herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, SIEKIANT UŽTIKRINTI LIETUVOS ATSTOVAVIMĄ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 22 d. Nr. 2V-66 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.4.3. papunktyje nurodyta priemone „konkurso būdu skirti stipendijas užsienyje gyvenantiems jauniems profesionalams, siekiant skatinti jų grįžimą į Lietuvą, ir Lietuvoje gyvenantiems jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose“ bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ (su visais jo pakeitimais), pagal kurį Departamentas įgyvendina 1.2.131 papunktį „konkurso būdu skirti stipendijas užsienyje gyvenantiems jauniems profesionalams, siekiant skatinti jų grįžimą į Lietuvą, ir Lietuvoje gyvenantiems jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose“:

1.            Tvirtinu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašą (pridedama, 10 lapų).

2.            Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai specialistei Ritai Andrejevai teisės aktų ir šio įsakymo 1 punkto patvirtinto tvarkos aprašo tvarka skelbti ir organizuoti stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, konkursą.

 

 

 

Vyriausiasis patarėjas,

pavaduojantis direktorių                                                                                 Juozas Meldžiukas

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-66 (1.4)

 

STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIEMS ŽMONĖMS, SIEKIANT UŽTIKRINTI LIETUVOS ATSTOVAVIMĄ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose  (toliau – stipendija), tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja stipendijų skyrimo tikslą, dydį, kriterijus, siūlomų kandidatų šioms stipendijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus, stipendijų skyrimo ir atsiskaitymo už stipendijų panaudojimą tvarką.

2.  Stipendijas skiria Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Stipendijos mokamos iš Departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3.  Konkursas stipendijoms gauti yra skelbiamas ne mažiau kaip 4 (keturis) kartus per metus, arba tol, kol yra stipendijoms numatytų lėšų Departamento biudžete.

4.  Stipendijos tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti jaunus žmones, gyvenančius Lietuvoje, atstovauti Lietuvą užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose.

5.  Apraše vartojamos sąvokos:

5.1.      jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

5.2.      paraiška – pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas dokumentas, kuris kartu su Aprašo 2 priedu ir 12 punkte nurodytais papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti stipendiją;

5.3.      pretendentas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikęs paraišką gauti stipendiją;

5.4.      stipendija – šio Aprašo nustatyta tvarka jaunam žmogui teikiama vienkartinė piniginė išmoka, kuri skiriama siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose.

5.5.      tarptautinė organizacija – tai organizacija, įsteigta tarptautinės sutarties ar kito tarptautinio teisės akto pagrindu, turinčio aiškiai apibrėžtus tikslus bei funkcijas. Tarptautinės organizacijos gali vienyti ne mažiau kaip tris toje pačioje veiklos srityje veikiančias užsienio organizacijas bei turėti nuolatinį veiklos pobūdį, arba gali veikti skirtingose valstybėse, arba gali vienyti daugiau negu tris valstybes, arba būti bet kuri Europos Sąjungos, NATO, Jungtinių tautų ir Europos Tarybos institucija;

5.6.      Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS PRETENDENTAMS

 

6.  Teisę pretenduoti gauti stipendiją turi: jaunas žmogus, kurio faktinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, turintis kvietimą iš tarptautinės organizacijos dalyvauti ir atstovauti Lietuvą tarptautiniame renginyje ir atitinkantis Aprašo 8 punkte išvardintas sąlygas. Renginio data, į kurį vykti (arba į kurį buvo vykstama) yra prašoma stipendijos, negali būti ankstesnė negu 2019 m. balandžio 1 d. ir ne vėlesnė negu einamųjų metų gruodžio 31 d.

7.  Stipendija gali būti skiriama už dalyvavimą renginyje, kuris jau įvyko (bet ne anksčiau negu 2019 m. balandžio 1 d.) arba už dalyvavimą renginyje, kuris dar įvyks.

8.  Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

8.1.      paraiškos teikimo metu (arba dalyvavimo renginyje metu, jeigu renginio data yra ankstesnė negu paraiškos teikimo data) atitikti jauno žmogaus sąvoką, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei šiame apraše;

8.2.      turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, kurio faktinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje;

8.3.      turi turėti darbo su jaunimu patirties arba priklausyti jaunimo organizacijai, arba būti jaunimo (su jaunimu dirbančios) interesus atstovaujančios organizacijos nariu (arba turėti su jaunimu dirbančios organizacijos vadovo patvirtinimą, kad pretendentas aktyviai dalyvauja jos veikloje) arba dalyvauti mokinių savivaldos veiklose, arba turėti patirties tarptautiniu lygmeniu atstovaujant Lietuvą;

8.4.      turi turėti kvietimą iš tarptautinės organizacijos dalyvauti tarptautiniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvą.

