VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2019 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2019/8-352 „DĖL 2014-2021 EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ (TIESIOGINIO FINANSAVIMO) DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO PROJEKTO MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 2021/8-264

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ patvirtinto Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašo 2.16, 10.3 papunkčiais ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo taisyklių 36 punktu bei viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros įstatais,

pakeičiu viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2019/8-352 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (tiesioginio finansavimo) Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto mokėjimo prašymo formos patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (tiesioginio finansavimo) Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto mokėjimo prašymo formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Lidija Kašubienė