ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL MOKESČIO UŽ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOSE TEIKIAMŲ UGDYMO PASLAUGŲ DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-119

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi bei Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. raštu Nr. SD-08, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nustatyti Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų mokesčio dydį per mėnesį:

1.1. Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje pagal pridedamą priedą;

1.2. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykloje:

1.2.1. lankantiems bokso, dziudo imtynių, graikų-romėnų imtynių, kiokušin karatė, lengvosios atletikos, žirginio sporto šakų treniruotes – 0,60 Eur;

1.2.2. lankantiems futbolo, krepšinio sporto šakų treniruotes – 0,90 Eur.

1.3. Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namuose – 0,30 Eur“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T-262 „Dėl mokesčio už Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykloje vykdomų neformaliojo ugdymo dailės ir muzikos programų dydžio patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Antanas Bezaras

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-119

priedas

 

 

MOKESČIO DYDis už šiaulių r. kuršėnų meno mokykloje TEIKIAMas UGDYMO PASLAUGas

 

Ugdymo programa

Ugdymui skirtų valandų skaičius per savaitę

Mokestis už ugdymo paslaugas per mėnesį, Eur

Muzikinio ugdymo programos

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

2 val.

10

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

6–7 val.

12

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa rajono vietovėse

4–5 val.

10

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

8 val.

12

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa rajono vietovėse

4,5–5 val.

10

Muzikos mėgėjų programa

4,5 val.

12

Muzikos mėgėjų programa rajono vietovėse

3 val.

10

Išplėstinio muzikinio ugdymo programa

5,5 val.

12

Išplėstinio muzikinio ugdymo programa rajono vietovėse

2,5 val.

10

Neformaliojo (suaugusiųjų) muzikinio ugdymo programa

2 val.

16

Dailės ugdymo programos

Pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

4–6 val.

12

Pagrindinio ugdymo programa

9–11 val.

12

Išplėstinio ugdymo programa

5 val.

12

Neformaliojo (suaugusiųjų) ugdymo programa

4 val.

16

Dvi ugdymo programos

Muzikos programos

Priklauso nuo pasirinktų programų

18

Muzikos programos rajono vietovėse

Priklauso nuo pasirinktų programų

16

Dailės ir muzikos programos

Priklauso nuo pasirinktų programų

24