LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. XIII-2895 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gruodžio 19 d. Nr. XIV-2419

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Inžinerinė savivaldybės infrastruktūra – šilumos perdavimo tinklai, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžineriniai statiniai, vietinės reikšmės keliai (taip pat kelio elementai ir kiti inžineriniai statiniai, numatyti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros statinio projekte ir esantys žemės juostoje, skirtoje gatvės ir jos elementų įrengimui, kai vietinės reikšmės kelias yra mieste, miestelyje ar kaimo gyvenamojoje vietovėje), kiti transporto statiniai, už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą savivaldybės teritorijoje atsakingas savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius ir (ar) savivaldybės infrastruktūros valdytojas.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Savivaldybių infrastruktūros plėtros politikos formavimas ir įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija formuoja savivaldybių infrastruktūros plėtros politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą.

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

2. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) išduoda ir (ar) panaikina leidimus vykdyti žemės kasimo darbus aplinkos ministro nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) tvirtina savivaldybės strateginį veiklos planą, jo prieduose išdėstytą savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių sąrašą, šių priemonių įgyvendinimo terminus, vykdytojus, lėšų šaltinius, kitą su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusią informaciją (toliau – priemonių planas), savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų panaudojimo ateinančiais kalendoriniais metais planą;“.

4. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) iki einamųjų metų gegužės 31 dienos tvirtina praėjusių kalendorinių metų Programos lėšų panaudojimo ataskaitą;“.

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

4. Suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti reikalingas preliminarus lėšų poreikis nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu tvirtinamais statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais ir želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, kai prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros metu yra planuojamas želdinių veisimas.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 2 dalies 6 punktą.

2. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) pagal kompetenciją teikti pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo.

 

6 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius per 3 darbo dienas nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) pasiūlymo gavimo dienos raštu kreipiasi į savivaldybės infrastruktūros valdytoją (valdytojus), kuriam (kuriems) būtų perduota savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) įrengta ar pastatyta infrastruktūra, dėl pasiūlymo sudaryti trišalę (kai numatoma įrengti ir (ar) pastatyti savivaldybės infrastruktūra bus perduota vienam savivaldybės infrastruktūros valdytojui) ar daugiašalę savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas (nustatyti) savivaldybės infrastruktūros valdytojas (valdytojai), kuriam (kuriems) būtų perduota savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) įrengta ar pastatyta infrastruktūra, per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos įvertina pasiūlymą projektuoti, statyti ir (ar) įrengti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) siūlomą infrastruktūrą ir raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorių apie pritarimą ar motyvuotą nepritarimą sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius per 15 darbo dienų nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) kreipimosi gavimo dienos raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorių (iniciatorius) apie pasiūlymo priėmimą ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo sąlygas (informaciją apie teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus reikalavimus savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus siūlomai inžinerinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, galimybę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriui, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui ir savivaldybės infrastruktūros valdytojui sudaryti preliminarią sutartį dėl pagrindinės savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo ir kreiptis dėl prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų, siekiant nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus siūlomos inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros preliminarų mastą (kiekį, dydį), išlaidas ir kitus duomenis, būtinus savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčiai sudaryti) arba apie motyvuotą pasiūlymo atmetimą. Pasiūlymas atmetamas, kai nėra parengto ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir (ar) kai pasiūlymas prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams, galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams, priemonių planui (išskyrus atvejus, kai plėtojama neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra), ir (ar) kai yra gautas savivaldybės infrastruktūros valdytojo (valdytojų) motyvuotas nepritarimas sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.“

 

7 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tarp savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus, savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių), savivaldybės infrastruktūros valdytojo (valdytojų) ir (ar) elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojų vadovaujantis šiuo įstatymu ir Civiliniu kodeksu:

1) kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas, – iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo;

2) kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas ir vadovaujantis Statybos įstatymu privaloma pranešti apie statybos pradžią, – iki šio pranešimo dienos;

3) kai neprivaloma pranešti apie statybos pradžią, – iki statybos darbų pradžios.

