucija patikrina per 10 darbo dienų.

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Projekto vykdytojas (ar partneris), gavęs įgaliotos institucijos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti, yra kitų objektyvių priežasčių). Įgaliotos institucijos sutikimas nereikalingas nutraukiant pirkimo, kurio vertė ne didesnė kaip 30 000,00 eurų (be PVM), procedūras.“

1.4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pirkimai atliekami:

16.1. konkurso būdu, kai pirkimo vertė viršija 30 000,00 eurų (be PVM). Konkursą projekto vykdytojas (ar partneris) privalo vykdyti, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatomis;

16.2. savo nuožiūra, kai pirkimo vertė ne didesnė kaip 30 000,00 eurų (be PVM). Pirkimus, vykdomus savo nuožiūra, projekto vykdytojas (ar partneris) privalo vykdyti, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo III skyriaus nuostatomis.“

1.5. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Pirkimo sutartis, išskyrus pirkimą, kurio vertė neviršija 2897 eurų (be PVM), turi būti sudaroma raštu.

1.6. Pakeičiu 65.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

65.2. pirkimo sutartis, išskyrus pirkimą, kurio vertė neviršija 2897 eurų (be PVM), turi būti sudaroma raštu. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:“.

1.7. Pakeičiu 1 priedo lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:

Nr.

Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir projekto detalaus biudžeto eilutė, kurioje numatyta pirkimo suma

Pirkimo suma Eur, nurodyta biudžete

Pirkimo būdas

Pirkimą vykdysiantis subjektas (projekto vykdytojas ar partneris (jei nurodoma, kad partneris, parašomas jo statusas (PO ar NPO)

Pirkimo vykdymo data (nurodyti pirkimo pradžią, t. y. metus ir mėnesį)

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė