VKontrole2.jpg

 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

Prie LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministerijos

viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. (1.4)1A-1046 „DĖL DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE VAISTINIŲ PREPARATŲ TIEKIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI PATEIKIMO VALSTYBINEI VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. (1.72E)1A-441

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. V-481 „Dėl vaistinių preparatų įsigijimo ir atsargų stebėsenos“ ir siekdamas užtikrinti nenutrūkstamą vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai:

1P a k e i č i u Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. kiekvienos savaitės pirmadienį ir ketvirtadienį turimas neparduotų vaistinių preparatų, įskaitant vardinių vaistinių preparatų, įrašytų į Kompensuojamų vaistų kainyną, taip pat vaistinių preparatų, išrašytų į  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. V-481 „Dėl vaistinių preparatų įsigijimo ir atsargų stebėsenos“ 2 priedą, pakuočių likutis. Jei pirmadienis ir (ar) ketvirtadienis yra ne darbo ar oficialios šventės diena, kitą darbo dieną, einančią po ne darbo ar oficialios šventės dienos, pateikiami tos dienos aktualūs duomenys.“.

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja Lietuvos Respublikoje valstybės lygio ekstremaliosios situacijos galiojimo metu ir papildomai 30 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo ekstremalios situacijos atšaukimo (pasibaigimo).

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                  Gytis Andrulionis