LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO VALSTYBĖS SAUGOMAIS

 

2015 m. balandžio 1 d. Nr. ĮV-220

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 3, 5 ir 7 dalimis bei atsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. kovo 6 d. teikimą Nr. (1.36.)2-549, 2015 m. kovo 25 d. teikimą Nr. (1.36.)2-723 ir 2015 m. kovo 25 d. teikimą Nr. (1.36.)2-727:

1. S k e l b i u šiuos kultūros paveldo objektus valstybės saugomais:

1.1. Marijampolės karinio miestelio maniežą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 17388);

1.2. Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos fragmentus (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 15987);

1.3. Naujųjų Valkininkų „Pušelės“ sanatorijos sienų tapybą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 14550).

2. T v i r t i n u šio įsakymo 1 punkte nurodytų kultūros paveldo objektų teritorijų ribas:

2.1. Marijampolės karinio miestelio maniežo – apibrėžtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2006 m. gegužės 23 d. aktu Nr. KPD-RM-12 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre bei paskelbtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/heritage/);

2.2. Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos fragmentų – apibrėžtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014 m. vasario 4 d. aktu Nr. KPD-RM-2073 ir įregistruotas Kultūros vertybių registre bei paskelbtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje (http://kvr.kpd.lt/heritage/).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Marijampolės karinio miestelio maniežas, Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos fragmentai ir Naujųjų Valkininkų „Pušelės“ sanatorijos sienų tapyba saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui;

3.2. Marijampolės karinio miestelio maniežo reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis yra architektūrinis - inžinerinis;

3.3. Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos fragmentų reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis - architektūrinis - istorinis;

3.4. Naujųjų Valkininkų „Pušelės“ sanatorijos sienų tapybos reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis yra dailės.

4. P a v e d u Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registre papildyti šio įsakymo 1 punkte nurodytų kultūros paveldo objektų duomenis.  

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis