LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-683 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR

DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „MODERNIZUOTI KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. ĮV-718

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-683 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra ataskaitomis: 2016 m. rugpjūčio 12 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0002, 2016 m. rugpjūčio 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0001, 2016 m. rugsėjo 2 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0003, 2017 m. vasario 3 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 1, 2017 m. vasario 20 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 1, 2017 m. kovo 29 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0008, 2017 m. balandžio 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 304-V-01-0009, 2017 m. gegužės 12 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0010, 2017 m. liepos 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0011, 2018 m. vasario 28 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0012, 2018 m. rugpjūčio 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0013; 2018 m. lapkričio 2 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0014, 2018 m. gruodžio 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0016, 2019 m. birželio 21 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0017, 2019 m. rugsėjo 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0018, 2019 m. spalio 18 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. V-304-01-0020:“.

2.   P a p i l d a u 1 priedą 16 punktu:

„16.

07.1.1-CPVA-V-304-01-0020

Lietuvos aklųjų biblioteka

190758138

Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas

-

1 731 186,55

1 731 186,55

-

1 471 508,56

259 677,99“

 

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                           Mindaugas Kvietkauskas