LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS KVOTŲ NUSTATYMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 15 d. Nr. 4LKT-28(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 punktunutaria:

 

1. Patvirtinti Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 4LKT-28(1.3E) „Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                   Asta Pakarklytė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos kultūros ir meno tarybos

2022 m. lapkričio 10 d. posėdžio protokolu Nr. EK-5

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2022 m. lapkričio 15 d. nutarimu

Nr. 4LKT-28(1.3 E)

 

 

stipendijų kultūros Ir meno kūrėjams KVOTŲ NUSTATYMO

TVARKOS APRAŠAS

 

1. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams (toliau – stipendijos) kvotų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kultūros ministro patvirtintų stipendijų rūšių ir kultūros ir meno sričių kvotų nustatymo tvarką.

2. Šiame Apraše nurodytos kvotos yra nustatomos vadovaujantis kultūros ministro vienerių metų laikotarpiui patvirtinta stipendijoms mokėti skiriamų valstybės biudžeto lėšų suma.

3. Individualioms stipendijoms, kurioms gauti kvietimas skelbiamas rugsėjo mėnesį, mokėti skiriama 75 procentai šio Aprašo 2 punkte nurodytos sumos, ją suapvalinus iki pirmo mažesnio skaičiaus, dalaus iš Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyto individualios stipendijos dydžio. Dėl sumos suapvalinimo atsiradęs lėšų likutis yra pridedamas prie šio Aprašo 4.1 papunktyje nurodytos sumos.

4. Mobilumo stipendijoms, kurioms gauti kvietimas skelbiamas:

4.1. rugsėjo mėnesį, mokėti skiriama 5 procentai šio Aprašo 2 punkte nurodytos sumos;

4.2.  sausio ir gegužės mėnesiais, mokėti skiriama po 10 procentų šio Aprašo 2 punkte nurodytos sumos.

5. Kultūros ir meno sričių kvotos individualioms stipendijoms apskaičiuojamos proporcingai pagal pateiktose paraiškose nurodytą prašomą skirti lėšų sumą, t. y. kultūros ir meno sričiai, kuriai pateiktose paraiškose nurodyta prašoma skirti lėšų suma yra didžiausia, nustatoma didžiausia kvota, o kultūros ir meno sričiai, kuriai pateiktose paraiškose nurodyta prašoma skirti lėšų suma yra mažiausia, nustatoma mažiausia kvota, išskyrus, kai šiame Apraše nurodyta kitaip. Kiekvienos kultūros ir meno srities kvota nurodoma ją išreiškiant šio Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka suapvalinta lėšų suma ir galimų skirti individualių stipendijų kiekiu.

6. Kultūros ir meno sričių kvotos mobilumo stipendijoms apskaičiuojamos kiekvienam etapui atskirai šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka. Kiekvienos kultūros ir meno srities kvota nurodoma ją išreiškiant lėšų suma.

7. Vienos kultūros ir meno srities kvota negali būti didesnė nei 20 procentų šio Aprašo 3 punkte nurodytos sumos, kai kultūros ir meno sričių kvotos nustatomos individualioms stipendijoms, ir šio Aprašo 4 punkte nurodytos vieno etapo sumos, kai kultūros ir meno sričių kvotos nustatomos mobilumo stipendijoms, išskyrus, kai šiame Apraše nurodyta kitaip. Nustatytą 20 procentų ribą viršijančios lėšos pridedamos proporcingai prie kitų kultūros ir meno sričių kvotų.

8. Kultūros ir meno sričių „Bibliotekininkystė“ ir „Muziejininkystė“ kvota negali būti didesnė nei 10 procentų šio Aprašo 3 punkte nurodytos sumos, kai kultūros ir meno sričių kvotos nustatomos individualioms stipendijoms, ir šio Aprašo 4 punkte nurodytos vieno etapo sumos, kai kultūros ir meno sričių kvotos nustatomos mobilumo stipendijoms. Nustatytą 10 procentų ribą viršijančios lėšos pridedamos proporcingai prie kitų kultūros ir meno sričių kvotų.

9. Kultūros ir meno sričių kvotas šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuoja Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas.

10. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimas, susipažinęs su ekspertų išvadomis dėl stipendijų skyrimo visose kultūros ir meno srityse ir nusprendęs, kad dėl objektyvių priežasčių šio Aprašo 3–8 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotas kvotas yra tikslinga keisti, šį savo sprendimą argumentuoja Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo posėdžio protokole.

11. Stipendijos gavėjui atsisakius stipendijos ar per nustatytą terminą nepasirašius sutarties dėl stipendijos mokėjimo (toliau – sutartis), taip pat nutraukus stipendijos mokėjimą dėl kitų sutartyje nurodytų priežasčių ar Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimui teisės aktuose nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl stipendijų skyrimo nepanaudojant visos joms numatytos kvotos, likusi nepanaudota lėšų suma yra pridedama prie artimiausio einamųjų metų mobilumo stipendijų paraiškų teikimo etapo kvotos, nurodytos šio Aprašo 4 punkte, ir (ar) esant poreikiui ir suderinus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija perkeliama į kitas Lietuvos kultūros tarybos administruojamų lėšų priemones.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikoje paskelbus nepaprastąją padėtį, ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą dėl stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo kita nei šiame Apraše nustatyta tvarka.

 

_______________