LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGSĖJO 8 D. NUTARIMO NR. 1295 „DĖL CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1386

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti nurodytą nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija (Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme vartojamas sąvokas.“

1.2.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

PRATYBŲ TIPAI IR LYGIAI“.

1.2.4. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

PRATYBŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VERTINIMAS“.

1.2.5. Pakeisti 15.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.3. institucinio lygio pratybų ataskaitą – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;“.

1.2.6. Pakeisti 15.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.4. savivaldybės lygio pratybų ataskaitą – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.“

1.2.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Pratybų dalyviai ir Aprašo 15.1–15.4 papunkčiuose nurodytų institucijų vadovai, gavę pratybų ataskaitą, pagal kompetenciją priima sprendimus pratybų ataskaitose pateiktoms rekomendacijoms ir pasiūlymams įgyvendinti.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                            Vilius Šapoka

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Eimutis Misiūnas