LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFOrMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 5 d. Nr. V-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ 131 ir 132 punktais,

t v i r t i n u Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2016 m.  sausio 5 d.

įsakymu Nr. V-1

 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti valstybės lėšų, skiriamų savivaldybėms mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas, skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą,  NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.  

2. NVŠ lėšos yra speciali tikslinė valstybės dotacija savivaldybėms, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika).

3. Savivaldybės, vadovaudamosi šiuo Aprašu, tvirtina savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką.

 

II SKYRIUS

nVŠ lėšų skyrimo PRINCIPAI

 

4. NVŠ lėšos savivaldybėms yra skiriamos pagal praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų skaičių, skiriant Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje numatytą sumą mokiniui per mėnesį.

5. Skirstant lėšas, vadovaujamasi visuotinumo principu, t. y. teisę jas gauti turi kiekvienas vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir kiekvienas NVŠ teikėjas, vadovaujantis lygiateisiškumo principu.

6. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

 

III SKYRIUS

NVŠ LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMAS

 

7. Rekomenduojama NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 EUR/mėn.

8. Jei Savivaldybė, atsižvelgdama į prioritetus, nustato kitokią NVŠ lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui ar skirtingus NVŠ lėšų dydžius,  rekomenduojame, kad ji nebūtų 1/3 didesnė ar mažesnė nei 15 eurų; 

9. Savivaldybė, didinanti ar mažinanti rekomenduojamą lėšų sumą, turi ją pagrįsti ir užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai ir racionaliai. Jei skiriamas didesnis finansavimas, turi būti aptarti ir aukštesni NVŠ programos vykdymo kokybiniai ir (ar) kiekybiniai rodikliai.

10. NVŠ lėšos švietimo teikėjui skiriamos, jei mažinamas savivaldybės, valstybės ar kito švietimo teikėjo nustatytas mokestis už neformalųjį vaikų švietimą arba / ir didinamas programoje dalyvaujančių vaikų skaičius.

11. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui finansuoti.

12. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama:

12.1. NVŠ mokytojų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių NVŠ programas, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos;

12.2. ugdymo priemonės ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su NVŠ programos vykdymu.

13. Lėšų negalima naudoti:

13.1. pramoginių renginių, vaikų poilsio ir su jomis susijusioms išlaidoms apmokėti;

13.2. NVŠ programoms, vykdomoms bendrojo ugdymo mokyklų, finansuoti;

13.3. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti;

13.4. patalpų nuomos, remonto, rekonstrukcijos, statybos išlaidoms padengti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

13.5. NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŠVIETIMO TEIKĖJUI

 

14.  NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, išskyrus mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą, kurie:

14.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

14.2. registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf ).

14.3. turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

14.4. užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

14.5. turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogus; asmenis, įgijusius aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, baigusius profesinio mokymo programą, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turinčius 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

15. Laisvieji mokytojai, pvz., menininko statusą turintis asmenys, kultūros darbuotojai ir pan., norintys įgyvendinti NVŠ programas:

15.1. turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 14.5 papunktyje.

15.2.  teisės aktų nustatyta tvarka turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

15.3.  turi registruotis ŠMIR, ir, vadovaudamiesi 14.2 papunktyje nurodyta tvarka, užpildyti laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę.

16.  Švietimo teikėjas iš ŠMIR išregistruojamas Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI NVŠ PROGRAMOMS

 

17.  NVŠ programos turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

18.  NVŠ programos turi būti registruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

19.  NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį.

 

VI SKYRIUS

NVŠ PROGRAMŲ VERTINIMAS, KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR NVŠ LĖŠAS GAUNANČIŲ VAIKŲ APSKAITA

 

20.  Švietimo teikėjas, atitinkantis Aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus (toliau – NVŠ teikėjas), savivaldybei teikia užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Paraiškos formos skelbiamos KTPRR.

21.  NVŠ programa savivaldybės nustatyta tvarka teikiama vertinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje. NVŠ programų vertinimo periodiškumą nustato savivaldybė.

22.  NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (2 priedas). Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti pratęsiama.

23.  Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo savivaldybės atsakingas asmuo pažymi tai KTPRR. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.

24.  NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais)  Švietimo įstatymo nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

25.  Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda lėšas NVŠ teikėjui pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių, numatydama švietimo teikėjo įsipareigojimus, kitas sąlygas ir atsakomybę už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą.

26.  Savivaldybės naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną savo nustatyta tvarka, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NVŠ LĖŠAS

 

27.  Pasibaigus kalendoriniams metams finansavimą gavę NVŠ teikėjai per 20 darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą (3 priedas), iš šių ataskaitų automatiškai ŠVIS sugeneruojama suminė savivaldybės NVŠ lėšų panaudojimo ataskaita;

28.  Savivaldybė per 20 darbo dienų Švietimo ir mokslo ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia formą Nr. 2 - metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20   m.       d. ataskaita, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, banko išrašą arba laisvos formos pažymą apie lėšų likutį sąskaitoje;

29.  Iki kitų metų sausio 5 d. savivaldybė skirtas ir nepanaudotas NVŠ lėšas turi grąžinti į Ministerijos sąskaitą Nr. LT307300010002457205.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.  NVŠ programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.

31.  Savivaldybės turi siekti, kad NVŠ programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi. Rekomenduojama NVŠ programas įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse. Rekomenduojama savivaldybių taryboms, tvirtinant turto nuomos taisykles, numatyti, kad NVŠ teikėjai galėtų išsinuomoti patalpas už minimalią kainą.

32.  Savivaldybių švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NVŠ atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.

33 Savivaldybė gali numatyti lėšas NVŠ kokybės užtikrinimui, neviršydamos 1 proc. savivaldybei skiriamos NVŠ tikslinės valstybės dotacijos.

34.  Savivaldybė, skirstydama NVŠ lėšas, turi siekti, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.

_____________

 


 

Neformaliojo vaikų švietimo

lėšų skyrimo ir panaudojimo

tvarkos aprašo                

1 priedas     

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS FORMA

 

 

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį

1.

Pavadinimas

 

2.

Kodas

 

3.

Juridinis statusas

 

4.

Adresas

 

5.

Telefono numeris

 

6.

El. pašto adresas

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

8

Pagrindinė veiklos sritis (įrašykite švietimas, sportas, kultūra, turizmas ir pan.)

 

9.

Teikėjo kodas švietimo ir mokslo institucijų registre

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (institucijos) vadovą

10.

Vardas ir pavardė

 

11.

El. pašto adresas

 

12.

Telefono numeris

 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį

13.

Vardas ir pavardė

 

14.

Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

Informacija apie NVŠ teikėjo (fizinio/juridinio asmens) patirtį NVŠ srityje

15.

Teikėjas turi patirties įgyvendinti NVŠ programas

Taip

Ne

 

Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos:

 

Programos, projekto, veiklos pavadinimas

Trukmė

 

1)

 

 

2)

 

 

...

 

16.

Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas

Taip

Ne

 

Institucijos, galinčios rekomenduoti NVŠ teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį

 

Pavadinimas

Adresas

Telefonas

 

El. paštas

Rekomenduoja/

bendradarbiauja

 

1)

 

 

 

R

B

 

2)

 

 

 

R

B

 

...

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ

 

Informacija apie NVŠ programos rengėją

1.

Vardas ir pavardė

2.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

3.

El. pašto adresas

4.

Telefono numeris

5.

Darbovietė, pareigos

 

Informacija apie NVŠ programos turinį

6.

Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)

 

 

7.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

 

8.

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas)

 

9.

Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą)

 

 

10.

Nuoroda į išsamesnę informaciją (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie programą)

http://

11.

Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)

Muzika

Dailė

Šokis

Teatras

Sportas

Techninė kūryba

Turizmas ir kraštotyra

Gamta, ekologija

Saugus eismas

Informacinės technologijos

Technologijos

Medijos

Etnokultūra

Kalbos

Pilietiškumas

Kita (įrašyti)........................

12.

NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir  pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

 

13.

NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)

 

14.

Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuos Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ uždavinius:

ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;

ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;

padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;

tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

TAIP

15.

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą:

Kompetencijų sritis

Kompetencijos

Asmeninės kompetencijos

Pažinti save ir save gerbti

Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius

Kryptingai siekti tikslų

Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio

Valdyti emocijas ir jausmus

Kita – įrašykite:

Socialinės kompetencijos

Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus

Padėti kitiems ir priimti pagalbą

Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime

Kita – įrašykite:

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus

Aktyviai ir kūrybingai veikti

Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių

Kita – įrašykite:

Komunikavimo kompetencijos

Išsakyti mintis

Išklausyti

Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą

Parinkti tinkamą kalbos stilių

Kita – įrašykite:

Pažinimo kompetencijos

Klausti ir ieškoti atsakymų

Daryti išvadas

Plėsti akiratį

Stebėti, vertinti

Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi

Kita – įrašykite:

Mokėjimo mokytis kompetencijos

Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis

Išsikelti realius mokymosi tikslus

Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones

Vertinti mokymosi pažangą

Numatyti tolesnius žingsnius

Kita – įrašykite:

 

Dalykinės kompetencijos

Įrašykite

16.

NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)

Eil. Nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso val.:

 

17.

Programos apimtis ir trukmė

 

valandas per savaitę

 

kartus per mėnesį

 

mėnesių

skaičius

Mažiausiai 2 val. per savaitę

Mažiausiai 8 val. per mėnesį

Mažiausiai 3 mėn.

18.

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 metų;

tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų: 20 21 metai

19.

Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)

 

Berniukams   Mergaitėms

20.

Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės informacijos apie programą)

 

 

 

21.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičių grupėje)

 

 

 

22. 

Numatomas grupių skaičius

 

 

 

23.

Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

 

 

24.

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese

 

 

25.

NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, kompetencijas)

 

 

26.

Patvirtinkite, kad vykdant programą bus vadovaujamasi šiais NVŠ principais:

·    savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;

·    prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

·    individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

·    aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

·    demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;

·    patirties – ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

·    ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;

·    pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

TAIP

27.

Patvirtinkite, kad:

·    vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas;

·    vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;

 

Programos įgyvendinimo priemonės:

·    nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

·    jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

·    jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

·    jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programos įgyvendinimui

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau, kaip mėn.)

TAIP

 

Institucijos vadovas/

laisvasis mokytojas

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 


 

Neformaliojo vaikų švietimo

lėšų skyrimo ir panaudojimo

tvarkos aprašo

2 priedas     

 

Neformaliojo vaikų ŠVIETIMO programOS atitikties reikalavimams

VERTINIMO FORMA

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau – NVŠ programos) teikėjas

NVŠ programos pavadinimas

NVŠ programos kodas KTPRR

 

 

 

 

 

 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1.  1.1.

1. 

1. 

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

 

1.  NVŠ programos tikslingumas

1.1. Prioritetai

Programa atitinka savivaldybės nustatytus prioritetus, jei tokie yra

 

1.2. Principai

Teikėjas deklaruoja, kad vykdant programą bus vadovaujamasi NVŠ principais

 

1.3. Tikslas

NVŠ programos tikslas formuluojamas aiškiai, atliepia programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją.

 

1.4. Uždaviniai

Uždaviniai konkretūs, atspindintys siekiamą rezultatą.

 

Teikėjas patvirtina, kad programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NVŠ programos uždavinius 

 

2.  Ugdymo turinys

2.1. Temos ir veiklos

NVŠ programos sudėtinės dalys (temos) ir jas atskleisianti veikla siejasi su programos uždaviniais. Veiklų pobūdis ir trukmė subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas ir protinė veikla, dvasinis tobulėjimas)

 

2.2. Metodai

Atitinka numatytas ugdyti kompetencijas ir dera su NVŠ principais

 

2.3. Ugdomos kompetencijos

Įvardytos bendrosios (asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis) kompetencijos.

Aiškiai suformuluotos dalykinės kompetencijos. Deklaruojamos kompetencijos dera su veiklų temomis ir pobūdžiu

 

3.  NVŠ programos apimtis

Intensyvumas ir bendra trukmė

NVŠ programa nuosekli, orientuota į ilgalaikį ugdymą, veiklos neepizodinės, vykdoma mažiausiai 2 pedagoginio darbo val. per savaitę, mažiausiai 8 pedagoginio darbo val. per mėnesį

 

4.  Informacija apie vaikus

4.1. Vaikų amžius

Teikėjas numato, kokiai tikslinei grupei skiriama programa

 

4.2. Grupės dydis

Numatomas grupės dydis atitinka veiklos metodus ir tarnauja geriausiam rezultato įgyvendinimui

 

4.3. Galimybės vaikų iniciatyvai

Numatyta galimybė atsiskleisti iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.

 

5.  Pažangos skatinimas ir vertinimas

5.1. Pažangos skatinimas

Aprašyta, kokiais būdais vaikai bus motyvuojami dalyvauti programoje ir siekti pažangos

 

5.2. Pažangos vertinimas (įsivertinimas)

Numatytas vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas įsivertinime

 

5.3. Pasiekimų paliudijimas

Numatyta, kokiais būdais bus pažymimi pasiekimai, įgytos kompetencijos ir kokiomis priemonėmis jie galės būti paliudyti

 

6.  Kokybė ir  atsakomybė

6.1. NVŠ mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvenančių NVŠ mokytojų išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui

 

Teikėjas deklaruoja, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

 

6.2. mokymosi aplinka

Teikėjas deklaruoja, kad vaikai ugdysis sveikoje ir saugioje mokymo(-si) aplinkoje ir kad turi tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programos įgyvendinimui, turi lėšų NVŠ

 

6.3. Kitos Teikėjo atsakomybės

Teikėjas deklaruoja, kad turi lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai ir kad vykdant programą bus laikomasi Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formos nuostatų

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

(vertintojo vardas, pavardė)

_______________

 

(parašas)

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo

lėšų skyrimo ir panaudojimo

tvarkos aprašo                

3 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

 

Savivaldybė .........................

Švietimo teikėjo pavadinimas .........................

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Finansuotos neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas

 

Programos kryptis

 

KTPRR kodas

 

Vaikų skaičius

(einamųjų metų gruodžio 31 d.)

 

Gautos lėšos

 

Panaudotos lėšos

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.