VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 5 d. Nr. VA-45

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

1.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Deklaracija mokesčių administratoriui pateikiama neatsižvelgiant į tai, ar per tą ataskaitinį laikotarpį vienetui reikia mokėti avansinį pelno mokestį, ar ne (išskyrus šių Taisyklių 12 ir 13 punktuose nurodytus atvejus).“

1.3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.  Deklaracija pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.“

1.4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Deklaracijoje piniginės sumos už mokestinį laikotarpį, kuris baigėsi iki 2014 metų gruodžio 31 d., turi būti nurodomos litais, o už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius 2015 ar vėlesniais metais – eurais. Įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu / euru.

Tuo atveju, jeigu vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, tai deklaracija už 2014 metais prasidėjusį ir 2015 metais pasibaigsiantį mokestinį laikotarpį turi būti užpildoma ir tikslinama, sumas nurodant litais;“.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 16 punktą.

1.6. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Po deklaracijos pavadinimu nurodoma deklaracijos pildymo data.“ 

1.7. Pakeičiu 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

36. Vienetai, kuriems mokesčių administratoriaus sprendimu nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis arba kuriems leidžiama buvusį kitokį mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinių metų arba kitokį mokestinį laikotarpį (toliau – naujas mokestinis laikotarpis), naujo mokestinio laikotarpio deklaraciją turi užpildyti Taisyklėse nustatyta tvarka pagal pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.“

1.8. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

„38. Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos dar nepateikė mokestinio laikotarpio deklaracijos, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip pereinamojo mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.“

1.9. Pakeičiu 42 punkto pavyzdžio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. 2015 m. sausio 15 d. vienetui mokesčių administratoriaus sprendimu nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis – nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Vienetas iki sprendimo priėmimo dienos mokestinio laikotarpio deklaracijos yra nepateikęs, todėl deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį turi pateikti iki 2015 m. sausio 31 d. (nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.).“

1.10. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Vienetai, kurie einamuoju mokestiniu laikotarpiu iki naujo mokestinio laikotarpio pradžios jau pateikė deklaracijas mokesčių administratoriui, turi jas patikslinti ir perskaičiuoti tose deklaracijose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.“

1.11. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

„44. Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos jau yra pateikę mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos.“

1.12. Pakeičiu 48.1 papunkčio pavyzdžio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. Tarkime, kad 2015 m. sausio 30 d. vienetas pateikė mokesčių administratoriui deklaraciją, kurioje užpildė B dalį ir jos 14 laukelyje apskaičiavo 2015 mokestinių metų 3000 eurų vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą. I, II ir III ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma (t. y. ta pati 3000 eurų suma) buvo įrašyta deklaracijos 15, 16 ir 17 laukeliuose. Vėliau vieneto prašymu dėl veiklos ypatybių jam buvo nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d.). Pirmasis kitoks mokestinis laikotarpis prasidės nuo 2015 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2016 m. balandžio 30 d.“

1.13. Pakeičiu 50.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

50.3. Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi teikti laisvos formos prašymą leisti teikti deklaraciją iš naujo (toliau – Prašymas). Prašymą vienetas gali pateikti prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI, tiesiogiai įteikdamas arba išsiųsdamas paštu mokesčių administratoriui. Vienetui pateikus Prašymą, mokesčių administratoriaus darbuotojas susisiekia su vienetu Prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis ir praneša apie prieš tai pateiktos (arba pateiktų patikslintų) deklaracijos (deklaracijų) galiojimo sustabdymą. Tik po to vienetas pateikia iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pasirinktas kitas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas. Šiuo atveju iš naujo teikiamos deklaracijos 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė“.“

1.14. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

„51. Už deklaracijos ir / ar patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriui, už pavėluotą deklaracijos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė.“

1.15. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                         Dainoras Bradauskas