LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1423 

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.4 papunkčiuose, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 104 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.4 papunktyje, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 12 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 4 punkte, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.3 papunktyje, gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 20 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos, jei šios paslaugos suteikiamos per 30 dienų po kiekvieno išrašymo iš stacionaro. Jei paslaugos gavėjas, nurodytas Aprašo 8.3 papunktyje, atitinka Aprašo 8.1 arba 8.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, jam per kalendorinius metus gali būti apmokėtos dar iki 104 ASPN (neįskaitant minėtų 20 ASPN), nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga