LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. XII-2165

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 1 437 729 tūkst. eurų pajamų ir 1 437 729 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5 792 tūkst. eurų pagal 2016 m. sausio 1 d. ir pagal 2016 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 73 073 tūkst. eurų (priedas).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto rodiklių

patvirtinimo įstatymo

priedas

 

2016 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

Lėšų likutis pagal 2016 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

78 865

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

73 073

– pagrindinė dalis

21 566

– rizikos valdymo dalis

51 507

PAJAMOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

994 568

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai,

iš jų:

423 143

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

407 855

03 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

15 288

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

325

05

Savanoriškos asmenų įmokos

1 873

06

Išieškomos ar grąžinamos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

2 285

07

Lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

13 000

08

Kitos pajamos

2 535

Iš viso pajamų

1 437 729

Iš viso

1 516 594

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 016 369

02

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms,

iš jų:

268 006

– inovaciniams vaistams

13 000

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

44 167

04

Ortopedijos technikos priemonėms,

iš jų:

12 809

– ortopedijos technikos priemonėms, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidų apmokėjimas priskiriamas neapibrėžtiesiems įsipareigojimams

2 672

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

75 477

06

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms, iš jų:

16 993

– darbo užmokesčiui

5 885

– ilgalaikiam turtui įsigyti

4 437

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms,

susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo

ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

3 908

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

0

Iš viso išlaidų

1 437 729

Lėšų likutis pagal 2016 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

78 865

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų likutis,

iš jų:

73 073

– pagrindinė dalis

21 566

– rizikos valdymo dalis

51 507

Iš viso

1 516 594

 

_____________________