2. Kai, vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatyme nustatytais reikalavimais, turi būti sudaroma sutartis dėl bendro elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimo ir bendras elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimas numatomas daugiašalėje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje, atskira sutartis dėl bendro elektroninių ryšių infrastruktūrų įrengimo nesudaroma.

3. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma, kai planuojama statyti naują ir (ar) rekonstruoti esamą pastatą, inžinerinį statinį, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai, ir (ar) esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis turi apimti savivaldybės infrastruktūros, reikalingos planuojamam statyti naujam ir (ar) rekonstruoti esamam pastatui, inžineriniam statiniui, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai, ir (ar) esamam inžineriniam statiniui rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra, projektavimą, įrengimą ir (ar) statybą. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nesudaroma, kai:

1) savivaldybės infrastruktūros plėtra nesusijusi su konkretaus statytojo (vystytojo) reikmėmis ir ją savo lėšomis įgyvendina savivaldybės infrastruktūros valdytojai;

2) savivaldybės infrastruktūros plėtrą įgyvendina kiti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriai;

3) siekiama įrengti ar pastatyti naują kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nesuplanuotą savivaldybės infrastruktūrą. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tik po to, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, parengiamas atitinkamas vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ir tam įgaliota institucija šį dokumentą patvirtina.

4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus parengtose savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinėse sąlygose nurodoma:

1) sutarties įsigaliojimo, keitimo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) savivaldybės infrastruktūra, kuriai suprojektuoti ir statyti ar įrengti sudaroma sutartis, jos projektavimo, projekto sprendinių derinimo su savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriumi, statybos ar įrengimo sąlygos ir tvarka;

3) kompensavimo už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą sąlygos ir tvarka, kartu numatant savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, mokėtinos už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus statinius, kuriems reikalinga savivaldybės infrastruktūra ir kurie statomi vėlesniais etapais negu numatyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (statytojo) projektuojama ir statoma ar įrengiama savivaldybės infrastruktūra, įskaitymo į savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriui mokėtiną kompensacijos sumą, tvarka;

4) savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo sąlygos ir tvarka;

5) rizikos, susijusios su sutartyje nustatytais šalių įsipareigojimais, įskaitant savivaldybės infrastruktūros tinkamumą naudoti, pasidalijimas tarp sutarties šalių;

6) suprojektuotos ir pastatytos ar įrengtos savivaldybės infrastruktūros neatlygintino perdavimo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams sąlygos ir tvarka;

7) pretenzijų teikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

8) žalos atlyginimo tvarka;

9) savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (kai jis yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas ir jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (jo dalyje) pagal teritorijų planavimo dokumentą numatyta savivaldybės infrastruktūros plėtra) sutikimas, kad, vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, atsiskaitant už savivaldybės infrastruktūros plėtrai Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės nuosavybėn perleidžiamą jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (jo dalį), būtų įskaityta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka ar jos dalis;

10) žemės sklypo (jo dalies) įsigijimo savivaldybės nuosavybėn, kai jis numatomas, sąlygos ir terminai.

5. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje šalių sutarimu gali būti kitų šio straipsnio 4 dalyje nenurodytų, bet jų esmei neprieštaraujančių sąlygų.

6. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys ir savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius pasirašytą šios sutarties tekstą be šioje dalyje nurodytų asmens duomenų paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“). Draudžiama skelbti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus, statytojo (vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta to asmens tapatybė. Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius, teikiantis skelbti sutarties tekstą IS „Infostatyba“.

7. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties šalių rašytiniu susitarimu sutartis gali būti keičiama, gali būti pratęsiamas savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas (iki kompensacijų už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą savivaldybės infrastruktūrą išmokėjimo dienos) ar ji nutraukiama šio įstatymo ir Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.

8. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis keičiama, kai Statybos įstatymo nustatyta tvarka pasikeičia savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas, vystytojas).

9. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nutraukiama savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus sprendimu, kai:

1) neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas ir savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas, vystytojas) pateikia prašymą savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties nutraukimo;

2) panaikinamas statybą leidžiančio dokumento galiojimas;

3) statybos darbai nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos nepradedami per 3 metus.

10. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus (iniciatorių) (statytojo, vystytojo) prašymo gavimo dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar šio straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodyto 3 metų termino pabaigos priima sprendimą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties nutraukimo, apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties šalis ir šio straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka jį paskelbia IS „Infostatyba“.

11. Sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita sutarties šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai ją vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, apie sutarties nutraukimą įspėdama kitą sutarties šalį prieš 30 kalendorinių dienų.

12. Ginčai dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių vykdymo, išlaidų, patiriamų įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, kompensavimo sprendžiami šalių derybomis. Jeigu šalys nesusitaria, ginčai nagrinėjami teisme.

 

8 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Papildyti 9 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

6) apskaičiuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką (jeigu statinio projekte, pagal kurį siekiama gauti statybą leidžiantį dokumentą, numatyta atskirų statinių statybą pradėti ne tuo pačiu metu (etapais), savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama jos dalį nurodant kiekvienam statiniui atskirai), kai ji mokama:

a) kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas, – iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo;

b) kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas ir vadovaujantis Statybos įstatymu privaloma pranešti apie statybos pradžią, – iki šio pranešimo dienos;

c) kai neprivaloma pranešti apie statybos pradžią, – iki statybos darbų pradžios.“

 

 

9 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus funkcijos

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius:

1) iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, sumoka savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus, kai ši įmoka nemokama arba nuo jos atleidžiama, arba, kai sudarytoje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad ši įmoka mokama dalimis, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius pateikia rašytinį prašymą savivaldybei dėl įmokos mokėjimo dalimis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka dalimis turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo);

2) per savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pastato ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrengia ir neatlygintinai perduoda savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytą infrastruktūrą šioje sutartyje nurodytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams;

3) per savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) žemės sklypas (jo dalis), reikalingas savivaldybės infrastruktūros plėtrai, gali būti įsigyjamas savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

10 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus funkcijos

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius:

1) kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas ar neprivalomas ir vadovaujantis Statybos įstatymu privaloma pranešti apie statybos pradžią – iki šio pranešimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai šie darbai gali būti vykdomi nepranešus apie statybos pradžią, sumoka savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, išskyrus:

a) šio įstatymo 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama ar nuo jos atleidžiama arba sudarytoje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius pateikia rašytinį prašymą savivaldybei dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo dalimis;

b) kai šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytu atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje susitarta dėl kiekvienos kitos to paties savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus mokėtinos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos sumos įskaitymo į kompensacijos (mokėtinos už pagal anksčiau šio savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus sudarytą savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą inžinerinę savivaldybės infrastruktūrą) sumą. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka dalimis turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo). Jeigu statinio projekte, pagal kurį bus vykdomi statybos darbai, numatyta atskirų statinių statybą pradėti ne tuo pačiu metu (etapais), savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus prašymu sumokama šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyta tvarka tik už tą statinį, apie kurio statybos pradžią pranešta;

2) per savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pastato ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrengia ir neatlygintinai perduoda savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytą infrastruktūrą šioje sutartyje nurodytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams;

3) per savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) žemės sklypas (jo dalis), reikalingas savivaldybės infrastruktūros plėtrai, gali būti įsigyjamas savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

11 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius patvirtintą Programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitą (toliau – Programos lėšų panaudojimo ataskaita) pateikia tikrinti viešojo intereso įmonių audito įmonei ar auditoriui. Komisijai Programos lėšų panaudojimo ataskaita pateikiama kartu su auditoriaus išvada. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo tikrinti dienos Komisija parengia išvadą dėl Programos lėšų panaudojimo pagrįstumo (atitikties priemonių planui ir Programos lėšų panaudojimo planui).“

 

 

