LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮSTATYMO NR. XIII-2077 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. kovo 22 d. Nr. XIV-966

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo Nr. XIII-2077 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą
Nr. XIII-2077 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę (toliau – asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę), jų šeimos narių ir kitų šiame įstatyme nurodytų asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką nuolat gyventi organizavimo, valstybės paramos jiems atvykti ir integruotis Lietuvos Respublikoje teikimo, perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir panaikinimo tvarką, taip pat perkeliamųjų asmenų teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje ir kitus su šių asmenų perkėlimu į Lietuvos Respubliką susijusius klausimus.

2. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos šio įstatymo reglamentuojamiems teisiniams santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šis įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Humanitarinė krizė – įvykis ar įvykių seka (karas, teroro aktas, masinės riaušės, epidemija, badmetis, ekstremalioji situacija ir pan.), keliantys grėsmę užsienio valstybėje ar jos dalyje gyvenančių žmonių gyvybei, sveikatai, saugumui, turtui ir (arba) gerovei.

2. Perkeliamasis asmuo – humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvių kilmės asmuo, asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų šeimos narys ar kitas šiame įstatyme nurodytas asmuo, kuris yra perkeliamas į Lietuvos Respubliką, suteikus jam perkeliamojo asmens statusą ir įrašius į perkeliamųjų asmenų sąrašą.

3. Perkeliamojo asmens integracija – perkeliamojo asmens prisitaikymo ir įsitraukimo į visavertį valstybės politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą Lietuvos Respublikoje procesas, apimantis administracinių, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų bei paramos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikimą.

4. Perkeliamojo asmens kelionės į Lietuvos Respubliką operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, organizacija arba jų padalinys, teikiantys perkeliamojo asmens kelionės į Lietuvos Respubliką organizavimo ir (arba) vykdymo paslaugas.

5. Perkeliamojo asmens šeimos narys – perkeliamojo asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, perkeliamojo nepilnamečio vaiko tėvai, vieno iš nepilnamečio vaiko tėvų, su kuriuo jis gyvena, sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, taip pat perkeliamojo asmens, jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai, jeigu jis nėra susituokęs arba yra išlaikytinis, ir išlaikomas giminaitis pagal tiesiąją aukštutinę giminystės liniją.

6. Perkėlimas į Lietuvos Respubliką – perkeliamojo asmens atvykimas į Lietuvos Respubliką nuolat gyventi ir jo integracija Lietuvos Respublikoje.

7. Perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatorius – užsienio reikalų ministro paskirta Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga, ad hoc sudaryta konsulinių pareigūnų grupė, perduodančios asmens prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir koordinuojančios perkeliamųjų asmenų atvykimą į Lietuvos Respubliką.

8. Valstybės parama perkeliamųjų asmenų integracijai – integracijai skirtos priemonės, kuriomis turi teisę pasinaudoti perkeliamieji asmenys.

9. Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai operatorius – socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka atrinktas arba paskirtas juridinis asmuo, kita organizacija arba jų padalinys, teikiantys paramą integracijai arba padedantys perkeliamiesiems asmenims gauti šią paramą.

10. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pilietybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

 

3 straipsnis. Perkėlimo į Lietuvos Respubliką principai

1. Perkeliamųjų asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką sąlygos negali skirtis dėl skirtingo perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindo.

2. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4, 5 ir 6 punktuose, perkeliamojo asmens statusą įgyja, jeigu yra perkeliami į Lietuvos Respubliką kartu su asmenimis, nurodytais šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose.

3. Asmeniui, įgijusiam perkeliamojo asmens statusą šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 ar 5 punkto pagrindu ir perkėlimo į Lietuvos Respubliką metu praradusiam šį pagrindą (jam nutraukus santuoką arba registruotos partnerystės sutartį su perkeliamuoju asmeniu, sukakus 21 metus, nebesant išlaikytiniu ir pan.), perkeliamojo asmens statusas nepanaikinamas.

4. Valstybės parama perkeliamųjų asmenų integracijai (toliau ‒ parama integracijai) teikiama atsižvelgiant į perkeliamojo asmens poreikius ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo perkeliamojo asmens ir valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai operatoriaus (toliau ‒ integracijos operatorius) sutarties dėl paramos integracijai teikimo, nurodytos šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje, pasirašymo dienos, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Perkeliamajam asmeniui šio įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 1–5 ir 8 punktuose nurodytos išmokos iš perkeliamojo asmens integracijai (toliau – integracija) įgyvendinti skiriamų lėšų mokamos ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo perkeliamojo asmens ir integracijos operatoriaus sutarties dėl paramos integracijai teikimo pasirašymo dienos, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Konkretus paramos integracijai teikimo laikotarpis nustatomas su perkeliamuoju asmeniu sudarytoje sutartyje dėl paramos integracijai teikimo.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMAS ir PANAIKINIMAS

 

4 straipsnis. Perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindai

1. Asmeniui gali būti suteikiamas perkeliamojo asmens statusas, jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) jis yra Lietuvos Respublikos pilietis;

2) jis yra asmuo, kuriam Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas arba kuris pateikia lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus, nurodytus Pilietybės įstatyme;

3) jis yra asmuo, kuriam Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba kuris pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad pagal Pilietybės įstatymą jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

4) jis yra šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose išvardytų asmenų šeimos narys;

5) jis yra šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose išvardytų asmenų globojamas (rūpinamas) nepilnametis vaikas;

6) jis yra šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose išvardytų asmenų atstovas pagal įstatymą.

2. Dėl globojamų (rūpinamų) nepilnamečių vaikų perkėlimo į Lietuvos Respubliką kiekvienu atveju sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į perkeliamojo asmens ir jo globojamo (rūpinamo) nepilnamečio vaiko tarpusavio ryšius, vaiko amžių, gyvenimo su globėju aplinkybes, finansinės ir moralinės paramos poreikį, taip pat į visas kitas aplinkybes, leidžiančias nustatyti realų poreikį rūpintis globojamu (rūpinamu) nepilnamečiu vaiku ir įvertinti sprendimo poveikį globojamam (rūpinamam) nepilnamečiam vaikui.

 

5 straipsnis. Perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindai

Perkeliamojo asmens statusas asmeniui nesuteikiamas, jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) yra rimtas pagrindas manyti, kad jis padarė nusikaltimą taikai, nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose, arba kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokius nusikaltimus;

2) yra rimtas pagrindas manyti, kad jis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą arba kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokį nusikaltimą ir kelia grėsmę visuomenei, arba jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo;

3) jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ir žmonių sveikatai;

4) asmuo pateikia klastojimo požymių turinčių arba neteisėtai įgytų ar suklastotų dokumentų;

5) asmuo yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą;

6) asmuo neatitinka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindų.

 

6 straipsnis. Perkeliamojo asmens statuso panaikinimo pagrindai

1. Perkeliamojo asmens statusas panaikinamas, jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) perkeliamasis asmuo neatvyksta į Lietuvos Respubliką per 3 metus nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos;

2) perkeliamasis asmuo raštu atsisako perkeliamojo asmens statuso;

3) perkeliamasis asmuo įgijo pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą arba kitoje valstybėje jam suteiktas lygiavertis perkeliamojo asmens statusas;

4) po perkeliamojo asmens statuso jam suteikimo paaiškėja šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytų perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindų;

5) perkeliamasis asmuo neatlieka pareigų, nustatytų šio įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse;

6) pasibaigia sudarytoje sutartyje dėl paramos integracijai teikimo nustatytas paramos integracijai teikimo laikotarpis.

2. Paaiškėjus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priima sprendimą panaikinti perkeliamojo asmens statusą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną išbraukia šį asmenį iš perkeliamųjų asmenų sąrašo.

3. Kai Migracijos departamentas priima sprendimą panaikinti perkeliamojo asmens statusą šio straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nustatytais pagrindais, kartu panaikinamas ir asmeniui išduotas dokumentas, patvirtinantis arba suteikiantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kitu įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytu pagrindu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PERkeliamoJO asmens teisĖS ir PAREIGOS

 

7 straipsnis. Perkeliamojo asmens teisės

1. Perkeliamasis asmuo Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos Konstitucija, tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktai.

2. Perkeliamasis asmuo turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką per 3 metus nuo perkeliamojo asmens statuso jam suteikimo ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos.