8.5.      turi būti negavęs stipendijos atstovauti Lietuvą tarptautiniame renginyje pagal šį Aprašą. Jeigu pretendentas jau yra gavęs stipendiją atstovauti Lietuvą tarptautiniame renginyje pagal šį Aprašą, nuo stipendijos skyrimo dienos turi būti praėję ne mažiau kaip dveji metai.

8.6.      pretendentas neturi kito finansinio šaltinio, prašomoms išlaidoms apmokėti.

9.  Pretendento atstovavimas Lietuvą tarptautiniu lygmeniu turi teikti aiškiai pastebimą pridėtinę vertę Lietuvai. Atstovavimo Lietuvai pridėtinė vertė yra nustatoma ekspertų kiekvieną kartą vertinant pretendento užpildytą Aprašo 1 priede pateiktą informaciją.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

10. Pretendentas gali pateikti tik vieną paraišką stipendijai gauti. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė negu nurodyta Aprašo 13 punkte. Siekiant užtikrinti dokumentų vertinimo skaidrumą ir pretendentų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pretendento iniciatyva negalimas.

11. Pretendentas, vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Aprašo 1 ir 2 priedai) formą ir Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pretendentas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška turi būti pateikta iki Aprašo 13 punkte nurodyto termino pabaigos.

12. Kartu su paraiška privaloma pateikti:

12.1.    pretendento asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;

12.2.    dokumentus, kurie įrodytų pretendento atitiktį Aprašo 8.3 papunktyje išvardintiems reikalavimams (pavyzdžiui, organizacijos vadovo pasirašyta pažyma dėl pretendento narystės, veiklos organizacijoje ir pan.);

12.3.    kvietimą iš tarptautinės organizacijos dalyvauti tarptautiniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvą;

12.4.    atstovaujamos organizacijos (jei yra) arba paties pretendento (jei nėra atstovaujamos organizacijos) patvirtinimą (Aprašo 3 priedas), jog pretendentas nėra gavęs finansavimo tame pačiame renginyje iš kitų finansinių šaltinių.

13. Informacija apie stipendijų konkursą skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt. Užpildytos paraiškos Departamentui gali būti pateiktos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo interneto puslapyje www.jrd.lt patalpinto skelbimo dėl stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, dienos, jeigu skelbime nenurodyta kitaip.

14. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas Rita.Andrejeva@jrd.lt, tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pretendentams teikiama iki paskutinės programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

IV SKYRIUS

STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

 

15.       Stipendija yra vienkartinė. Stipendija gali būti skirta pretendento kelionės, apgyvendinimo, renginio dalyvio mokesčio, maitinimo, kitų paraiškoje pagrįstų išlaidų apmokėjimui.

16.   Vadovaujantis šiuo Aprašu, vienos stipendijos dydis – 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur. Stipendijai skiriamų lėšų sumos dydis gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į Departamento biudžeto galimybes ir konkurso metu pateiktų paraiškų skaičių. Departamento skiriamų lėšų kiekis yra nurodomas skelbime dėl stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose.

17.   Departamentui skyrus stipendiją, stipendiją gavęs žmogus gali pakartotinai pretenduoti gauti stipendiją, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, po ne mažiau kaip dvejų metų nuo stipendijos skyrimo dienos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

18. Departamento darbuotojas, atsakingas už šio Aprašo įgyvendinimą, gavęs paraiškas atlieka pirminį paraiškos vertinimą. Jei pretendentas neatitinka Aprašo 7, 8, 11, 13 punktų reikalavimų, jo paraiška ekspertams nėra perduodama. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Aprašo 12 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai, Departamento darbuotojas, atsakingas už šio Aprašo įgyvendinimą, kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Pretendentui nepateikus dokumentų per Departamento darbuotojo, atsakingo už šio Aprašo įgyvendinimą, nurodytą laiką, paraiška yra atmetama ir toliau nebevertinama.

19. Paraiškų turinį vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Departamentas ir kurie vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Ekspertai pretendentų pateiktų paraiškų vertinimus pateikia Departamento direktoriaus įsakymu paskirtam atsakingam asmeniui (toliau – Komisijos sekretorius), užpildydami Paraiškos vertinimo anketą dėl stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose (Aprašo 4 priedas).

20. Ekspertai, vertindami paraiškos turinį, atsižvelgia į šiuos kriterijus:

20.1.    pretendento atstovavimo renginyje pridėtinę vertę ir aktualumą Lietuvai;

20.2.    pretendento žinių bei informacijos, gautų renginio metu, tolimesnį panaudojimą bei pritaikymą;

20.3.    pretendento motyvaciją dalyvauti tarptautiniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvą;

20.4.    pretendento pateiktą sąmatą dėl dalyvavimo tarptautiniame renginyje ir atstovavimo Lietuvai.

21. Atsižvelgiant į 20 punkte išvardintus kriterijus pretendentai reitinguojami pagal dviejų ekspertų skirtų balų vidurkį. Komisijos sekretorius, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus, kuriuose turi būti pateikti motyvai ir paaiškinimai dėl pretendentų atitikties 20 punkte nurodytiems kriterijams, dėl stipendijų skyrimo pretendentams, parengia pretendentų pateiktų paraiškų vertinimo suvestinę, kurioje nurodomi dviejų paraišką vertinusių ekspertų skirtų balų vidurkiai (toliau – suvestinė). Suvestinę Komisijos sekretorius perduoda Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai stipendijų vertinimo komisijai (toliau – Komisija) svarstymui.

22. Komisijos posėdžio metu Komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus bei siūlymus, ir įvertinusi suvestinėje pateiktus duomenis, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui. Jeigu Komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui, Komisijos sprendimu paraiška skiriama vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, Komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui. Jeigu Komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio paraiškos vertinimo, kurį atlieka Komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną paraišką, paraiškų paskirstymo Komisijos nariams bei Komisijos narių atliekamo pakartotinio paraiškų vertinimo tvarka aprašyta Komisijos darbo reglamente.

23. Komisiją gali sudaryti Departamento darbuotojai bei išorės asmenys, turintys jaunimo politikos įgyvendinimo patirties. Komisiją sudaro ne mažiau kaip penki asmenys.

24. Sprendimą dėl stipendijų skyrimo pretendentams, įvertinęs argumentuotą Komisijos siūlymą, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt. Departamento darbuotojas, atsakingas už šio aprašo įgyvendinimą, apie priimtą motyvuotą sprendimą dėl stipendijos (ne) skyrimo pretendentus informuoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo paskelbimo Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

 

VI SKYRIUS

STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

25. Departamentas per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo priėmimo pasirašo su asmeniu, kuriam skirta stipendija, Departamento direktoriaus nustatytos formos sutartį, kurioje numatyta lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos sąlygos.

26. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas ir skirta suma išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu išsiaiškinama, jog stipendijos gavėjas stipendijai gauti pateikė melagingus (suklastotus) duomenis (dokumentus).

27. Departamentui skyrus stipendiją pretendentui dalyvauti tarptautiniame renginyje, kuriame pretendentas atstovaus Lietuvą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio renginio arba po sutarties pasirašymo, jeigu renginio data yra ankstesnė negu sutarties pasirašymo data, būtina pateikti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, kelionės (-ių) dokumentus, renginio dalyvių sąrašą su atstovaujamomis organizacijomis ir (ar) atstovaujamomis valstybėmis).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Pretendentas, teikdamas paraišką, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Departamentas neatsako, jei dėl pretendento paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.) pretendento nepasiekia laiškai arba su pretendentu negalima susisiekti.

30. Pretendentui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

31. Teikdamas paraišką, pretendentas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), teisės aktų nustatyta tvarka gali būti viešinama su Aprašu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

32. Departamento direktoriaus sprendimas gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai.

33. Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai, bendra stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienai stipendijai galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

34. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________

 

Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose tvarkos aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA

DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIEMS ŽMONĖMS, SIEKIANT UŽTIKRINTI LIETUVOS ATSTOVAVIMĄ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

 

1. Pretendento duomenys:

 

Asmeniniai duomenys

Vardas, pavardė

Gimimo data

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

Tel.

El. pašto adresas

Banko pavadinimas

Banko sąskaitos numeris

 

 

2. Kokioje šalyje, kokiame renginyje planuojate atstovauti (arba atstovavote) Lietuvą tarptautiniu mastu? Trumpai aprašykite renginį (iki 100 žodžių).

 

 

3. Remdamiesi renginio turiniu, aprašykite renginio aktualumą bei pridėtinę vertę Lietuvai (iki 200 žodžių).

 

 

4. Aprašykite planuojamą renginio metu gautų žinių bei informacijos tolimesnį panaudojimą bei pritaikymą (iki 100 žodžių).

 

 

 

5. Aprašykite savo dalyvavimo renginyje ir atstovavimo Lietuvai motyvaciją (iki 100 žodžių).

 

 

Teikdama (-as) paraišką, suprantu ir sutinku, kad mano asmens duomenys, pateikti kartu su paraiška, būtų naudojami stipendijos skyrimo jauniems asmenims, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tikslais.

 

 

 

Teikdama (-as) paraišką, patvirtinu, kad paraiškoje ir jos prieduose nėra pateikta klaidinančios arba melagingos informacijos. Man žinoma, kad jeigu mano pateiktuose dokumentuose yra klaidinga ar melaginga informacija, pateikta paraiška bus atmesta arba sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

 

 

 

_____________________                              _________________________________________

(data)                                                                       (pretendento vardas, pavardė, parašas)

 

 

Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose tvarkos aprašo

2 priedas

 

STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIEMS ŽMONĖMS, SIEKIANT UŽTIKRINTI LIETUVOS ATSTOVAVIMĄ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, KONKURSO PRELIMINARI SĄMATA

 

___________________

Data, numeris

 

_____________________________

(Pretendento vardas ir pavardė) 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Prašoma suma (bendra suma lygi 250 Eur.), trumpas pagrindimas

1.

Kelionės bilietų išlaidos

2.

Apgyvendinimo išlaidos

3.

Renginio dalyvio mokestis

 

4.

Maitinimo išlaidos

 

5.

Kitos išlaidos (jeigu yra, įvardinkite)

Iš viso 1+2+3+4+5 suma:

250 Eur

 

 

 

 

 

 

_____________________                              _________________________________________

(data)                                                                       (pretendento vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose tvarkos aprašo

3 priedas

 

ATSTOVAUJAMOS ORGANIZACIJOS (ARBA PRETENDENTO) DEKLARACIJA

 

___________________

(Data)

 

_____________________________

(Sudarymo vieta)

 

 

Aš, ____________________________________________________________________________,

(pretendento atstovaujamos organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (arba pretendento, jeigu atstovaujamos organizacijos nėra) vardas ir pavardė)  

 

tvirtinu, kad pretendentui _________________________________________________________, ketinančiam

(pretendento vardas pavardė)

 

dalyvauti (arba dalyvavusiame) renginyje _______________________________________________

(renginio pavadinimas)

 

___________________________________________ ir atstovauti _____________________________________,

(atstovaujamos organizacijos arba šalies pavadinimas)

 

iš kitų šaltinių nebus apmokamos išlaidos, prašomos apmokėti iš Departamento.      

 

 

__________________________                                                                  __________________

(pretendento atstovaujamos organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens                                                 (parašas)

(arba pretendento, jeigu atstovaujamos organizacijos nėra) vardas ir pavardė)

 

 

 

Stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose tvarkos aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIEMS ŽMONĖMS, SIEKIANT UŽTIKRINTI LIETUVOS ATSTOVAVIMĄ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

 

___________________

Data, numeris

 

_____________________________

(Pretendento vardas ir pavardė)

 

Eil.

nr.

Vertinimo kriterijai

Didžiausias galimas surinkti balų skaičius

Balų intervalai (žodinė ir skaitinė reikšmės)

Skirtų balų skaičius

1.

Atstovavimo pridėtinė vertė ir aktualumas Lietuvai

5

0–5

2

Pretendento žinių bei informacijos, gautų renginio metu, tolimesnis panaudojimas bei pritaikymas

5

0–5

 

3.

Pretendento motyvacija

5

0–5

4.

Prašomų lėšų pagrindimas

5

0–5

 

Bendra balų suma

20

0–20

 

 

Eksperto komentaras apie pretendento pateiktą sąmatą:

 

 

 

Eksperto pastaba / komentaras apie visą paraišką:

Skirti stipendiją

(tinkamą pažymėti)

Neskirti stipendijos

(tinkamą pažymėti)

 

 

 

_____________________                              _________________________________________

(data)                                                                      ( eksperto vardas, pavardė, parašas)