LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO NUOSTATŲ IR ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

 

2022 m. rugpjūčio 16 d. Nr. ĮV-680

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.5.5 papunkčiu ir 2 punktu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 557 „Dėl Lietuvos kultūros instituto organizacinės formos pakeitimo“:

1.   T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Lietuvos kultūros instituto nuostatus;

1.2. Lietuvos kultūros instituto administracijos struktūrą.

2. Į g a l i o j u Lietuvos kultūros instituto direktorių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu pakeistus Lietuvos kultūros instituto nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Lietuvos kultūros instituto nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. ĮV-808 „Dėl Tarptautinių kultūros programų centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 2 punktą, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                    Simonas Kairys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-680

 

 

 

 

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kultūros institutas yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, veikianti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui pavestoje nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje srityje, taip pat veikianti kultūrinės diplomatijos srityje. Kultūros instituto paskirtis įgyvendinti nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje politiką.

2. Lietuvos kultūros institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Lietuvos kultūros institutas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įstaigos kodas 301505599, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu: Lietuvos kultūros institutas.

4. Lietuvos kultūros instituto buveinės adresas: Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Lietuvos kultūros institutas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Lietuvos kultūros institutas gali turėti ir kitus įstatymais leidžiamus lėšų šaltinius, įskaitant pajamas, gautas Lietuvos kultūros institutui atliekant savo funkcijas.

6. Lietuvos kultūros instituto savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Lietuvos kultūros instituto reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Kultūros ministerija, kuri atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas.

7. Lietuvos kultūros instituto vieši pranešimai, kita teisės aktuose nurodyta informacija, susijusi su Lietuvos kultūros instituto veikla, skelbiama Lietuvos kultūros instituto interneto svetainėje www.lithuanianculture.lt. Teisės aktuose numatytais atvejais informacija gali būti skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Lietuvos kultūros instituto nuostatai keičiami Biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

9. Lietuvos kultūros instituto veiklos tikslas – nuosekliai stiprinti Lietuvos kultūros vaidmenį pasaulyje, plečiant Lietuvos meno kūrėjų ir kultūros srities specialistų tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir jų įsitinklinimą, skatinant tikslingą nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje ir inicijuojant kultūros mainus.

10. Lietuvos kultūros institutas, įgyvendindamas nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje politikos ir kultūrinės diplomatijos priemones, nustatytas ir jam pavestas teisės aktuose, tarptautiniuose susitarimuose ir sutartyse, ir atsižvelgdamas į užsienio politikos tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. skiria valstybinį finansavimą nacionalinės kultūros, išskyrus kino sritį, sklaidai užsienyje, kontroliuoja jo naudojimą ir atsiskaitymą už jį;

10.2. koordinuoja ir organizuoja kuruojamas Lietuvos kultūros, išskyrus kino sritį, pristatymo programas užsienio valstybėse;

10.3. teikia konsultacijas ir praktinę pagalbą Lietuvos meno kūrėjams ir kultūros srities specialistams, vykdantiems nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje;

10.4. koordinuoja kultūros atašė veiklos programų įgyvendinimą, bendradarbiauja jas sudarant ir įgyvendinant;

10.5. organizuoja tarptautinės tinklaveikos renginius, Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros srities specialistų vizitus, vykdo vizitų programas;

10.6. organizuoja informacinius renginius, teikia konsultacijas ir praktinę pagalbą nacionalinės literatūros vertėjams į užsienio kalbas, Lietuvos ir užsienio leidėjams;

10.7. konsultuoja Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje klausimais, dalyvauja įgyvendinant kultūrinės diplomatijos projektus užsienyje;

10.8. rengia ir tarptautiniu mastu skelbia informaciją apie Lietuvos kultūrą;

10.9. renka, skelbia ir teikia statistinę informaciją, susijusią su nacionalinės kultūros sklaida užsienyje;

10.10. koordinuoja Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų kultūros srities programose, teikia konsultacijas, organizuoja informacinius renginius, vykdo projektus;

10.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO TEISĖS

 

11. Lietuvos kultūros institutas, siekdamas jam nustatyto tikslo įgyvendinimo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, būtiną jo funkcijoms atlikti;

11.2. sudaryti darbo grupes ir komisijas, pasitelkti ekspertus Lietuvos kultūros instituto kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimui ir kitoms užduotims atlikti;

11.3. įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl tarptautinių kultūrinio bendradarbiavimo programų ir projektų vykdymo;

11.4. suderinęs su Kultūros ministerija, jungtis į asociacijas, įskaitant ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;

11.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

11.6. įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gauti pajamas iš turto nuomos, paslaugų teikimo ir išleistų leidinių pardavimo;

11.7. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo klausimais.

12. Lietuvos kultūros institutas turi kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Lietuvos kultūros institutui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų kultūros ministras. Asmuo negali eiti Lietuvos kultūros instituto vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Lietuvos kultūros instituto direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

14. Lietuvos kultūros instituto veikla organizuojama vadovaujantis kultūros ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir skelbiamas Lietuvos kultūros instituto interneto svetainėje.

15. Lietuvos kultūros instituto valstybinį auditą (finansinį ir veiklos) vykdo Valstybės kontrolė.

16. Lietuvos kultūros instituto vidaus auditą vykdo Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

17. Lietuvos kultūros instituto metinių veiklos planų kontrolę atlieka Lietuvos kultūros instituto direktorius, o finansų kontrolę – Lietuvos kultūros instituto direktoriaus paskirti Lietuvos kultūros instituto valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

18. Lietuvos kultūros instituto administracijos struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičių tvirtina kultūros ministras.

19. Lietuvos kultūros instituto administracijos padalinių veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Lietuvos kultūros instituto direktoriaus tvirtinamais administracijos padalinių nuostatais, Lietuvos kultūros instituto darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), pareigybių aprašymais.

20. Lietuvos kultūros instituto direktorius:

20.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos kultūros instituto veiklą, užtikrina, kad būtų įgyvendinamas Lietuvos kultūros instituto tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia Lietuvos kultūros instituto kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą jo darbą;

20.2. atstovauja Lietuvos kultūros institutui arba suteikia įgaliojimus Lietuvos kultūros instituto valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Lietuvos kultūros institutui teisme ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse;

20.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kultūros ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

20.4. pasirašo sutartis, išduoda įgaliojimus;

20.5. leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

20.6. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir kultūros ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

20.7. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Lietuvos kultūros instituto valstybės tarnautojus, darbuotojus, juos skatina bei skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

20.8. suderinęs su kultūros ministru, tvirtina Lietuvos kultūros instituto sudaromų tarybų ir komisijų nuostatus;

20.9. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kultūros instituto administracijos padalinių veiklą;

20.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Lietuvos kultūros instituto vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.11. užtikrina Lietuvos kultūros instituto teikiamų konsultacijų vienodumą, kompetentingumą ir kokybę;

20.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

20.13. užtikrina, kad Lietuvos kultūros instituto finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

20.14. kasmet teikia Kultūros ministerijai Lietuvos kultūros instituto metinės veiklos planą ir metinės veiklos ataskaitą;

20.15. vykdo kitas įstatymų ar kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.

21. Laikinai nesant Lietuvos kultūros instituto direktoriaus, jo funkcijas atlieka kultūros ministro paskirtas Lietuvos kultūros instituto valstybės tarnautojas.

22. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

23. Lietuvos kultūros instituto valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 9 narių Lietuvos kultūros instituto taryba (toliau – Taryba), sudaroma 3 metų kadencijai. Tarybą sudaro po du Kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovus, vienas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas, 1 Vyriausybės kanceliarijos atstovas ir 3 nepriekaištingą reputaciją, kaip tai yra nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, turintys Lietuvos meno kūrėjai, kultūros srities specialistai, kultūros organizacijų atstovai, aktyviai įgyvendinantys nacionalinės kultūros sklaidą užsienyje, kuriuos teikia Lietuvos kultūros instituto direktorius. Tarybos sudėtį trejiems metams tvirtina ir Tarybos pirmininką skiria kultūros ministras. Tarybos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos kultūros instituto direktorius. Tarybos pirmininkas organizuoja Lietuvos kultūros instituto tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Prireikus į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami ekspertai, valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

24. Taryba svarsto ir teikia išvadas ir siūlymus Lietuvos kultūros instituto direktoriui dėl:

24.1. Lietuvos kultūros instituto veiklos krypčių ir funkcijų įgyvendinimo;

24.2. Lietuvos kultūros instituto metinių veiklos planų ir metinių veiklos ataskaitų;

24.3. dėl nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje ir kultūrinės diplomatijos turinio, organizacinių ir finansinių šaltinių paieškos klausimų;

24.4. kitų klausimų, susijusių su Lietuvos kultūros instituto veikla.

25. Lietuvos kultūros instituto tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Lietuvos kultūros institutas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

part_2b607cb4d3df4bce9faf7c24f8c8949f_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-680

 

 

LIETUVOS KULTŪROS INSTITUTO ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

Taryba
Administratorius
Direktorius
 

 

 

 


                                                                                    

Teisininkas
,Vyriausiasis finansininkas


,Finansininkas
,Žinių ir komunikacijos skyrius
,Programų ir projektų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


part_f8426a50f8354be893da7e6edc0f9625_end