AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO ĮMONĖS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. V3-8

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 24 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdamas į Audito priežiūros komiteto 2017 m. vasario 21 d. nutarimą A1-3.4:

1.  T v i r t i n u  Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                               Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos direktoriaus

2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V3-8

 

 

AUDITO ĮMONĖS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2.  Šis Tvarkos aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 2 dalies ir 24 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

3.  Šiame Tvarkos apraše vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Įstatyme vartojamų sąvokų reikšmes.

 

II skyrius

AUDITO ĮMONĖS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO ATNAUJINIMAS

 

 

4.    Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytais atvejais, audito įmonei ar viešojo intereso audito įmonei (toliau kartu – audito įmonė) nustatomas ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų terminas pateikti Įstatymo 38 straipsnio 7 punkte nurodytą informaciją, sudaryti sąlygas atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą. Terminas nurodomas pranešime apie ketinimą sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą (toliau – pranešimas). Pranešimą rengia ir audito įmonei apie ketinimą sustabdyti audito įmonės pažymėjimo galiojimą raštu praneša Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba).

5.    Audito įmonei per pranešime nurodytą terminą nepateikus Įstatymo 38 straipsnio 7 punkte nurodytos informacijos, nesudarius sąlygų atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo, Tarnybos direktoriaus įsakymu sustabdomas audito įmonės pažymėjimo galiojimas ir nustatomas terminas pateikti Įstatymo 38 straipsnio 7 punkte nurodytą informaciją, sudaryti sąlygas atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą.

6.    Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu atveju audito įmonės pažymėjimo galiojimas sustabdomas vadovaujantis Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo ar Informacijos apie galimus pažeidimus pateikimo, pažeidimo tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo nustatyta  tvarka.

7.    Jei audito įmonės pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytais atvejais, audito įmonės pažymėjimo galiojimas atnaujinamas kai panaikinamos priežastys, dėl kurių audito įmonės pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir audito įmonė pateikė Tarnybai rašytinį prašymą atnaujinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą. Audito įmonės pažymėjimo galiojimas atnaujinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

8.    Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu atveju audito įmonė rašytinio prašymo atnaujinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą teikti neprivalo, audito įmonės pažymėjimo galiojimas laikomas atnaujintu nuo kitos darbo dienos, pasibaigus sprendime skirti Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytą poveikio priemonę nustatytam terminui.

 

III skyrius

AUDITO ĮMONĖS PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

9.    Audito įmonės, kuri šio Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka per nustatytą terminą nesudarė sąlygų atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo ar nepateikė Įstatymo 38 straipsnio 7 punkte nurodytos informacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu.

10.  Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 2 punkte  nurodytu atveju audito įmonės pažymėjimo galiojimas panaikinamas vadovaujantis Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo, Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo ar Informacijos apie galimus pažeidimus pateikimo, pažeidimo tyrimo atlikimo, juos atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo  nustatyta tvarka.

______________________