VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI GIDO PAŽYMĖJIMĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 18 d. Nr. 1-107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ 1.1 punktu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo” 9.1.2. punktu,

t virtinu Prašymo išduoti gido pažymėjimą formą (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Neringa Ulbaitė

 

Forma patvirtinta

Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus

2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1-107

 

(Prašymo išduoti gido pažymėjimą forma)

 

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________

(gyv. vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Vilniaus g. 25, 01402  Vilnius

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI GIDO PAŽYMĖJIMĄ

 

___________

(data)

 

Prašau išduoti gido pažymėjimą ir nurodau šiuos savo duomenis:

 

Išsilavinimas _____________________________________________________________________

                                                        (aukštasis/aukštasis universitetinis – įrašyti tinkamą)

Diplomą išdavusi įstaiga ____________________________________________________________

Diplomo išdavimo data ________________________, numeris _____________________________

 

Gidų rengimo kursų baigimo pažymėjimą išdavusi įstaiga __________________________________

____________________________ , išdavimo data _______________, numeris ________________

Kalba (-os), kuria (-iomis) vedamos ekskursijos __________________________________________

 

Dėl asmens, turinčio gido pažymėjimą, duomenų skelbimo

 

Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 4 punktu, interneto svetainėje www.vvtat.lt skelbs mano asmens duomenis: vardą, pavardę, gido pažymėjimo numerį ir išdavimo datą, užsienio kalbas, kuriomis vedamos ekskursijos.

Esu informuotas (-a) apie Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytus asmens duomenų tvarkymo ypatumus ir teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga.

 

 

____________________________                           ________________________________

                               (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

 

PRIDEDAMA:

1. Aukštojo mokslo diplomo kopija, ______l.;

2. Gidų rengimo kursų baigimo pažymėjimo kopija, ______l.;

3. Dokumentinė nuotrauka, ________ vnt.;

______________