12 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybės infrastruktūros projektavimo išlaidos apskaičiuojamos iki savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo dienos, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu tvirtinamomis statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis. Savivaldybės infrastruktūros statybos ir (ar) įrengimo išlaidos apskaičiuojamos iki savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo dienos, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu tvirtinamais statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais ir želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, kai želdiniai priskiriami inžinerinės savivaldybės infrastruktūros statinio elementams. Savivaldybės infrastruktūros plėtros kainų pokyčio riziką prisiima savivaldybės infrastruktūros iniciatorius.“

 

13 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojai

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką moka teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūra, statomo naujo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir jam naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas), išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama šių statinių statybai ar rekonstravimui:

1) valstybei svarbaus projekto statinio (statinių) ir (ar) valstybei svarbiam projektui įgyvendinti skirto statinio (statinių) valstybei svarbaus projekto teritorijoje, kurios ribas nustato Vyriausybė. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui informaciją, ar šiame punkte nurodytas statinys (statiniai) skirtas (skirti) valstybei svarbiam projektui įgyvendinti, pateikia subjektas, atsakingas už tokio projekto įgyvendinimą (laisvųjų ekonominių zonų teritorijoje – laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, pramonės parko, įsteigto pagal Investicijų įstatymo reikalavimus, teritorijoje – pramonės parko operatorius, stambių projektų, kaip jie nustatyti Investicijų įstatyme, teritorijoje – investuotojas, sudaręs stambaus projekto investicijų sutartį);

2) geležinkelio infrastruktūros objekto (objektų), geležinkelio stočių ir joms aptarnauti skirtų statinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objekto (objektų) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, kai jų eksploatacijai nereikalinga savivaldybės infrastruktūra, išskyrus vietinės reikšmės kelius;

3) savivaldybės infrastruktūros ir (ar) jai aptarnauti skirtų statinių;

4) statinių, skirtų krašto apsaugos sistemos institucijų funkcijoms vykdyti, krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose;

5) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų, jų įsteigtų įstaigų, tarptautinių organizacijų ir jų atstovybių, kurios naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus.

3. Nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos atleidžiami statytojai (vystytojai), kai pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį jų lėšomis projektuojamos, statomos ir (ar) įrengiamos savivaldybės infrastruktūros išlaidos yra ne mažesnės negu apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams išmokamos kompensacijos už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą dydis lygus savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytų savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skirtumui. Kai statytojo (vystytojo) lėšomis projektuojamos, statomos ir (ar) įrengiamos savivaldybės infrastruktūros išlaidos, apskaičiuotos vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, mažesnės negu apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, statytojas (vystytojas) sumoka šį skirtumą.

4. Savivaldybės taryba savo sprendimu, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka ir savo patvirtintais kriterijais, gali nustatyti kitus, negu nurodyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, atvejus, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūra pastatoma ir (ar) įrengiama savivaldybės biudžeto lėšomis.

5. Kai neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui raštu pateikus prašymą savivaldybei. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama per 3 mėnesius nuo prašymo grąžinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pateikimo. Prašyme nurodoma savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita, į kurią sugrąžinama įmokėta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka.“

 

14 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojai

1. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką moka teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūra, statomo naujo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir jam naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas), išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus.

2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama šių statinių statybai ar rekonstravimui:

1) valstybei svarbaus projekto statinio (statinių) ir (ar) valstybei svarbiam projektui įgyvendinti skirto statinio (statinių) valstybei svarbaus projekto teritorijoje, kurios ribas nustato Vyriausybė. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui informaciją, ar šiame punkte nurodytas statinys (statiniai) skirtas (skirti) valstybei svarbiam projektui įgyvendinti, pateikia subjektas, atsakingas už tokio projekto įgyvendinimą (laisvųjų ekonominių zonų teritorijoje – laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, pramonės parko, įsteigto pagal Investicijų įstatymo reikalavimus, teritorijoje – pramonės parko operatorius, stambių projektų, kaip jie nustatyti Investicijų įstatyme, teritorijoje – investuotojas, sudaręs stambaus projekto investicijų sutartį);

2) geležinkelio infrastruktūros objekto (objektų), geležinkelio stočių ir joms aptarnauti skirtų statinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objekto (objektų) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, kai jų eksploatacijai nereikalinga savivaldybės infrastruktūra, išskyrus vietinės reikšmės kelius;

3) savivaldybės infrastruktūros ir (ar) jai aptarnauti skirtų statinių;

4) statinių, skirtų krašto apsaugos sistemos institucijų funkcijoms vykdyti, krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose;

5) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, Europos Sąjungos institucijų, jų įsteigtų įstaigų, tarptautinių organizacijų ir jų atstovybių, kurios naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus.

3. Nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos atleidžiami statytojai (vystytojai), kai:

1) pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį jų lėšomis projektuojamos, statomos ir (ar) įrengiamos savivaldybės infrastruktūros išlaidos yra ne mažesnės negu apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams išmokamos kompensacijos už inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrą dydis lygus savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytų savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skirtumui. Kai statytojo (vystytojo) lėšomis projektuojamos, statomos ir (ar) įrengiamos savivaldybės infrastruktūros išlaidos, apskaičiuotos vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, mažesnės negu apskaičiuota savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, statytojas (vystytojas) sumoka šį skirtumą;

2) iki 2021 m. sausio 1 d. buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir pasikeitus esminiams statinio projekto sprendiniams reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pastato (pastatų) bendrasis plotas (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžinerinio statinio, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytas plotas (kvadratiniais metrais) nedidėja. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju pastato (pastatų) bendrasis plotas (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžinerinio statinio, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytas plotas (kvadratiniais metrais) didėja – savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama ir mokama tik už padidėjusį pastato (pastatų) bendrą plotą ir (ar) inžinerinio statinio užstatytą plotą.

4. Savivaldybės taryba savo sprendimu, vadovaudamasi savo nustatyta tvarka ir savo patvirtintais kriterijais, gali nustatyti kitus, negu nurodyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, atvejus, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūra pastatoma ir (ar) įrengiama savivaldybės biudžeto lėšomis.

5. Kai, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentu, savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikalingas konkretus savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas (jo dalis), šis žemės sklypas (jo dalis) gali būti įsigyjamas savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta tvarka. Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo susitarimu atsiskaitant už savivaldybės nuosavybėn perleidžiamą savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (jo dalį), įskaitoma, gavus savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus sutikimą, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo privaloma sumokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka (jos dalis), lygi perleidžiamo žemės sklypo (jo dalies) rinkos vertei, nustatytai atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Tokiu atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo prievolė sumokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką (jos dalį) laikoma įvykdyta. Kai perleidžiamo žemės sklypo (jo dalies) rinkos vertė, nustatyta atlikus individualų turto vertinimą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, yra mažesnė už mokėtiną savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką (jos dalį), savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas sumoka šį skirtumą.

6. Šio straipsnio 5 dalyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (jos dalies) įskaitymo būdas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar perleidžiamame žemės sklype (jo dalyje), reikalingame savivaldybės infrastruktūros plėtrai, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojas pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį vykdo savivaldybės infrastruktūros, reikalingos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo planuojamam statyti naujam ir (ar) rekonstruoti esamam pastatui, inžineriniam statiniui, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai, ir (ar) esamam inžineriniam statiniui rekonstruoti į pastatą, projektavimą, įrengimą ir (ar) statybą.

7. Kai neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas, savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojui raštu pateikus prašymą savivaldybei. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka grąžinama per 3 mėnesius nuo prašymo grąžinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką pateikimo. Prašyme nurodoma savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėtojo atsiskaitomoji sąskaita, į kurią sugrąžinama įmokėta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka.“

 

15 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiomis galios 16 straipsnio 3 ir 31 dalis.

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, šio įstatymo 7, 8, 10 ir 14 straipsnius, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2024 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 7, 8, 10 ir 14 straipsniai įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

4. Prašymų sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, pateiktų iki šio įstatymo įsigaliojimo, ar prašymų apskaičiuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką, pateiktų iki šio įstatymo įsigaliojimo, nagrinėjimo procedūros baigiamos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda