KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTo

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-502 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-33 „DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. V-605

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-502 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,

i š d ė s t a u 2.1 papunkčio antrąją pastraipą taip:

„Vadovaujantis teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kai kurių iki šio įsakymo įsigaliojimo departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakų) federacijų kūno kultūros ir sporto programoms (projektams) įgyvendinti gali būti skirta valstybės biudžeto lėšų, priimant sprendimą dėl departamento pripažinimo nacionalinei sporto (šakos) federacijai panaikinimo turi būti nustatyta, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 15 d.;“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                         Edis Urbanavičius