Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 562 „DĖL KLIENTO ATLIKTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ BEI ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1352
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 562 „Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PINIGINIŲ OPERACIJŲ, sandorių ir klientų REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 562
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1352
redakcija)

 

 

 

PINIGINIŲ OPERACIJŲ, SANDORIŲ IR KLIENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

 

1. Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnyje nurodytos informacijos registracijos žurnalų tvarkymą, nustato į registracijos žurnalus įrašomus duomenis, registracijos žurnalų tvarkytojų pareigas.

2. Taisyklės privalomos finansų įstaigoms ir kitiems subjektams, Lietuvos advokatūrai.

3. Registracijos žurnalai tvarkomi kompiuteriu.

4. Finansų įstaigos ir kiti subjektai (išskyrus azartinius lošimus organizuojančias bendroves), Lietuvos advokatūra įrašo registracijos žurnaluose šią informaciją:

4.1. duomenis, patvirtinančius kliento, jo atstovo tapatybę (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas);

4.2. duomenis apie piniginę operaciją arba sandorį – sandorio atlikimo data, turto, dėl kurio sudaromas sandoris, apibūdinimas (pinigai, nekilnojamasis turtas ir panašiai) ir jo vertė (pinigų suma, valiuta, kuria atliekama piniginė operacija ar sandoris, turto rinkos vertė ir panašiai);

4.3. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas).

5. Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnale, be duomenų, nurodytų Taisyklių 4 punkte, papildomai įrašomi duomenys apie naudos gavėją (-us) (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir nurodoma, kurį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtintą kriterijų, pagal kurį atpažįstama, kad kliento piniginė operacija arba sandoris laikomi įtartinu, operacija ar sandoris atitinka.

6. Klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai nutraukti Įstatymo 15 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis, registracijos žurnale įrašomi Taisyklių 4.1 papunktyje nurodyti duomenys, taip pat duomenys apie naudos gavėją (-us) (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir motyvai, dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai nutraukti Įstatymo 15 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis.

7. Duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka, remiantis piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais arba kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo, išskyrus Taisyklių 8–11 punktuose nustatytus atvejus.

8. Azartinius lošimus organizuojanti bendrovė į registracijos žurnalą privalo kiekvieną kartą chronologine tvarka įrašyti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), duomenis (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti) ir kiekvieno jo įėjimo į lošimo namus (kazino) laiką iš karto, kai azartinius lošimus organizuojanti bendrovė nustato kliento tapatybę, taip pat įrašyti kliento, keičiančio grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, duomenis (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), kitus duomenis apie grynųjų pinigų ar žetonų keitimo faktą (keitimo atlikimo data ir laikas, pinigų suma, valiuta, keitimo būdas (grynieji pinigai keičiami į žetonus arba atvirkščiai).

9. Auditoriai duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamiesi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo arba atliktos piniginės operacijos ar sudaryto sandorio nustatymo.

10. Lietuvos advokatūra duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamasi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų gavimo iš advokatų ar advokatų padėjėjų.

11. Taisyklių 6 punkte nurodytomis aplinkybėmis duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo.

12. Finansų įstaigų ir kitų subjektų vadovai, notarai ir asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, Lietuvos advokatūra, antstoliai ar teisę atlikti antstolių veiksmus turintys asmenys, patikos ir bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad registracijos žurnalų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar naudojimo.

 

––––––––––––––––––––