KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTo

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-33 „DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-300

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau 4.4.2 punktą taip:

4.4.2. plėtojamos sporto šakos (sporto šakos disciplinos) strategiją, kurioje atsispindėtų atstovaujamos sporto šakos (sporto šakos disciplinos) plėtros vizija, tikslai ir priemonės tikslams įgyvendinti artimiausiam 4 metų laikotarpiui;“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Edis Urbanavičius