3. Perkeliamasis asmuo turi teisę per 3 mėnesius nuo perkeliamojo asmens statuso jam suteikimo ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos pateikti prašymą perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatoriui (toliau – perkėlimo koordinatorius) dėl atvykimo į Lietuvos Respubliką kelionės organizavimo ir atvykimo išlaidų (kelionės bilieto, bagažo, asmens turto pervežimo, kelionės draudimo ir kitų su kelione susijusių išlaidų) apmokėjimo Vyriausybės nustatyta tvarka. Turto, kurį perkeliamasis asmuo gali pervežti į Lietuvos Respubliką, dydį nustato Vyriausybė.

4. Jeigu perkėlimo koordinatoriaus motyvuotu sprendimu nėra galimybės saugiai ir operatyviai pervežti perkeliamojo asmens turto į Lietuvos Respubliką, perkeliamajam asmeniui Vyriausybės nustatyta tvarka iš perkeliamųjų asmenų atvykimui skiriamų lėšų išmokama valstybės remiamų pajamų dydžių kompensacija, kurios dydis priklauso nuo perkeliamojo asmens šeimos narių ir (ar) jo globojamų (rūpinamų) nepilnamečių vaikų skaičiaus:

1) vienam suaugusiam asmeniui arba nelydimam nepilnamečiam vaikui, kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktas perkeliamojo asmens statusas ir kuris atvyko į Lietuvos Respubliką be tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą arba atvyko į Lietuvos Respubliką lydimas šių asmenų, bet liko Lietuvos Respublikoje be jų priežiūros (toliau – nelydimas nepilnametis), – 12 valstybės remiamų pajamų dydžių kompensacija;

2) 2 asmenų šeimai – 9 valstybės remiamų pajamų dydžių kompensacija kiekvienam asmeniui;

3) 3 ir daugiau asmenų šeimai – 7 valstybės remiamų pajamų dydžių kompensacija kiekvienam asmeniui.

5. Jeigu perkeliamasis asmuo per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą nepateikia prašymo dėl atvykimo į Lietuvos Respubliką organizavimo ir atvykimo išlaidų apmokėjimo, laikoma, kad jis į Lietuvos Respubliką vyksta savarankiškai savo lėšomis ir su kelione susijusių patirtų išlaidų atlyginimą gauna atvykęs į Lietuvos Respubliką Vyriausybės nustatyta tvarka. Jeigu perkeliamasis asmuo savo turtą į Lietuvos Respubliką perveža pats, jam atlyginamos pervežimo išlaidos negali būti didesnės negu šio straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio kompensacija.

6. Perkeliamasis asmuo šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodytoje sutartyje nustatytu laikotarpiu ir Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę iš integracijai įgyvendinti skiriamų lėšų:

1) gauti vienkartinę įsikūrimo išmoką įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybėje, įtrauktoje į sąrašą savivaldybių, kuriose teikiama parama integracijai (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti). Išmokos dydis priklauso nuo perkeliamojo asmens šeimos narių ir (ar) jo globojamų (rūpinamų) nepilnamečių vaikų skaičiaus:

a) suaugusiam asmeniui – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių;

b) nepilnamečiam vaikui – vieno valstybės remiamų pajamų dydžio;

c) asmeniui, kuris gyveno Lietuvos Respublikoje kaip nelydimas nepilnametis, kai jam sukanka 18 metų, – 11 valstybės remiamų pajamų dydžių;

2) gauti mėnesinę išmoką būtiniausioms reikmėms (maistui, drabužiams, higienos priemonėms, kelionėms viešuoju transportu, sumokėti už komunalines paslaugas). Išmokos dydis priklauso nuo perkeliamojo asmens šeimos narių ir (ar) jo globojamų (rūpinamų) nepilnamečių vaikų skaičiaus:

a) vienam asmeniui iki 6 mėnesių – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – vieno valstybės remiamų pajamų dydžio;

b) 2 asmenų šeimai iki 6 mėnesių – 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

c) 3 asmenų šeimai iki 6 mėnesių ‒ 4 valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių;

d) jeigu šeimoje yra daugiau kaip 3 asmenys, ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį iki 6 mėnesių papildomai skiriama 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė išmoka, nuo 7 mėnesio – 0,25 valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė išmoka;

3) gauti kas mėnesį mokamą gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, kurios dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 straipsniu. Ši kompensacija mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį, jeigu yra sudaryta gyvenamojo būsto nuomos sutartis. Gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama, jeigu sprendimas dėl šios gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo nėra priimtas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka. Šiam tikslui integracijos operatorius turi teisę gauti duomenis apie gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų skyrimą iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos prieš gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimą, taip pat ją paskyrus;

4) gauti 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinę pašalpą vaiko, kuris mokosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programą, būtiniausiems mokymo reikmenims įsigyti. Pašalpa mokinio reikmenims įsigyti nemokama, jeigu perkeliamųjų asmenų vaikai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatytą socialinę paramą mokiniams;

5) gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, kas mėnesį apmokant faktines išlaidas, ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio;

6) gauti pagalbą išsinuomojant gyvenamąjį būstą (integracijos operatoriaus pagalba ieškant, tarpininkavimas išsinuomojant gyvenamąjį būstą, atstovavimas sudarant nuomos sutartį ir pan.);

7) dalyvauti integracijos operatoriaus organizuojamuose lietuvių kalbos mokymosi kursuose arba už savo lėšomis įsigytus lietuvių kalbos mokymo kursus gauti kompensaciją, kurios dydis lygus patirtoms faktinėms išlaidoms ir yra ne didesnis negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai;

8) tol, kol perkeliamasis asmuo nėra gavęs dokumento, patvirtinančio arba suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, gauti šias išmokas:

a) gimus vaikui ‒ Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio vienkartinę išmoką vaikui;

b) mirus perkeliamajam asmeniui ‒ Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatyto dydžio laidojimo pašalpą laidojančiam asmeniui;

c) Išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio išmoką vaikui;

9) gauti valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka;

10) gauti Migracijos departamento konsultacinę pagalbą Lietuvos Respublikos pilietybės, teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimo ar patvirtinimo ir dokumentų gavimo klausimais;

11) gauti kompensaciją, kurios dydis lygus faktinėms išlaidoms, patirtoms vertinant ir pripažįstant perkeliamojo asmens turimą išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

12) dalyvauti vaikų ir (ar) suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programose;

13) gauti savivaldybės pagalbą integruojantis į vietos bendruomenę;

14) gauti teisinių konsultacijų, psichologinės pagalbos, vertimo paslaugų;

15) gauti kompensaciją, kurios dydis lygus faktinėms išlaidoms, patirtoms humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje rengiant ir teikiant perkeliamojo asmens statusą patvirtinančius dokumentus, tvarkant ir išduodant pirmuosius asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius arba suteikiančius užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir šiam tikslui legalizuojant, verčiant dokumentus, mokant valstybės rinkliavas ir (ar) konsulinius mokesčius.

7. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose, įgiję perkeliamojo asmens statusą, turi teisę gauti dokumentą, patvirtinantį arba suteikiantį užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

8. Perkeliamasis asmuo gali naudotis Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teikiamomis darbo rinkos paslaugomis ir užimtumo rėmimo priemonėmis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Tol, kol perkeliamasis asmuo nėra gavęs dokumento, patvirtinančio arba suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jis turi teisę gauti Užimtumo tarnybos informavimo ir konsultavimo paslaugas apie užimtumo ir įsidarbinimo galimybes Lietuvos Respublikoje.

 

8 straipsnis. Perkeliamojo asmens pareigos

1. Perkeliamasis asmuo privalo laikytis Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

2. Jeigu perkeliamasis asmuo pateikė perkėlimo koordinatoriui šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą prašymą, jis privalo pasinaudoti vienu iš perkėlimo koordinatoriaus pateiktų kelionės į Lietuvos Respubliką pasiūlymų. Jeigu perkeliamasis asmuo du kartus atsisako perkėlimo koordinatoriaus pateiktų pasiūlymų dėl atvykimo į Lietuvos Respubliką ir 3 metų atvykimo terminas, nustatytas šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, dar nėra pasibaigęs, laikoma, kad perkeliamasis asmuo į Lietuvos Respubliką vyksta savarankiškai savo lėšomis, o patirtos kelionės organizavimo ir atvykimo išlaidos jam atlyginamos šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. 

3. Perkeliamasis asmuo privalo dalyvauti integracijos procese Lietuvoje. Tam tikslui per 3 mėnesius nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos jis privalo sudaryti su integracijos operatoriumi sutartį dėl paramos integracijai teikimo. Sutartis dėl paramos integracijai teikimo sudaroma, keičiama, nutraukiama ir jos vykdymas sustabdomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka.

4. Perkeliamasis asmuo per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos privalo kreiptis į Migracijos departamentą su prašymu gauti dokumentą, patvirtinantį arba suteikiantį užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

5. Asmuo, kurio perkeliamojo asmens statusas panaikintas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 4 ar 5 punkto pagrindu, išskyrus perkeliamąjį nepilnametį vaiką ir perkeliamojo asmens globojamą (rūpinamą) nepilnametį vaiką, privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRAŠYMŲ DĖL PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMO PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS, sprendimų priėmimas IR APSKUNDIMAS

 

9 straipsnis. Prašymų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikimas

1. Asmuo, siekiantis įgyti perkeliamojo asmens statusą, Migracijos departamentui per perkėlimo koordinatorių pateikia Vyriausybės nustatytos formos prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo.

2. Nepilnamečių vaikų ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo Migracijos departamentui pateikia jų atstovai pagal įstatymą.

3. Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo šeimos nariui, globojamam (rūpinamam) nepilnamečiam vaikui ar kitam atstovui pagal įstatymą gali būti teikiamas kartu su šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų asmenų prašymais arba vėliau, bet ne vėliau kaip iki Vyriausybės nustatyto prašymų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikimo laikotarpio pabaigos.

4. Jeigu asmeniui perkeliamojo asmens statusas nebuvo suteiktas, pakartotinį prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo asmuo gali pateikti tik kartu su papildomais prašymą patvirtinančiais dokumentais ir (ar) pateikęs dokumentus, patvirtinančius pagrindų, nurodytų šio įstatymo 5 straipsnyje, nebuvimą ar išnykimą.

 

10 straipsnis. Prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo patvirtinantys dokumentai

1. Kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

1) Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba

2) Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas, arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Pilietybės įstatyme, arba

3) Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, arba dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo pagal Pilietybės įstatymo reikalavimus turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

4) asmens raštu pateikta deklaracija apie jo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar jos dalyje;

5) asmens laisva forma pateikta deklaracija, patvirtinanti, kad jis nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo.

2. Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje asmuo, siekiantis įgyti perkeliamojo asmens statusą, kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo negali pateikti vieno iš šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodytų prašymo pagrįstumą patvirtinančių dokumentų, jis privalo raštu pateikti išsamią informaciją, patvirtinančią šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindą.

3. Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyto asmens šeimos nariui ar globojamam (rūpinamam) nepilnamečiam vaikui yra teikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais šių asmenų šeiminius ar globos (rūpybos) ryšius.

4. Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyto asmens atstovui pagal įstatymą yra teikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais asmens atstovavimą pagal įstatymą.

5. Humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje dokumentams, pateikiamiems kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, gali būti netaikomi reikalavimai dėl šių dokumentų legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą. Tokiu atveju dokumentų legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą procedūros atliekamos asmenims atvykus į Lietuvos Respubliką.

 

11 straipsnis. Biometrinių duomenų pateikimas

1. Asmuo, teikiantis prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, kartu privalo pateikti savo biometrinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 straipsnyje.

2. Jeigu teikiant prašymą humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės pateikti biometrinių duomenų, perkėlimo koordinatoriaus sprendimu jie pateikiami perkeliamajam asmeniui atvykus į Lietuvos Respubliką.

 

12 straipsnis. Sprendimo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) priėmimo terminas

1. Migracijos departamentas sprendimą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gavimo Migracijos departamente dienos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sprendimo priėmimo terminas Migracijos departamento sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą priimti sprendimo neįmanoma dėl to, kad reikia įvertinti sudėtingas teisines ir (ar) faktines aplinkybes.

 

13 straipsnis. Sprendimų dėl perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo ar panaikinimo apskundimas

Sprendimai dėl perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo ar panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮGYVENDINIMAS

 

14 straipsnis. Atvykimą į Lietuvos Respubliką įgyvendinantys subjektai

1. Sprendimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką priima ir prašymų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikimo laikotarpį nustato Vyriausybė.

2. Migracijos departamentas:

1) priima ir nagrinėja asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo;

2) priima sprendimus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ar perkeliamojo asmens statuso panaikinimo;

3) sudaro ir tvarko perkeliamųjų asmenų sąrašą;

4) pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia perkeliamųjų asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės, teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinimo ar suteikimo ir dokumentų šiems asmenims išdavimo klausimus.

3. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija:

1) teikia informaciją Migracijos departamentui apie Lietuvos Respublikos piliečių, asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir lietuvių kilmės asmenų buvimą humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje;

2) paskiria perkėlimo koordinatorių.

4. Perkėlimo koordinatorius:

1) perduoda Migracijos departamentui prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo kartu su pateiktais dokumentais ir asmens biometriniais duomenimis;

2) informuoja prašymus pateikusius asmenis apie priimtus sprendimus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo);

3) teikia informaciją asmenims, siekiantiems perkeliamojo asmens statuso, apie perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir integracijos galimybes, sąlygas, procedūras ir socialines garantijas;

4) koordinuoja asmenų, įrašytų į perkeliamųjų asmenų sąrašą, atvykimą į Lietuvos Respubliką;

5) koordinuoja kelionės operatoriaus veiklą;

6) prireikus inicijuoja susitarimo dėl perkeliamųjų asmenų atvykimo į Lietuvos Respubliką sudarymą su užsienio valstybe, tarptautine organizacija, užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos institucija, Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybės nevyriausybine organizacija;

7) teikia informaciją integracijos operatoriui apie perkeliamojo asmens ir (ar) perkeliamojo asmens šeimos narių atvykimo į Lietuvos Respubliką datą ir laiką, kitą svarbią informaciją, kuri padėtų tinkamai pasirengti integracijai.

 

15 straipsnis. Integraciją Lietuvos Respublikoje įgyvendinantys subjektai

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

1) pati arba jos įgaliota institucija koordinuoja ir prižiūri paramos integracijai teikimą;

2) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija sudaro savivaldybių, kuriose teikiama parama integracijai, sąrašą;

3) atrenka arba paskiria integracijos operatorių, atsižvelgdama į paramos integracijai organizavimo ir įgyvendinimo praktikos, veiksmingumo ir ekonomiškumo kriterijus.

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal kompetenciją koordinuoja perkeliamųjų asmenų išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą, sudaro sąlygas perkeliamiesiems asmenims dalyvauti vaikų ir (ar) suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programose.

3. Užimtumo tarnyba teikia darbo rinkos paslaugas ir taiko užimtumo rėmimo priemones perkeliamiesiems asmenims Užimtumo įstatyme nustatyta tvarka.

4. Integracijos operatorius:

1) organizuoja ir įgyvendina paramos integracijai teikimą; tam tikslui turi teisę pasitelkti partnerių (juridinių asmenų, teikiančių pagalbą perkeliamiesiems asmenims) pagalbos teikimui savivaldybėse organizuoti;

2) sudaro sutartį su perkeliamuoju asmeniu dėl paramos integracijai teikimo ir atsako už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą;

3) organizuoja perkeliamųjų asmenų apgyvendinimą, teikia pagalbą išsinuomojant gyvenamąjį būstą;

4) organizuoja lietuvių kalbos mokymą;

5) teikia konsultacijas integracijos klausimais;

6) teikia pagalbą identifikuojant mokymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius, organizuoja perkeliamųjų asmenų dalyvavimą vaikų ir (ar) suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programose, teikia pagalbą gaunant Užimtumo tarnybos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų paslaugas.

5. Savivaldybės, įtrauktos į savivaldybių, kuriose teikiama parama integracijai, sąrašą bendradarbiauja su integracijos operatoriumi teikiant perkeliamiesiems asmenims paramą integracijai. Paramos integracijai teikimą perkeltiesiems asmenims koordinuoja savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

6. Nevyriausybinės organizacijos padeda įgyvendinti integraciją, organizuodamos socialinių paslaugų teikimą perkeliamiesiems asmenims ir perkeliamųjų asmenų veiklą. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir padeda joms siekti integracijos tikslų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenų prašymai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis.

4. Asmenims, kuriems perkeliamojo asmens statusas buvo suteiktas iki šio įstatymo įsigaliojimo, terminai, nustatyti šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, skaičiuojami nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda