LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR DALIJIMOSI VAIZDO MEDŽIAGA PLATFORMOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TAIKOMŲ ELGESIO (ETIKOS) KODEKSŲ AR JŲ DALIŲ VEIKSMINGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. KS-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnio 9 dalimi bei 43 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

patvirtinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų taikomų elgesio (etikos) kodeksų ar jų dalių veiksmingumo nustatymo tvarkos aprašą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                               Rimantas Bagdzevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

2021 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. KS-154

 

 

AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR DALIJIMOSI VAIZDO MEDŽIAGA PLATFORMOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TAIKOMŲ ELGESIO (ETIKOS) KODEKSŲ AR JŲ DALIŲ VEIKSMINGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų taikomų elgesio (etikos) kodeksų ar jų dalių veiksmingumo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų pasirinktų taikyti elgesio (etikos) kodeksų ar jų dalių veiksmingumo nustatymo bei privalomų reikalavimų paskyrimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ir 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).

 

II SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE ELGESIO (ETIKOS) KODEKSO AR JO DALIES TAIKYMĄ

 

3. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai deklaruoja, jog jų veikla atitinka konkretaus elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies nuostatas ir informuoja Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (toliau – Komisija) apie taikomą elgesio (etikos) kodeksą ar jo dalį. Paslaugų teikėjams pasirinkusiems elgesio (etikos) kodeksus ir deklaravusiems, kad jų veikla atitinka pasirinktą elgesio (etikos) kodeksą, deklaruoto kodekso nuostatos tampa privalomos.

4. Informuojant Komisiją apie pasirinktą taikyti elgesio (etikos) kodeksą ar jo dalį, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjas turi pateikti Komisijai atitinkamo elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies kopiją arba nurodyti interneto svetainės adresą, kurioje yra viešai skelbiamas atitinkamas elgesio (etikos) kodeksas ar jo dalis.

5. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai, pasirinkę taikyti tam tikrą elgesio (etikos) kodeksą ar jo dalį savo veikloje, apie tai raštu informuoja Komisiją per 30 dienų nuo pasirinkto elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies taikymo pradžios dienos.

6. Pasikeitus elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies nuostatoms ar nusprendus nebetaikyti atitinkamo elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjas apie tai raštu informuoja Komisiją per 30 dienų nuo pasikeitimų ar elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies nebetaikymo dienos bei deklaruoja tokią informaciją viešai.

 

III SKYRIUS

ELGESIO (ETIKOS) KODEKSAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

7. Elgesio (etikos) kodeksai turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. Elgesio (etikos) kodekse turi būti nurodyti tikslai ir uždaviniai, kurių siekiama;

7.2. Elgesio (etikos) kodekse turi būti įtvirtinta tvarka dėl reguliarios, skaidrios ir nepriklausomos stebėsenos bei vertinimo, kaip yra siekiama išsikeltų tikslų;

7.3. Elgesio (etikos) kodekse turi būti įtvirtintos nuostatos, kuriomis būtų užtikrinamas elgesio (etikos) kodekso privalomumas bei numatytos sankcijos dėl elgesio (etikos) nuostatų nesilaikymo.

8. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai ar jų asociacijos turi priimti elgesio (etikos) kodeksus ar prisijungti prie jau galiojančių elgesio (etikos) kodeksų dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų, kurie įterpiami į vaikams skirtas programas arba yra įtraukti į tokias programas, apie maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, ypač riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, druskos arba natrio ir cukraus, kuriuos rekomenduojama vartoti saikingai (toliau – elgesio (etikos) kodeksų dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus). Elgesio (etikos) kodeksais siekiama veiksmingai sumažinti galimybę vaikams pamatyti komercinius audiovizualinius pranešimus apie nurodytus maisto produktus ir gėrimus, nustatant, kad komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose nebūtų pabrėžiamos teigiamos minėtų maisto produktų ir gėrimų maistingumo savybės.

9. Elgesio (etikos) kodeksas dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus gali būti priimtas, kaip atskiras dokumentas ar kaip egzistuojančio elgesio (etikos) kodekso dalis.

 

IV SKYRIUS

ELGESIO (ETIKOS) KODEKSŲ AR JŲ DALIŲ VEIKSMINGUMO NUSTATYMO TVARKA

 

10. Elgesio (etikos) kodeksų ar jų dalių veiksmingumas nustatomas gavus suinteresuoto asmens skundą (prašymą) ar Komisijos iniciatyva.

11. Siekiant nustatyti, ar elgesio (etikos) kodeksas ar jo dalis yra pakankamai veiksmingi, Komisija, pagal nurodytus kriterijus, vertina, kaip elgesio (etikos) kodeksas ar jo dalis atitinka šio Aprašo 7 ir 8 punktuose įtvirtintus reikalavimus.

12. Vertinant, kaip elgesio (etikos) kodeksas atitinka Aprašo 7.1. papunktyje įtvirtintus reikalavimus, Komisija:

12.1. Nustato, ar iš elgesio (etikos) kodekso struktūros, nuostatų formuluočių ar kitų aplinkybių galima išskirti elgesio (etikos) kodeksu siekiamus tikslus bei uždavinius;

12.2. Įvertina, ar elgesio (etikos) kodekso tikslai ir uždaviniai neprieštarauja galiojantiems teisės aktų reikalavimams, yra aiškūs, nekeliantys prieštaravimų.

13. Vertinant, kaip elgesio (etikos) kodeksas atitinka Aprašo 7.2. papunktyje įtvirtintus reikalavimus, Komisija:

13.1. Nustato, ar iš elgesio (etikos) kodekso struktūros, nuostatų formuluočių ar kitų aplinkybių yra aišku, kokia tvarka yra tikrinama, kaip siekiama iškeltų tikslų;

13.2. Įvertina, ar tvarka, kuria tikrinama, kaip siekiama išsikeltų tikslų įgyvendinama reguliariai (t. y. kas tam tikrą laikotarpį), skaidriai, nepriklausomai.

14. Vertinant, kaip elgesio (etikos) kodeksas atitinka Aprašo 7.3. papunktyje įtvirtintus reikalavimus, Komisija:

14.1. Nustato, ar elgesio (etikos) kodekse įtvirtintos nuostatos dėl nuostatų vykdymo užtikrinimo, pavyzdžiui, įtvirtinant sankcijas (įspėjimą, finansinę ar kitokią sankciją elgesio (etikos) kodekso nuostatas pažeidusiam asmeniui);

14.2. Atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama, įgyvendinant nuostatų vykdymo užtikrinimą, sankcijos pobūdį bei kitas aplinkybes, įvertina, ar nuostatos dėl elgesio (etikos) kodekse numatytų pareigų vykdymo yra veiksmingos ir proporcingos. Vertinant elgesio (etikos) kodekso nuostatų veiksmingumą Komisija gali atlikti stebėseną ir pareikalauti kitos informacijos, susijusios su elgesio (etikos) kodekso nuostatų veiksmingumo vertinimu.

15. Nustatant elgesio (etikos) kodekso dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus veiksmingumą, Komisija papildomai vertina, kaip toks elgesio (etikos) kodeksas atitinka Aprašo 8 punkte įtvirtintus reikalavimus ir atlieka šiuos veiksmus:

15.1. Nustato, ar elgesio (etikos) kodekse dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus įtvirtintos nuostatos dėl tokių komercinių audiovizualinių pranešimų ribojimo;

15.2. Įvertina, ar elgesio (etikos) kodekse dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus įtvirtintos nuostatos dėl tokių komercinių audiovizualinių pranešimų ribojimo yra veiksmingos ir proporcingos.

 

V SKYRIUS

PRIVALOMŲ REIKALAVIMŲ SKYRIMAS

 

16. Komisija, nustačiusi, jog audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjo taikomas elgesio (etikos) kodeksas ar jo dalis nėra pakankamai veiksmingos, apie tai raštu informuoja audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėją ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėją ir nurodo nustatytus trūkumus bei terminą nurodytiems trūkumams pašalinti.

17. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjui nepašalinus trūkumų per Komisijos nustatytą terminą, Komisija nustato privalomus reikalavimus. Dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėjui nepašalinus trūkumų per Komisijos nustatytą terminą, Komisija nustato privalomus reikalavimus arba įpareigoja dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos teikėjus taikyti konkrečias priemones ar jų įgyvendinimo būdus, nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 404 straipsnio 2 dalyje.

18. Komisija, nustačiusi, jog audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjas nėra priėmęs elgesio (etikos) kodekso ar jo dalies ar nėra prisijungęs prie galiojančio elgesio (etikos) kodekso dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus, arba pasirinkti kodeksai arba jų dalys nėra pakankamai veiksmingi, apie tai raštu informuoja audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėją ar dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėją, nustatydama privalomus komercinių audiovizualinių pranešimų skleidimo reikalavimus.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjai ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos, praneša Komisijai apie pasirinktus taikyti elgesio (etikos) kodeksus ar jų dalis dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams apie rekomenduojamus vartoti saikingai maisto produktus ir gėrimus taip pat apie kitus taikomus elgesio (etikos) kodeksus ar jų dalis.

20. Asmenims, nesilaikantiems Aprašo nuostatų, taikoma administracinė atsakomybė.

 

 

 

______________________________