LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1482/A1-640

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 1.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

1.3. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašą;“.

1.2. Papildome 1.5 papunkčiu:

1.5. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašą.“

1.3. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles:

1.3.1. Pakeičiame 10 punktą ir jį išdėstome taip:

10. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir aprašo asmens medicinos dokumentuose jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia pažymėjimų išdavimą. Taip pat asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodomas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data. Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas telefonu. Asmens medicinos dokumentuose kreipimosi telefonu dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, suteiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.“

1.3.2. Pakeičiame 21 punktą ir jį išdėstome taip:

21. Elektroniniai pažymėjimai ambulatoriškai gydomiems asmenims išduodami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.“

1.3.3. Pakeičiame 22 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

22. Elektroninius pažymėjimus ambulatoriškai gydomiems asmenims išduoti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų gali:“.

1.3.4. Pakeičiame 22.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

22.1. gydytojai chirurgai, ortopedai traumatologai ar šeimos gydytojai, kai rentgenu patvirtinamas kaulų lūžis, kaulų išnirimas ar nustatomas raiščių plyšimas;“.

1.3.5. Pripažįstame netekusiu galios 23 punktą.

1.3.6. Pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:

24. Jeigu asmuo į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi pasibaigus ambulatorinių įstaigų darbo laikui, elektroninį pažymėjimą ambulatoriškai gydyti jam gali išduoti priėmimo skyriuje budintis gydytojas, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms. Jei septinta kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduotas iki darbo dienos, einančios po tos dienos.

Kai rentgenu patvirtinamas kaulų lūžis ar kaulų sąnario išnirimas, taip pat kai nustatomas raiščių trūkimas ar plyšimas, budintis ortopedas traumatologas ar chirurgas pažymėjimą gali išduoti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.“

1.3.7. Pakeičiame 25 punktą ir jį išdėstome taip:

25. Asmenims, gydomiems ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, elektroninius pažymėjimus išduoda šių įstaigų gydytojai šių Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka. Po ūmaus ligos periodo siunčiant asmenį į ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, elektroninį pažymėjimą (pirminį) išduoda siunčiantis gydytojas.“

1.3.8. Pripažįstame netekusiu galios 29 punktą.

1.3.9. Pakeičiame 35.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

35.2. 14 kalendorinių dienų po stacionarinio gydymo. Jei keturiolikta kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduodamas iki darbo dienos, einančios po tos dienos.“

1.3.10. Pakeičiame 51.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta į GKK posėdį;“

1.3.11. Pakeičiame 55 punktą ir jį išdėstome taip:

55. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam šeimos nariui slaugyti išduodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga.

Siunčiant vaiką į ambulatorinės ar stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninį pažymėjimą (pirminį) vaiko slaugai išduoda siunčiantis gydytojas. Jei iki atvykimo į ambulatorinės ar stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą elektroninis pažymėjimas vaiko slaugai išduotas nebuvo ar vaiką slaugantis šeimos narys jo atsisakė, atsiradus poreikiui, pažymėjimą išduoda šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas ir seneliui (senelei) bei globėjui, o šių Taisyklių 57.2 ir 57.5 papunkčiuose numatytais atvejais – taip pat ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju ar rūpintoju ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą.“

1.3.12. Pakeičiame 57 punktą ir jį išdėstome taip:

57. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti išduodami reikalingam slaugos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip:

57.1. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kokia liga sergantį vaiką iki 7 metų;

57.2. 180 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos – slaugant ambulatoriškai, stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą (toliau – Sunkių ligų sąrašas). Pasibaigus šiam terminui, toliau elektroninis pažymėjimas dėl to paties vaiko, sergančio liga, įrašyta į Sunkių ligų sąrašą, slaugymo, išduodamas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.“

57.3. 14 kalendorinių dienų slaugant ambulatoriškai gydomus vaikus iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2, 57.5 ir 57.6 papunkčiuose nurodytus atvejus);

57.4. 14 kalendorinių dienų nepertraukiamai slaugant ambulatoriškai ir stacionare gydomus vaikus nuo 7 iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2, 57.5 ir 57.6 papunkčiuose nurodytus atvejus);

57.5. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis;“.

57.6. 364 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos – slaugant ambulatoriškai, stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą. Pasibaigus šiam terminui, toliau elektroninis pažymėjimas dėl to paties vaiko, sergančio ypač sunkia liga, slaugymo, išduodamas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.“

1.3.13. Pakeičiame 58 punktą ir jį išdėstome taip:

58. Slaugant vaiką ambulatoriškai, elektroninis pažymėjimas gali būti kiekvieną kartą išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.“

1.3.14. Pakeičiame 59 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Jei tuo pačiu metu serga keli šeimos nariai, elektroniniai pažymėjimai skirtingiems sergantiems šeimos nariams slaugyti gali būti išduodami keliems (skirtingiems) šeimos nariams tik tada, kai vienas (ar keli) iš sergančių šeimos narių slaugomas (slaugomi) stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.“

1.3.15. Pakeičiame 76 punktą ir jį išdėstome taip:

76. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus asmenų laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į elektroninius pažymėjimus keičia Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), gavę dokumentų originalus.“

1.3.16. Pakeičiame 77 punktą ir jį išdėstome taip:

77. Elektroninius pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, teikdamas prašymą išduoti elektroninį pažymėjimą už tam tikrą laikotarpį, nurodo priežastis, dėl kurių elektroninis pažymėjimas nebuvo išduotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.3.17. Pakeičiame 102 punktą ir jį išdėstome taip:

102. Force majeure atveju laikinai nedarbingu pripažintam asmeniui išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kurią vėliau gydantis gydytojas keičia į elektroninį pažymėjimą. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria remiantis išduotas elektroninis pažymėjimas, lieka pažymėjimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su asmens medicinos dokumentais. Jei laikinai sutrinka EPTS veikla, elektroniniai pažymėjimai išduodami atkūrus EPTS veiklą be Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimo.“

1.4. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašą, ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.3.15 papunktį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

3. Šio įsakymo 1.3.15 papunktis įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu

Nr. V-1482/A1-640

 

YPAČ SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE, AMBULATORIŠKAI AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 364 KALENDORINĖMS DIENOMS,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Diagnozė

TLK-10-AM kodas

1.

Piktybiniai navikai

C00–C96

2.

Gėrybiniai navikai

D32–D35

3.

Nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai

D37–D48

4.

Aplazinės ir kitos anemijos

D60–D61

5.

Lėtinė (vaikų) granulominė liga

D71

6.

Langerhanso (Lanngerhans)ląstelių histiocitozė, neklasifikuojama kitur

D76.0

7.

Kombinuoti ir su kitais pagrindiniais defektais imunodeficitai

D81–D82

8.

Kiti imunodeficitai

D84

9.

Ilgalaikis sąmonės netekimas (ilgesnis nei 24 val.), kai negrįžtama į pradinį sąmonės lygį

S06.05

10.

Persodinti organai ir audiniai

Z94

_______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

 ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d. įsakymu

Nr. V-533/A1-189

(Lietuvos Respublikos sveikatos

 apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo

Nr. V-1482/A1-640 redakcija)

 

SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE, AMBULATORIŠKAI AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 180 KALENDORINIŲ DIENŲ, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Diagnozė

TLK-10-AM kodas

1.

Tuberkuliozė

A15–A19

2.

Streptokokinis ir kitas sepsis

A40–A41

3.

Vitamino B(12) stokos anemija

D51

4.

Anemija dėl fermento veiklos sutrikimų

D55

5.

Įgyta hemolizinė anemija

D59

6.

Paveldėtoji VIII veiksnio stoka

D66

7.

Kiti krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės

D68–D69

8.

Agranulocitozė

D70

9.

Blužnies ligos

D73

10.

Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos

D75

11.

Kai kurios ligos, pažeidžiančios limforetikulinį audinį ir retikuliohistiocitinę sistemą

D76

12.

Sarkoidozė

D86

13.

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

G12

14.

Raumenų distrofija

G71.0

15.

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai

G80–G83

16.

Subarachnoidinis, intracerebrinis, kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas ir smegenų infarktas

I60–I63

17.

Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, su sistemine pradžia

M08.2

18.

Nevienodas galūnių ilgis (įgytas)

M21.7

19.

Sisteminė raudonoji vilkligė

M32

20.

Kitos uždegiminės spondilopatijos

M46

21.

Osteomielitas

M86

22.

Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė

M91

23.

Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos (po chirurginių intervencijų, operacijų)

Q20–Q28

24.

Įgimtos klubo sąnario ir pėdos deformacijos

Q65–Q66 išskyrus Q66.5

25.

Įgimta dauginė artrogripozė

Q74.3

26.

Įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos

Q76

27.

Kitos osteochondrodisplazijos

Q78

28.

Pūslinė epidermolizė

Q81

29.

Kaklo lūžis

S12

30.

Krūtinės slankstelių lūžis

S22

31.

Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžimas

S32

32.

Kelių kūno sričių, nepatikslintų liemens, galūnės dalių ar kūno sričių sužalojimai

T00–T14

33.

Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį

T20–T25

34.

Nušalimai su audinių nekroze

T34

35.

Nušalimas su audinių nekroze, apimantis kelias kūno sritis

T35.1

36.

Širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantantų komplikacijos

T82

____________